รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม58
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6500818 นายปริญาวุฒิ นาคดิลก  N/A10
2 B6500863 นางสาวกรกนก มิ่งคำ  N/A10
3 B6500870 นางสาวกิตติยาภรณ์ ไมยวรรณ  N/A10
4 B6503819 นางสาวพัชรพร สังวาลรัมย์  N/A10
5 B6503871 นายนวพล พูนกระโทก  N/A10
6 B6503888 นางสาวสุดารัตน์ โจมคำ  N/A10
7 B6503895 นางสาวประภัสรา นาเวียง  N/A10
8 B6503918 นางสาวเมษินี เพ็งแจ่ม  N/A10
9 B6503932 นางสาวสิริวิมล จันทรโคตร  N/A10
10 B6505097 นายนันทกร ธรรมดอน  N/A10
11 B6505141 นางสาวรัตนาวดี ทองเติม  N/A10
12 B6505318 นางสาวภิญญดา คุ้มกระโทก  N/A10
13 B6506117 นายเกียรติชัย พรมมากุล  N/A10
14 B6507022 นายผดุงสิทธิ์ สุพรมอินทร์  N/A10
15 B6507060 นางสาวอรพิมพ์ แทวกระโทก  N/A10
16 B6507091 นายบูรพา งามสง่า  N/A10
17 B6507169 นางสาวเวทิตา สถิตชัย  N/A10
18 B6507237 นายชลธี อ่อนน่วม  N/A10
19 B6507251 นางสาวนัฐนรี สุวพานิชย์  N/A10
20 B6507862 นายกนกพล ภักดิ์จอหอ  N/A10
21 B6507961 นายธีรภัทร พึ่งจันดุม  N/A10
22 B6507985 นางสาวอภิชญา อินทะแสน  N/A10
23 B6508159 นายเอกรินทร์ ศรีรังศิลป์  N/A10
24 B6508296 นางสาวกมลวรรณ บุญชัย  N/A10
25 B6509873 นางสาววลัยลักษณ์ เอี่ยมสอาด  N/A10
26 B6509958 นายต้นตระกูล กุลปัณวรรธน์  N/A10
27 B6509965 นายพีรพัฒน์ ร่วมสมัคร  N/A10
28 B6510077 นายพศิน พรหมณี  N/A10
29 B6510275 นายณัฐกิตติ์ โชติสว่าง  N/A10
30 B6511272 นางสาวพิรธิดา สองจันทึก  N/A10
31 B6514068 นายสุริยาวุฒิ นวดไธสง  N/A10
32 B6514099 นายภูชิสส์ บุญทีฆ์  N/A10
33 B6514136 นางสาวรุ่งนภา ควรผล  N/A10
34 B6514174 นายณัฐภัทร ฟองบุบผา  N/A10
35 B6514198 นายภูธเนศ ภูพวก  N/A10
36 B6514273 นางสาวเบญญาภา วิวัฒนพรกุล  N/A10
37 B6521486 นางสาวดาฤณี บุญประเสริฐ  N/A10
38 B6522582 นายชวนากร บุญส่งธรรม  N/A10
39 B6524647 นางสาวนภัสสร อ่อนงาม  N/A10
40 B6524890 นางสาวนภาภรณ์ ต่อวิเศษ  N/A10
41 B6525194 นางสาวปิยะฉัตร พลดงนอก  N/A10
42 B6525255 นายเจษฎา เข็มแก้ว  N/A10
43 B6525583 นายชลนที มณีพินิจ  N/A10
44 B6525835 นายปัณณวิชญ์ นิลเนตร บัวไถล  N/A10
45 B6526771 นางสาวชมพูนุช เอื้อจำนง  N/A10
46 B6527082 นายวรายุทธ วุฒิวงค์  N/A10
47 B6527341 นางสาวปิยธิดา มาตรพร  N/A10
48 B6530242 นายณัฐนนท์ ตรวจมรรคา  N/A10
49 B6531195 นายคุ้มขวัญ ไชยกุมาร  N/A10
50 B6531218 นายสุทธิชนม์ คุ้มสา  N/A10
51 B6531683 นายณัฐพงศ์อิศรา เวลาดี  N/A10
52 B6531768 นางสาวปานไพลิน กลางท่าไค่  N/A10
53 B6531782 นายณภัส ยอดสุรินทร์  N/A10
54 B6534714 นางสาวดวงพร เหมวิบูลย์  N/A10
55 B6536404 นายณัฏฐ์ภร เต็งประเสริฐดำรง  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.