รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม64
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
1 B6500979 นายนที แสงอาทิตย์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
2 B6500986 นางสาวฐิตาพร ผางกระโทก  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
3 B6500993 นางสาวญาณินท์ ไตรยวงศ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
4 B6501006 นายจักรภัทร ประสานศักดิ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
5 B6501013 นางสาวพชรพร ลอยประโคน  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
6 B6501020 นายชนานันท์ อังสนานิวัฒน์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
7 B6501037 นางสาวลลิตา มนัสปิยะ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
8 B6501044 นางสาวปณิตา ไชยโย  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
9 B6501051 นายเตชทัต โฆษวิฑิตกุล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
10 B6501068 นางสาวธัญดา โล่เสถียรกิจ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
11 B6501075 นายกฤษฎ์ สิงห์คำ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
12 B6501082 นางสาวรินทร์ลภัส นนท์เนติโยธิน  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
13 B6501099 นายพัศพงศ์ พิชญะกุลเกียรติ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
14 B6501105 นางสาวเมธาพร โคตรสมบูรณ์ ริคาร์โด้  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
15 B6501112 นางสาวพัทธ์ธีรา บุญญานุสนธิ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
16 B6501129 นางสาวนภัสพร อโณทัยไพบูลย์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
17 B6523695 นางสาวกีรติ แสงใส  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
18 B6523701 นางสาวฐิตารีย์ อุดมพรวัฒนะ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
19 B6523718 นางสาวณัฐธิดา ภูชิตธนนท์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
20 B6523725 นายพีรณัฐ สาแก้ว  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
21 B6523732 นางสาววรินยุพา ภูศรี  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
22 B6523749 นายภูริณัฐ คงทวี  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
23 B6523756 นายอนุวัตน์ ราชริวงศ์สกุล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
24 B6523763 นายกษิณัฏฐ์ วัฒนดิลกวิทย์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
25 B6523770 นายกิตติภูมิ ศรีสม  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
26 B6523787 นางสาวจิรัชยา ลาภสมบูรณ์ยิ่ง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
27 B6523794 นางสาวเพชรแท้ ก๋าเร็ว  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
28 B6523800 นางสาววริษา พลแสน  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
29 B6523817 นางสาวอักษราภัค กระแสโสม  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
30 B6530501 นางสาวสิริภรณ์ ตันชัยเอกกุล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
31 B6530518 นางสาวพรรณนภา ภัทรบวรกุล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
32 B6530525 นางสาวธนสร ธนสุวรรณธาร  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
33 B6530532 นายพงศกร เริงชัยภูมิ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
34 B6530549 นางสาวณิชา ผาสีดา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
35 B6530556 นางสาวภิรมณ ศรีสุข  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
36 B6530563 นางสาวพัชรนันท์ คำมิทัน  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
37 B6530570 นางสาวนูรฮุสนา อาแว  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
38 B6530587 นางสาวกัลยรักษ์ ริมธีระกุล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.