รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม61
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6500924 นางสาวรัฐนันท์ บุญสอน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
2 B6516499 นายวรายุทธ ยืนสุข  ยังไม่สังกัดสาขา 10
3 B6516512 นายธิติพงศ์ ต้นคำ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
4 B6516529 นายธีรวัต มุขกระโทก  ยังไม่สังกัดสาขา 10
5 B6516642 นางสาวศิวลักษณ์ กลุ่มกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6516673 นางสาวขวัญชนก งามนัก  ยังไม่สังกัดสาขา 10
7 B6516680 นางสาวสุชาดา สำโลงลุน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
8 B6516765 นางสาวพรหมพร ขามกิ่ง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
9 B6516796 นางสาวปรารถนา นวลพุดซา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
10 B6516802 นางสาวฐิตานันทร์ ประยูรหาญ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
11 B6516857 นางสาวดารณี น้อยทะรงค์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
12 B6516918 นางสาวปัญจพร จรรยาไทย  ยังไม่สังกัดสาขา 10
13 B6516925 นางสาวนวลวรรณ ดาวเรือง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
14 B6516987 นางสาวปิยวรรณ สินสาม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
15 B6517038 นายภูนริศร์ฒิพงศ์ เหล็กคง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
16 B6517076 นางสาวพรนภา งามเลิศ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
17 B6517151 นายศิริภัทร ศิริเดชอุดม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
18 B6517243 นางสาวธนาภรณ์ สุดหอม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
19 B6517267 นางสาวปิโยรส อินทร์ชู  ยังไม่สังกัดสาขา 10
20 B6517304 นางสาวฑิตฐิตา ขวัญมั่น  ยังไม่สังกัดสาขา 10
21 B6517328 นางสาวนราทิพย์ ธรรมวงศ์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
22 B6517335 นางสาวฑิตยา ขวัญมั่น  ยังไม่สังกัดสาขา 10
23 B6517359 นางสาวนวลแข เถาว์โท  ยังไม่สังกัดสาขา 10
24 B6517366 นางสาวสาลินี โพธิสาร  ยังไม่สังกัดสาขา 10
25 B6517410 นางสาวอสมาภรณ์ คลี่ภูษา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
26 B6517465 นางสาวสิริยากร สร้อยคำ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
27 B6517489 นางสาวพิมพ์นรา กรุณา  ยังไม่สังกัดสาขา 60
28 B6517564 นางสาวพิยดา พ่อค้า  ยังไม่สังกัดสาขา 10
29 B6517694 นางสาวมุธิตา วงษ์พิมพ์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
30 B6517700 นายคณานนท์ รวีรุ่งภากร  ยังไม่สังกัดสาขา 10
31 B6517724 นางสาวเสาวคนธ์ เปรมปรี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
32 B6517748 นางสาวนริษรา กางโงน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
33 B6517755 นางสาวศศิธร บุญดี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
34 B6517762 นางสาวเจนจิรา ยิ้มสบาย  ยังไม่สังกัดสาขา 10
35 B6517816 นางสาวสุจาริณี ขอนบกลาง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
36 B6517847 นางสาวสุชาดา อนุกูล  ยังไม่สังกัดสาขา 10
37 B6517878 นางสาวพัชราพร ปัดโต  ยังไม่สังกัดสาขา 10
38 B6521523 นางสาวทรงอัปสร มังคะกาญ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
39 B6521530 นางสาวกานต์ธิดา ภูมิยิ่ง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
40 B6522780 นางสาวจุฑานุช อินทร์อร่ามวงษ์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
41 B6527938 นางสาวรัตน์สุดา สุทธิโส  ยังไม่สังกัดสาขา 10
42 B6528065 นางสาวปวิตรา อาชาพล  ยังไม่สังกัดสาขา 10
43 B6528072 นางสาวณิชกมล กรธนกิจ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
44 B6528089 นางสาวสุนิตา สุขสาย  ยังไม่สังกัดสาขา 10
45 B6528102 นางสาวสรญา สารศรี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
46 B6532345 นางสาวชลนิชา นาจันทรถม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
47 B6534820 นางสาวนภัทรสร คะเชนชาติ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
48 B6534936 นางสาวอัญชลิกา ปราณีตพลกรัง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
49 B6535025 นายสหรัฐ ตั้งอดิพงค์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
50 B6535032 นางสาวณัฐพร หลุ่มใส  ยังไม่สังกัดสาขา 10
51 B6535148 นางสาวจนิสตา มณีศรี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
52 B6535155 นางสาวจิตรลดา คาวีโชติ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
53 B6535612 นายพชรพล ธนาสิทธิ์รังสี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
54 B6535674 นางสาวพาสุข จันทร์ศรี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
55 B6535711 นางสาววรรธนา โคตรปทุม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.