รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม50
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1 B6520182 นางสาวแสนแก้ว เหลืองพัฒนผดุง  DOCTOR OF MEDICINE10
2 B6520236 นางสาวศกุนตลา ฉัตรชัยสุริยา  DOCTOR OF MEDICINE10
3 B6520243 นายกษิดิศ ธรรมสุรักษ์  DOCTOR OF MEDICINE10
4 B6520250 นายกิตติณัฐ เพชรสุริยา  DOCTOR OF MEDICINE10
5 B6520274 นางสาวขวัญกมล สุขประดิษฐ  DOCTOR OF MEDICINE10
6 B6520304 นายชนินทร์ ทรัพย์โภค  DOCTOR OF MEDICINE10
7 B6520311 นางสาวปาณิศา สถิตอุตสาหกร  DOCTOR OF MEDICINE10
8 B6520373 นายชาคริต วิเศษเนตร  DOCTOR OF MEDICINE10
9 B6520380 นางสาวเขมิสรา นพพิบูลย์  DOCTOR OF MEDICINE10
10 B6520397 นางสาวดรัญชนก พันธ์สุมา  DOCTOR OF MEDICINE10
11 B6520403 นายปัณณวิชญ์ เจริญ  DOCTOR OF MEDICINE10
12 B6520410 นางสาวดวงหทัย รังพงษ์  DOCTOR OF MEDICINE10
13 B6520458 นางสาวไอย์รัก นพพิบูลย์  DOCTOR OF MEDICINE10
14 B6520489 นางสาวนิธินันท์ เอี่ยมปทุมศักดิ์  DOCTOR OF MEDICINE10
15 B6520540 นางสาวอมลรดา เรียงภวา  DOCTOR OF MEDICINE10
16 B6520557 นางสาวพรธิดา ตฤณวุฒิพงษ์  DOCTOR OF MEDICINE10
17 B6520564 นางสาวสิริฉัตร ศรีสวัสดิ์  DOCTOR OF MEDICINE10
18 B6520601 นางสาวฏิปาสวี วาลีประโคน  DOCTOR OF MEDICINE10
19 B6520632 นางสาวชญานิศ พุ่มจิตร  DOCTOR OF MEDICINE10
20 B6520649 นางสาวศิริภาภรณ์ อภิชาตวาณิช  DOCTOR OF MEDICINE10
21 B6520663 นางสาวกิตติพร ทบแป  DOCTOR OF MEDICINE10
22 B6520687 นายพงศพัศ จันทร์พวง  DOCTOR OF MEDICINE10
23 B6520700 นางสาวนาทหทัย รบศึก  DOCTOR OF MEDICINE10
24 B6528775 นางสาวธัญสุดา มีนาเสียว  DOCTOR OF MEDICINE10
25 B6528805 นางสาววาริษา คตมรคา  DOCTOR OF MEDICINE10
26 B6528812 นางสาวศิริวิชญา โพธิ์เหมือน  DOCTOR OF MEDICINE10
27 B6528829 นายทักษ์ดนัย เชือนรัมย์  DOCTOR OF MEDICINE10
28 B6528836 นายอดิเทพ วัฒนาถาวรกุล  DOCTOR OF MEDICINE10
29 B6528850 นางสาวเพ็ญพิชา จันยารักษ์  DOCTOR OF MEDICINE10
30 B6528874 นางสาวชลัชกาญจน์ เหล็กกล้า  DOCTOR OF MEDICINE10
31 B6528904 นายคุณานนต์ อาจหาญ  DOCTOR OF MEDICINE10
32 B6528911 นางสาววรัทยา สิทธิเวช  DOCTOR OF MEDICINE10
33 B6528966 นางสาวณิชาพัชร์ พิทยานันท์  DOCTOR OF MEDICINE10
34 B6528973 นายกฤษดา ศรีโญจารย์  DOCTOR OF MEDICINE10
35 B6528980 นางสาวกรญาวรรณ์ แก้วหอม  DOCTOR OF MEDICINE10
36 B6528997 นางสาวนัชชา ทองดี  DOCTOR OF MEDICINE10
37 B6532918 นายอัตชัย บุราชรินทร์  DOCTOR OF MEDICINE10
38 B6532932 นายรัฐธีร์ พงศ์วราพิศาล  DOCTOR OF MEDICINE10
39 B6532987 นายนิธี จันทรโกศล  DOCTOR OF MEDICINE10
40 B6532994 นายสถิตคุณ ปาลญาณ  DOCTOR OF MEDICINE10
41 B6533007 นางสาวปภาวรินท์ ปานไกร  DOCTOR OF MEDICINE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.