รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม63
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6516581 นางสาวพีระดา ออนตะไคร้  ยังไม่สังกัดสาขา 10
2 B6516611 นางสาวพลอยชมพู น้อยแก้ว  ยังไม่สังกัดสาขา 10
3 B6516758 นางสาวพลอยไพลิน สะอาดถิ่น  ยังไม่สังกัดสาขา 10
4 B6517069 นายสราวุธ เหลืองอ่อน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
5 B6517120 นางสาววรัชยา พิมพา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
6 B6517274 นางสาวขัตติยา สีหามาต  ยังไม่สังกัดสาขา 10
7 B6517403 นางสาวชาลินี แสงทอง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
8 B6517441 นางสาวหทัยกาญจน์ สิทธิศักดิ์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
9 B6517458 นางสาวปนัดดา ปฎิพิมพาคม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
10 B6517540 นางสาวปิ่นมณี กิ่งกระโทก  ยังไม่สังกัดสาขา 10
11 B6528201 นางสาวศุภารัตน์ แสนสีมล  ยังไม่สังกัดสาขา 10
12 B6534769 นางสาวศศิกานต์ ทวิวิญ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
13 B6534929 นางสาววิไลวรรณ มูลดับ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
14 B6535056 นางสาวกนิษฐา ก้อเมืองน้อย  ยังไม่สังกัดสาขา 10
15 B6535124 นางสาวกุลนิษฐ์ ผลดี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
16 B6535643 นางสาวณัฐธิดา ศรีวิชัย  ยังไม่สังกัดสาขา 10
17 B6535650 นางสาวมณธิญา แว่นไทย  ยังไม่สังกัดสาขา 10
18 B6535698 นางสาวอารีรัตน์ ผ่องใส  ยังไม่สังกัดสาขา 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.