รายชื่อนศ.
รายวิชา102115 : PRINCIPLES OF CHEMISTRY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6127312 นางสาวรินทร์ลภัส รัตนสิทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B6127909 นางสาวจารุกัญญ์ พิมลนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B6208042 นางสาวณัฐธิฌา สำลี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B6208226 นางสาววริศรา ชิณแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B6208370 นางสาวอรุณรัตน์ อุริพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6208394 นางสาวปาริชาติ เหล่าสักสาม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B6208585 นางสาวอัจฉราภรณ์ ตองอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B6227913 นางสาวปวีณ์นุช งามสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B6227999 นางสาวกิ่งกาญจน์ นามศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B6232405 นางสาวศิริขวัญ ศรีนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B6232573 นางสาวณัฐชนก พึ่งโค  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B6300753 นางสาวจิราวรรณ อัมภรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B6300760 นางสาววรรณภา ธรรมที่ชอบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B6300777 นางสาววราภรณ์ คันสินธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B6300784 นางสาวธัญญลักษณ์ มะลัยทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B6300791 นางสาวสุดารัตน์ อะภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B6301989 นางสาวญาสิณี เจริญใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B6302412 นางสาวธนัชชพร ไพสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B6312145 นางสาววรรณทิพภาภรณ์ ทิพยจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B6312152 นายจันทร์ธร ประคำทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B6312169 นางสาวปริญา พวงทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B6312176 นางสาววิลาสินี มีเลิศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B6312183 นายพิริยภัทธิ์ ชัยวิวัฒนานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6312190 นางสาวเปรมยุดา จันทร์ไทย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B6312206 นางสาวสุกัญญา ชัยพัฒน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B6312213 นางสาวศศิกานต์ จันทรารักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B6312220 นางสาวปภัสสร นิติสาพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B6312237 นางสาวนันทวัน มั่นสุขผล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B6312244 นางสาวสุภาพร จามสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B6312251 นายธนชาต ญาติดอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B6312275 นางสาวอนุสรา ปุณขันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B6312282 นางสาวปวีณนุช ม่วงเพชร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B6312299 นายศุภกร มอญรัต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B6312305 นางสาววิชุดา โคกสีนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B6312312 นางสาวสุดารัตน์ เจริญภู  ENVIRONMENTAL HEALTH10
36 B6312329 นางสาวสุนิสา ไขรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
37 B6312336 นายเมธารัตน์ ถ่อนสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B6312343 นางสาวไอลดา ดอกสร้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
39 B6312350 นายสิทธิศักดิ์ พรหมดีราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B6312367 นางสาวชนิดา ทอดทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
41 B6312374 นายรัชตะ สุดเต้  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
42 B6312381 นางสาวกชพร สีหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
43 B6312398 นางสาวรุ่งฤดี ขาวงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
44 B6312404 นางสาวนิชานันท์ เทียนชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
45 B6312411 นางสาวนัฐยา อินเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
46 B6312428 นางสาวชลธิชา นิยมสัตย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
47 B6312435 นางสาวกรกนก รุ่งเรือง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
48 B6312442 นางสาวสุพัตรา ทองย่อม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
49 B6312459 นางสาวกัญญารินทร์ ตินทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
50 B6312466 นางสาวเปรมวดี มั่งคั่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
51 B6312473 นางสาวธีราภรณ์ กล่อมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
52 B6312480 นางสาวพรพรรณ อุ่นจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
53 B6312503 นางสาวปณิตา บุญทูน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
54 B6312510 นางสาวสิริกานดา กลองกลางดอน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
55 B6312527 นายพศุตฑกรณ์ เกิดผล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
56 B6312534 นางสาววรินธร พันจันทร์ดา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
57 B6312541 นายกฤษกร อ่อนทองใหญ่  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
58 B6312558 นางสาวเนตรชนก บุญไสว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
59 B6312565 นางสาวสมฤทัย แต้ลำพัว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
60 B6312572 นายอนุชา โพธิ์นา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
61 B6312589 นางสาวสุนันทา ไกรสูรย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
62 B6312596 นางสาวนิยดา สีสังข์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
63 B6312602 นางสาวรุจีพร ทองคำห่อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
64 B6312619 นางสาวนันทิชา วงศ์เอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
65 B6312626 นางสาวปฏิมา พัฒนะเเสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
66 B6319267 นางสาวบุหรัน เกิดโมลี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
67 B6319274 นางสาวกมลชนก จอดสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
68 B6319281 นางสาวจริยา รุจิรวรรธน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
69 B6319298 นางสาวอรวรรณ ไกรกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
70 B6319311 นางสาวรินรดา โพธิ์ศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
