รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม62
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6516505 นางสาววราพร มีระหันนอก  ยังไม่สังกัดสาขา 10
2 B6516543 นางสาวรุ่งฤดี เนื่องมัจฉา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B6516598 นางสาวกรสิริ ถิ่นวงษ์เกอ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
4 B6516666 นางสาวจิรนันท์ พวงสมบัติ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
5 B6516697 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ ดาวใสย์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
6 B6516864 นายธนวิชญ์ บำรุงศิลป์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
7 B6516895 นายปิยวัฒน์ นิลกลาง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
8 B6516956 นางสาวจรีพร ทองดีเพ็ง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
9 B6516970 นางสาวปริยากร ชาญอักษร  ยังไม่สังกัดสาขา 10
10 B6517045 นางสาวนัฐพร ขันยา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
11 B6517083 นางสาวสริตา จิจุบาล  ยังไม่สังกัดสาขา 10
12 B6517090 นางสาวจินตนา พลไชย  ยังไม่สังกัดสาขา 10
13 B6517113 นางสาวธนัชพร วงศ์เวียง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
14 B6517182 นายอธิษฐ์ มีจินดา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
15 B6517199 นางสาววนัสรา แก้วสมนึก  ยังไม่สังกัดสาขา 10
16 B6517281 นางสาวภณิตา ทองแดง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
17 B6517311 นางสาวไพลิน วิสียา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
18 B6517342 นางสาวชลนิชา พร้อมมูล  ยังไม่สังกัดสาขา 10
19 B6517373 นางสาวกัลยกร สะโสม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
20 B6517496 นางสาวกัลยารัตน์ มณีโสตร  ยังไม่สังกัดสาขา 10
21 B6517533 นางสาวรุ่งทิวา แดวขุนทด  ยังไม่สังกัดสาขา 10
22 B6517625 นายภูวดล สีขาว  ยังไม่สังกัดสาขา 10
23 B6517632 นางสาวอารีรัตน์ ทองแดง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
24 B6517649 นางสาวรสริน เจียมรัมย์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
25 B6517670 นายหลักชัย ภัณทะลัก  ยังไม่สังกัดสาขา 10
26 B6517786 นางสาวกัลย์สุดา วงศ์สมัคร  ยังไม่สังกัดสาขา 10
27 B6517823 นางสาวชนิกานต์ ฝ่ายภูเขียว  ยังไม่สังกัดสาขา 10
28 B6517892 นางสาวสุพิชชา สังสุด  ยังไม่สังกัดสาขา 10
29 B6517908 นางสาวศรุตา ภูมิดี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
30 B6517915 นางสาวปณิตา จันหินตั้ง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
31 B6520151 นางสาวธิดารัตน์ ชูชีวา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
32 B6527945 นางสาวธนภรณ์ ปราณี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
33 B6532352 นางสาวณัฐกฤตา ดวงตะวงศ์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
34 B6532376 นางสาวชุดาพร มหาดไทย  ยังไม่สังกัดสาขา 10
35 B6534806 นางสาวกัลยกร แสงแตง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
36 B6534813 นางสาวจันทร์จิรา มะณีโชติ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
37 B6534851 นางสาวนรินรัตน์ พิประโคน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
38 B6534943 นางสาวจุฑากาญจน์ มีบุญเกิด  ยังไม่สังกัดสาขา 10
39 B6534967 นางสาวอาภัสรา เกียรติวีราภรณ์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
40 B6534981 นางสาวเพ็ญพิชชา ยวงโป่งแก้ว  ยังไม่สังกัดสาขา 10
41 B6535018 นางสาวศุจินทรา แก้วนิ่ม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
42 B6535087 นางสาวศุกัณดา สมมา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
43 B6535131 นางสาวกัญญากร ชอบทองหลาง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
44 B6535421 นางสาวประภาพร หวังกล่อมกลาง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
45 B6535599 นางสาวรัศมี เจริญพันธ์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
46 B6535605 นางสาวอาทิตยา พันโสทก  ยังไม่สังกัดสาขา 10
47 B6535636 นางสาวบุตรศรินทร์ เชื้อหงษ์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
48 B6535667 นางสาววัทนพร ทุมสุข  ยังไม่สังกัดสาขา 10
49 B6535681 นางสาวอรอนงค์ เชิดชู  ยังไม่สังกัดสาขา 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.