รายชื่อนศ.
รายวิชา530252 : SURVEYING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6402082 นางสาวจิรัชญา อินทสิทธิ์  CE10
2 B6402099 นายศิลปากร กลสรร  CE10
3 B6402105 นายพงศ์พัฒน์ ชมชื่นดี  CE10
4 B6402709 นายออมทรัพย์ ธรรมรัตน์  CE10
5 B6403508 นางสาวกรรณิการ์ ทองโคกสูง  CE10
6 B6403638 นางสาวชัญญานุช วันนิจ  CE10
7 B6404758 นางสาวเกศินี เพ็งสว่าง  CE10
8 B6404765 นางสาวแก้วภัสศร แก้วกระจ่าง  CE10
9 B6404963 นายอดิศร สังข์ตะคุ  CE10
10 B6405113 นางสาวบัณฑิตา บุทธิจักร์  CE10
11 B6405373 นายภาคภูมิ แก้วนิสัย  CE10
12 B6405830 นางสาวพัชรินทร์ เหมหอมวงษ์  CE10
13 B6406172 นางสาวมยุริญ ประวัน  CE10
14 B6406219 นายกิตติธัช กิตติชัยสาโรจน์  CE10
15 B6406226 นายศตวรรษ บุตรดา  CE10
16 B6406752 นางสาวชลธิชา โคตรโสภา  CE10
17 B6406998 นายศานตวัฒน์ ไตรณรงค์  CE10
18 B6407254 นายจิตติพงษ์ รักษาสิทธิ์  CE10
19 B6407339 นายชลสิทธิ์ พิไลวงศ์  CE10
20 B6407728 นางสาวศศิกัญญา จันละบุตร  CE10
21 B6408022 นางสาวพัฒนพิมพ์ สหะชาติ  CE10
22 B6408121 นายอนุชา สีลาโล้  CE10
23 B6408152 นายพีรวัส กล่ำเสือ  CE10
24 B6408343 นายโชคทวี วงคำเหลา  CE10
25 B6408480 นายจุลจักร เพ้ยจันทึก  CE10
26 B6409548 นางสาวศิรประภาพร ณรงค์ฤทธิ์  CE10
27 B6409692 นายเศรษฐพงศ์ ฤทธิราช  CE10
28 B6410261 นายสุธี บุญมาก  CE10
29 B6410926 นายธัชนนท์ เพียซ้าย  CE10
30 B6411466 นายวิธวินท์ ขาวสุข  CE10
31 B6411534 นายสุวสัน อันเทพ  CE10
32 B6417796 นายชวัสวิทย์ ฐิติรัถยา  CE10
33 B6417918 นายกิตติภูมิ มิ่งจันทึก  CE10
34 B6418403 นางสาวทิฆัมพร เทียกสีบุญ  CE10
35 B6418540 นายอิสระยศ ปุญญศิวัฒน์สกุล  CE10
36 B6418700 นางสาวนันทิกานต์ ล้ำเลิศ  CE10
37 B6418953 นางสาวพัชรพรรณ ปัญญาเอก  CE10
38 B6419264 นายภานุวัฒน์ อนันรัมย์  CE10
39 B6419653 นายกิระโรจน์ ดีกัณกง  CE10
40 B6419691 นางสาวสุพิชญา เดชสุภา  CE10
41 B6420345 นายกิตติ บรรณะศรี  CE10
42 B6423582 นางสาวบุญสิตา ส่งบุญ  CE10
43 B6423995 นายภัทรพล กมลสาร  CE10
44 B6426606 นายชลวัฒน์ นุ่นสงค์  CE10
45 B6426804 นางสาวธัญญสรณ์ โพธิ์ทองไส  CE10
46 B6426941 นางสาวสุภาวดี กลางนา  CE10
47 B6428587 นายคชา สังประกุล  CE10
48 B6431600 นางสาวชมพูนุท ดอนมอญ  CE10
49 B6431761 นางสาวณัฐชยา บุญวงศ์  CE10
50 B6432492 นางสาวเวณิกา ช่วยสุวรรณ  CE10
51 B6536244 นายพลากร คิดถูก  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.