71 B6319328 นางสาวภณัฐชา สร้อยสงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
72 B6319335 นางสาวชนิภรณ์ สิ่วไธสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
73 B6319342 นางสาวปวีณา พลราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
74 B6319359 นางสาวอารีย์รัตน์ ปูนกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
75 B6319366 นางสาวณรตพร ศรีถาวร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
76 B6319373 นางสาวญาณากร ลาภชุ่มศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
77 B6319380 นางสาวนิวาริณ แวงเลิศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
78 B6319397 นายจักรพันธ์ ไชยจักร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
79 B6319410 นางสาวปฏิญญา สลัดทุกข์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
80 B6319427 นางสาวอรอนงค์ ทับเพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
81 B6319434 นางสาวรังสิมา เจริญยิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
82 B6319441 นางสาวระพีพัฒน์ ศรีพรชัยเจริญ  ยังไม่สังกัดสาขา 60
83 B6319458 นางสาวภัทรนันท์ ยศสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
84 B6319472 นางสาวชยาภรณ์ วุฒิการณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
85 B6319489 นางสาวกานต์สินี แสงสุวรรณ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
86 B6319496 นางสาวจิราภรณ์ แสนซ้ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
87 B6319502 นางสาวมนต์นภา เบญมาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
88 B6319519 นางสาวณัฐชยา สุขลัด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
89 B6319526 นางสาวพรวดี ยศชาติ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
90 B6319533 นางสาวอารีรัตน์ ธัญญานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
91 B6319557 นางสาวปริญญา ดีจิตต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
92 B6319564 นางสาวพิยดา พุทธิพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
93 B6319571 นางสาวพรทิพย์ เกษหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
94 B6319588 นายชัยบดินทร์ ทิมอุดม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
95 B6319601 นางสาวรมิดา สุริยโอภา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
96 B6319618 นางสาวแก้วสุดา แก้วสุด  ยังไม่สังกัดสาขา 10
97 B6319625 นางสาวญนันทนิยา รุ่งเรืองฤทธิกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
98 B6319632 นายอาทิตย์ ช่างถม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
99 B6323172 นางสาวมาริสา สรวงนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
100 B6323189 นางสาวกัญญาลักษณ์ เคียวกลางดอน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
101 B6323196 นางสาวปรียาภรณ์ ปัญญาสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
102 B6323202 นางสาวนันทิชา ศิริบูรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
103 B6323219 นางสาวณัฏฐณิชา เชื่อดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
104 B6323233 นางสาวอารียา คุณภู่  ENVIRONMENTAL HEALTH10
105 B6323240 นายศุภรักษ์ สินนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
106 B6323257 นางสาวกุลธิดา จรจังหรีด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
107 B6323271 นางสาวอรทัย สอนบุญชู  ENVIRONMENTAL HEALTH10
108 B6323288 นางสาวภัทรนันท์ มบขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
109 B6323295 นางสาวสุดารัตน์ ศิลปกอบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
110 B6323301 นางสาวณัชชา ชัยเวทย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
111 B6323318 นางสาวดวงกมล รณกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
112 B6323325 นางสาววริฐา เกียรติคุณสิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
113 B6323332 นายธีรภัทร์ บุดดาศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
114 B6323356 นางสาวสุพจนี จันทร์ฝ่าย  ยังไม่สังกัดสาขา 10
115 B6323363 นางสาวยศวดี ทองดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
116 B6323394 นางสาวปิ่นประภา มุ่งกรอกกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
117 B6323400 นางสาวฐิติกรณ์ ทองทับ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
118 B6323417 นางสาวศิรดา อ่วมขันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
119 B6323424 นางสาวสิริยากร สืบสาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
120 B6323455 นางสาวนุตประวีณ์ สุขคลาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
121 B6323462 นางสาวญาดา วรรณอัฌากุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
122 B6323486 นางสาวภัทรวรินทร์ สิงขรอาจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
123 B6323493 นางสาวอัจฉรา อภิโช  ENVIRONMENTAL HEALTH10
124 B6323509 นางสาวดาริกา จันทร์จำนงค์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
125 B6323516 นายศุภณัฐ มิรินทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
126 B6323523 นางสาวศันสนีย์ ผลกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
127 B6323530 นางสาวกัลยาณี ฉลาดดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
128 B6323547 นางสาวจารุวรรณ ทุยโทชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
129 B6323554 นางสาวกมลชนก ไพฑูรย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
130 B6323561 นางสาววราภรณ์ ไชยแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
131 B6323578 นางสาวพรภิมล แข็งขัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
132 B6323585 นายกิตติศักดิ์ โมคศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
133 B6323592 นางสาวธรรมสรณ์ พรหมหาญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
134 B6323608 นางสาวฐิติรัตน์ อนิวัตกูลชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
135 B6323615 นางสาวฐิติมา เพชรเลิศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
136 B6323622 นางสาวปิยะฉัตร หาญสมบัติ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
137 B6323639 นายทัศน์พงษ์ จันสีสุก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
138 B6323646 นางสาวปภัสรา บุญครบุรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
139 B6323813 นางสาวกนกกาญจน์ สุวรรณศร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
140 B6324629 นายยศพนธ์ กิตติพรเจริญสิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
141 B6328832 นางสาวเมธาวี ไฝดง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
