รายชื่อนศ.
รายวิชา559302 : HYDRAULICS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6315955 นายณัฐพงษ์ คุ้มไข่น้ำ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
2 B6315962 นางสาวปิยารมย์ รัญคำภา  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
3 B6315979 นายวรโชติ โกรกกระโทก  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
4 B6316006 นางสาวสุวรรณา สุขดี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
5 B6316013 นายอรรถพงษ์ ดวงจันทร์เเจ่ม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
6 B6316037 นายอนุชา นครเรียบ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
7 B6316044 นายธีระพงษ์ เกงขุนทด  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
8 B6316082 นายปรวิทย์ ผลรับ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
9 B6316105 นายกิตติณัฐ ชมภูพันธุ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
10 B6316112 นายเขมณัฐ หมากกลาง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
11 B6316129 นายภูบดินทร์ เพชรไกร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
12 B6316136 นายนพคุณ อุบลเพ็ญ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
13 B6316143 นายวชิรวิทย์ ศรีวัฒนพันธุ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
14 B6316167 นางสาวจิรารัตน์ กลิ่นสุคนธ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
15 B6316174 นายจตุโชติ แก้วคงธรรม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
16 B6316181 นายณัฐนันท์ สังฆะคาม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
17 B6316198 นายนนทฤทธิ์ เดชาสิทธิ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
18 B6316204 นางสาวณัฐวิภา คงสท้าน  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
19 B6316211 นายภัทรพล โพศิริ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
20 B6316228 นางสาวอรทัย จันทะโยธา  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
21 B6316235 นายธนเสฏฐ์ เศวตวิวัฒน์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
22 B6316242 นางสาวพิทยารัตน์ ทูเลียบ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
23 B6316259 นางสาวธันยพร นุตพงษ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
24 B6316266 นายสิรวิชญ์ สวัสดี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
25 B6316280 นายณัฐพงษ์ จะตุนาม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
26 B6316303 นางสาวธันย์ชนก จั่นจีน  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
27 B6316310 นางสาวกัลยารัตน์ ดวงจำลอง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
28 B6316327 นายฐกฤต จันทร์สุข  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
29 B6316334 นายอภิวิชญ์ วงษ์รวินันท์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
30 B6316341 นายกรวิชญ์ ตลับนาค  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
31 B6320966 นางสาวอรทัย ทิ้งสุข  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
32 B6320973 นายกอปร วรรณสุทธิ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
33 B6320980 นายศุภณัฐ สิงหัดชัย  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
34 B6320997 นายธนกร ธนูการ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
35 B6321000 นางสาวคันธคนธ์ คันธธรรมนนท์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
36 B6321017 นายธิติทัพพ์ ชูพลกรัง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
37 B6321024 นางสาววรษา กวางแก้ว  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
38 B6324452 นายณัฐกรานต์ สมมาก  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
39 B6324469 นางสาวอัจฉรา สุบงกช  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
40 B6324483 นายธวัชชัย แก้ววิเศษ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
41 B6324506 นายจิตรทิวัส แสนดี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
42 B6324513 นายธีรัช กัลยาลัง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
43 B6324520 นายกริช แก้วสาร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
44 B6324537 นายพรประเสริฐ นาฮ่อม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
45 B6324544 นายภิพัชร จันทธวัช  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
46 B6324551 นางสาวจุฬาลักษณ์ สอาดอ่ำ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
47 B6324568 นางสาวจุฑามาศ ชุ่มสูงเนิน  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
48 B6324582 นายภัทรกาญจน์ อุปถัมภ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
49 B6330064 นายสุเมธ เขตนิมิตร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
50 B6330088 นายสหัสวรรษ กล้าหาญ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
51 B6330422 นายนิทัศน์ วรรณสิงห์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
52 B6330439 นางสาวศิรินภา เขียววิลัย  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
53 B6330446 นายยศกร มหาสงคราม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
54 B6330460 นางสาวณัฏฐนันท์ วงษ์ขันธ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
55 B6331566 นายชาคร วันเพ็ญ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
56 B6331610 นายภูตะวัน อาจหาญ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
57 B6334833 นางสาวนภัสสร หัดไทยทะระ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
58 B6334840 นายนพดล ก้อนเพ็ชร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
59 B6334857 นางสาวภัณฑิรา วันสุข  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
60 B6334864 นายนิติพงษ์ เกตุประเสริฐ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
61 B6334871 นายปิยวัฒน์ สีด้วง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
62 B6334895 นางสาวกัญญา ติดใจดี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
63 B6334901 นายกฤช ชัยเนตร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
64 B6334918 นางสาวดรุณี ภูงามนิล  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
65 B6334925 นายปวินวิท แก่นสาร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
66 B6334956 นางสาวชนัฎดา มั่นดี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
67 B6337346 นายสันติภาพ กอปรสิริพัฒน์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
68 B6337353 นายรังสรรค์ ชั้นกลาง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
69 B6337377 นายปัณณทัต นอขุนทด  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
70 B6337384 นายธนบัตร มนัสการ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.