รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม53
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6500849 นางสาวสิริมา สอบกิ่ง  N/A10
2 B6500856 นางสาวช่อผกา เอื้อนกิ่ง  N/A10
3 B6500948 นายนาวา อุทัยอินทร์  N/A10
4 B6503857 นางสาววรรณชนก ซ้ายเส  N/A10
5 B6505066 นางสาวสิริอร ศรีเมือง  N/A10
6 B6505103 นายธนภูมิ อภัยภักดี  N/A10
7 B6505271 นางสาวพัชราภรณ์ พาสว่าง  TCE10
8 B6506513 นางสาวสุรีวัลย์ เปลี่ยนสำโรง  Chemical Engineering10
9 B6507107 นางสาวปวีณา วงหนองเเล้ง  N/A10
10 B6507121 นางสาวมนันญา ปากจั่น  N/A10
11 B6507183 นางสาวกุลนาถ ขจรสิทธินพคุณ  N/A10
12 B6507213 นางสาวรินดา โกสีนาม  N/A10
13 B6508081 นางสาวปิ่นภัสศร ดาบทอง  N/A10
14 B6508128 นางสาวรวิสรา ชารีอัน  N/A10
15 B6508241 นางสาวนันทกานต์ มีขุนทด  N/A10
16 B6508272 นางสาวธิดาวรรณ เทือกมนต์  N/A10
17 B6509323 นายปัณณธร ติรสุวรรณสุข  Transportation And Logistics Engineering10
18 B6509859 นายณัฐภัทร รัตนารักษ์  N/A10
19 B6509866 นายภูริพัฒน์ สายสุด  N/A10
20 B6509880 นายภูพิภัต นาราษฎร์  N/A10
21 B6510213 นายสุทธิภัทร ซื่อตรง  N/A10
22 B6510220 นายจักรพันธ์ หาสุข  N/A10
23 B6510244 นางสาวชาลิสา เกตุอ่ำ  N/A10
24 B6510282 นางสาวพรชิตา รังหอม  N/A10
25 B6510312 นายตะวันศิลป์ พรรตุยู  N/A10
26 B6511227 นายจิรโชติ เรืองงาม  N/A10
27 B6511296 นายนัฐพงศ์ องอาจ  N/A10
28 B6511333 นางสาวสโรชา มอไธสง  N/A10
29 B6511340 นายวัชรพล เมฆสุวรรณ  N/A10
30 B6511364 นายสุวิจักขณ์ คนฉลาด  N/A10
31 B6511456 นายศุภกร วรกฎสูงเนิน  N/A10
32 B6514044 นางสาวจอมขวัญ หมายจันทร์  N/A10
33 B6514228 นางสาวนันท์นภัส ชาญสมร  N/A10
34 B6514235 นายพีรวิชญ์ บุ่ยทวีทรัพย์  N/A10
35 B6521455 นางสาวอัญชลี ศรีทะวงค์  N/A10
36 B6521516 นายเฉลิมชนม์ ซ่อนกลิ่น  N/A10
37 B6521592 นางสาวธนิดา สาศิริ  N/A10
38 B6524876 นายอภิรักษ์ เอกตาแสง  N/A10
39 B6524883 นางสาวอินทิรา ทับทอง  N/A10
40 B6524982 นายกิตติภัทร ปาริเก  N/A10
41 B6525125 นางสาวนพนิภา ฤทธิรอด  N/A10
42 B6525156 นางสาวบุศราภรณ์ ดีจอหอ  N/A10
43 B6525279 นายมาติน พานเชียงศรี  N/A10
44 B6525286 นายเขมทัต นาเวียง  N/A10
45 B6525873 นางสาวศลิษา อัตวีระพัฒน์  N/A10
46 B6526856 นายนนทกานต์ สุรินทร์งาม  N/A10
47 B6526931 นายธนินท์ จันทร์บุญ  N/A10
48 B6527303 นางสาวสุรภา สุ่มมาตย์  N/A10
49 B6527327 นางสาวพัณธิตรา นุมขุนทด  N/A10
50 B6527358 นางสาวมุธิตา กันสาด  N/A10
51 B6531560 นางสาวศศิวิมล จิตรอามาตย์  N/A10
52 B6531607 นายณัฏฐพงษ์ ภูอินนา  N/A10
53 B6531669 นายธีระพล ดอนกิ่ง  N/A10
54 B6531874 นายวรพจน์ ชะเทียนรัมย์  N/A10
55 B6531898 นางสาวศิริยุภา มิตรนอก  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.