142 B6328849 นายธรรมนูญ คำกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
143 B6328856 นายภากร โรจนพาณิชย์วงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
144 B6328863 นางสาวศุภกานต์ รักขประเสริฐ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
145 B6328870 นางสาวธนพร พรมศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
146 B6328887 นางสาวนวลกนก จันธิราช  ENVIRONMENTAL HEALTH10
147 B6328894 นางสาวปนิตา คำนึงบุญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
148 B6328900 นายสุรัตน์ ปลีกล้วย  ยังไม่สังกัดสาขา 60
149 B6328917 นางสาวจิราวดี ทำลานดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
150 B6328931 นางสาวณัฐณิชา ขุนวังห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
151 B6328948 นางสาวนุชจรี สวัสดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
152 B6328955 นางสาวนิภาวรรณ หอยสังข์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
153 B6328962 นางสาวกุลรัตน์ รู้รักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
154 B6328979 นางสาวเกตน์นิภา กลสรร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
155 B6328986 นางสาวสุพัตรา หวังครกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
156 B6328993 นางสาวกานต์ธีรา แทนนำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
157 B6329013 นายประกาศิต ยะสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
158 B6329020 นางสาวอารียา เซียมสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
159 B6329037 นางสาวกาญจนาวรรณ ทองพูน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
160 B6329051 นางสาวพรพิมล น้อยยม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
161 B6329068 นางสาวพัชราภา บุญลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
162 B6329075 นางสาวภัทรจาริน ศรีสม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
163 B6329082 นางสาวสุดารัตน์ สุขคงพะเนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
164 B6329099 นางสาวนันธิชา ทำสันเทียะ  ยังไม่สังกัดสาขา 60
165 B6329112 นางสาวจุฑามณี สุขรินทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
166 B6329129 นางสาวอรทิรา ไกยโส  ยังไม่สังกัดสาขา 10
167 B6329136 นายภูวดล โกฎผักแว่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
168 B6329143 นางสาวพิมพ์พิศา แข่งขัน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
169 B6329150 นางสาวสุจิตรา ดวงเวาว์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
170 B6329167 นางสาวนิภัทรา ปันตะยัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
171 B6329174 นางสาวอัจฉราพร เรือนใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
172 B6329181 นางสาวรุจิรา แร่เพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
173 B6329198 นางสาวมณฑลธร พุฒพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
174 B6329204 นางสาววรินทร นะพะวาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
175 B6329211 นายรัตติภูมิ เฉลานอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
176 B6329228 นางสาวสุภัสตรา นวลจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
177 B6329235 นายกิตติพศ มนตรีรักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
178 B6329242 นางสาวธันยากร ศรีจันดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
179 B6329259 นางสาวนันท์นภัส บุญถาวร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
180 B6329266 นางสาวธนภรณ์ พิชิตมาร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
181 B6329273 นางสาวสุรัตนา เขียนเสือ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
182 B6329280 นางสาวสิริโฉม โภคสวัสดิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
183 B6329297 นางสาวศิริยากร วิใจยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
184 B6329303 นางสาวเฉลิมศรี สุขีฐาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
185 B6329310 นางสาวพัชรินทร์ ประสพเงิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
186 B6329327 นางสาวปนัดดา ทองนุ่ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
187 B6329334 นางสาวบุษกร วานิชรัตนาภินันท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
188 B6329341 นางสาวลภัสรดา นาคบำรุง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
189 B6329358 นางสาวนันท์นภัส คงฤทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
190 B6333515 นางสาวกมลชนก เชียรสินจิรกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
191 B6333522 นางสาวกรรณิกา หาขุนทด  ยังไม่สังกัดสาขา 10
192 B6333539 นางสาวกานต์ธิดา บุญมาปัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
193 B6333546 นางสาวกิตติยาพร พรมสำราญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
194 B6333553 นายกิตติศักดิ์ มาระศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
195 B6333560 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
196 B6333577 นางสาวชัชฎาภา ขออินกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
197 B6333584 นางสาวธัญพิมล รักไทยบำรุงแสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
198 B6333591 นางสาวธิดารัตน์ กล้าหาญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
199 B6333607 นางสาวธีรารักษ์ ทองดีนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
200 B6333645 นางสาวพรรณพนัช ชาติธรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
201 B6333652 นางสาวพิชชาพร พูนไนย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
202 B6333669 นางสาวพีรพร ภักดีจอหอ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
203 B6333676 นายพีระพัฒน์ นุมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
204 B6333683 นางสาวเฟื่องลดา ปะวันนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
205 B6333706 นางสาวณัฏฐณิชา ไพรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
206 B6333713 นางสาววรินทร ดวงวงษา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
207 B6333737 นางสาวสุปรียา คะสีทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
208 B6333744 นางสาวสุพฤกษา ไกรรอด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
209 B6333751 นางสาวอรยา ปรีบุญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
210 B6333768 นางสาวอริสรา อินทร์ดำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
211 B6333775 นางสาวอาลิษา หอมมาลัย  ยังไม่สังกัดสาขา 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.