รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม57
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6503802 นายณัฐกิตต์ ไพอุปลี  N/A10
2 B6503864 นายนฤภัทร แนมขุนทด  N/A10
3 B6505288 นางสาวนภวรรณ เชื้อฉุน  N/A10
4 B6507299 นายชยพัทร์ เครือสุคนธ์  N/A10
5 B6507350 นายบูรพา สีหาวงค์  Environmental Engineering10
6 B6507930 นางสาวพรยมล ดีพิชัย  N/A10
7 B6508098 นายอัครวิชญ์ คํากิ่ง  N/A10
8 B6508104 นายนครินทร์ อ่อนสนิท  N/A10
9 B6508111 นายรัฐนันท์ สุขสำราญ  N/A10
10 B6508173 นางสาวประกาย พันธุ์ไชย์  N/A10
11 B6508906 นายธัญเทพ หิงสันเทียะ  N/A10
12 B6508920 นางสาวสุภาวดี ดีจันทึก  N/A10
13 B6509972 นางสาวศิลารัตน์ ช่วยณรงค์  N/A10
14 B6510046 นายกรกุล สุนทร  N/A10
15 B6511395 นายกิตติธัช วิริยะหัตถกิจ  N/A10
16 B6511425 นายนวพล จาตุรงคกุล  N/A10
17 B6511463 นางสาววนิดา ปฐวีกิจจานุกูล  N/A10
18 B6514037 นายธนโชค สมประเสริฐ  N/A10
19 B6514129 นายกฤชติเมธ แก้วคำไสย์  N/A10
20 B6514181 นายนวพันธ์ หนูช่างสิงห์  N/A10
21 B6521509 นายวิศิษฐ์ เถื่อนวงษ์  N/A10
22 B6521585 นางสาวธนัญญา พวงทอง  N/A10
23 B6521707 นายรัชพล ขุมทอง  N/A10
24 B6526283 นางสาวกนกนาท พรมศรีกุหลาบ  N/A10
25 B6526795 นายอธิราช คำเป้าเมือง  N/A10
26 B6527099 นายเกียรติรัตน์ ยงพะวิสัย  N/A10
27 B6527310 นางสาวชุติมา เวชกามา  N/A10
28 B6531201 นายยศพนธ์ แห้วทอง  N/A10
29 B6531775 นายวีระณัฐ ดิลกลาภ  N/A10
30 B6531799 นายภาสวิชญ์ หอมจันทร์  N/A10
31 B6534387 นางสาวศิริญาณทิพย์ มงคลวัฒนาสิริ  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.