รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม56
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6500894 นางสาวจุฑามาศ อินตะนัย  N/A10
2 B6500900 นายธนวิทย์ ยางงาม  N/A10
3 B6503833 นายจตุพล เคนวิเศษ  N/A10
4 B6505127 นายเวฬุลักษณ์ ศรีพิกุล  N/A10
5 B6505165 นางสาวจิรภิญญา อ่วมวังเป็ด  N/A10
6 B6505189 นางสาวรุ่งรัตน์ อุ่นดี  N/A10
7 B6505264 นายศักดิ์พล รังเสนา  N/A10
8 B6505295 นายปรเมษฐ์ วิไธสง  N/A10
9 B6507077 นางสาวภาวิณี การุณ  N/A10
10 B6508265 นายปรินเพชร ศรีวิชา  N/A10
11 B6508364 นายมาอูลานา อิบราฮิม ศิริมนตรี  N/A10
12 B6510053 นายชัยกาญจน์ สมหวัง  N/A10
13 B6510060 นางสาวเจนิศา สายเพ็ชร  N/A10
14 B6510084 นายกฤตเมธ จันทร์ศรี  N/A10
15 B6510343 นายอภิเทพ บุพศิริ  N/A10
16 B6511487 นายสิงหนาถ วันไธสงค์  N/A10
17 B6514051 นางสาวนันท์นภัส อ้นสุนา  N/A10
18 B6514211 นายขวัญชัย สายรัตน์  N/A10
19 B6514259 นายภควัต โพธิขำ  N/A10
20 B6514266 นางสาวสุภาวดี ศรีลาพรม  N/A10
21 B6522056 นายเจษฎา ขจรภพ  Mechatronics Engineering10
22 B6522773 นางสาวยุวดี ไวยศรีแสง  N/A10
23 B6524418 นางสาวพรทิพย์ แก้วมาลา  N/A10
24 B6524524 นางสาวธิติสุดา ถนอมแนบ  N/A10
25 B6525248 นางสาวชนกนันท์ ควินรัมย์  N/A10
26 B6525910 นายภูธเนศ แดนวิวัฒน์เดชา  N/A10
27 B6526818 นายอรรถพร ราชกระโทก  N/A10
28 B6526955 นางสาวภัชรนันฐ์ การเพียร  N/A10
29 B6527075 นางสาวพัชริดา ปิตตาระเต  N/A10
30 B6527105 นายพงศธร นากุดนอก  N/A10
31 B6531652 นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทน  N/A10
32 B6531676 นางสาวมานิตา นันต๊ะ  N/A10
33 B6531720 นายธัชชัย นครพัฒน์  N/A10
34 B6531850 นายธนภัทร ศรีมาตร  N/A10
35 B6531867 นายอุ้มบุญ ตะนะสอน  N/A10
36 B6536053 นายกูศรียะอ์ลา วงศ์วังษา  PRECISION ENGINEERING10
37 B6536411 นางสาวสุพัตรา เตียงชัย  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.