รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม54
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6500832 นางสาววิรดี ตากิ่มนอก  N/A10
2 B6500887 นางสาวกัญญาณัฐ วงษา  N/A10
3 B6500955 นายกฤตกัญจน์ อันชื่น  N/A10
4 B6503925 นางสาวรัฐภัคศรณ์ เมืองสุวรรณ  N/A10
5 B6505073 นางสาวภัทรสุดา ศรีเมฆ  N/A10
6 B6505110 นายกิตติพัฒน์ ยวงทอง  N/A10
7 B6505158 นายธนัท ชาญวิจิตร์  N/A10
8 B6505172 นายทีฆทัศน์ คู่กระโทก  N/A10
9 B6507084 นางสาวจิตรกัญญา สีฮ้อยคำ  N/A10
10 B6507138 นางสาวกัญญาภัทร พูลโภคผล  N/A10
11 B6508029 นายวีรวัฒน์ บุตรสะอาด  N/A10
12 B6508050 นางสาววริสรา ปะโมทะโก  N/A10
13 B6508135 นางสาวพรธิดา พรมพันธ์ใจ  N/A10
14 B6508234 นายสุเมธ มีพิษ  N/A10
15 B6508319 นางสาวชลิตา ชัยจันทร์  N/A10
16 B6508807 นายนันทวัฒน์ อุดมโภชน์  N/A10
17 B6508814 นายนราวิชญ์ เศรษฐี  N/A10
18 B6509835 นางสาวกิติยามล รวงงาม  N/A10
19 B6509897 นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีสุพรรณ  N/A10
20 B6510015 นางสาวสิรดา ยิ้มแย้ม  N/A10
21 B6510350 นางสาวกัลยกร วงศ์วิศิษฐ์  N/A10
22 B6510374 นายบูรพา ศกุนตนาค  N/A10
23 B6511241 นายพงษ์ศิริ เจริญวงษ์  N/A10
24 B6511258 นายรัชชานนท์ เบี้ยกระโทก  N/A10
25 B6511357 นางสาวธิดารัตน์ แก้วน้อย  N/A10
26 B6511388 นายกิจการ ขอเชื้อกลาง  N/A10
27 B6511401 นางสาวฐิติมา ชัยขันตี  N/A10
28 B6511470 นางสาวยวิษฐา ศรีทองคำ  N/A10
29 B6514082 นายธนกร เรืองจันทึก  N/A10
30 B6514105 นายรพีวิชญ์ เดือนประโคน  N/A10
31 B6514204 นางสาวขวัญฤทัย กลางประพันธ์  N/A10
32 B6514280 นางสาวชนพิชา ลุนาดี  N/A10
33 B6521479 นางสาวพัชรพร ทบแก้ว  N/A10
34 B6521615 นายภูมิศักดิ์ จอมคำสิงห์  N/A10
35 B6521622 นายปฏิภาณ มัชฌิมา  N/A12
36 B6521653 นายกีรติ พิมล  N/A10
37 B6521660 นางสาวอัญชนาภรณ์ เกตุนอก  N/A10
38 B6521677 นายณัชพล จำนงพันธ์  N/A10
39 B6522834 นายชานน หอมสมบัติ  N/A10
40 B6522841 นายชัยมงคล ทรงประโคน  N/A10
41 B6524401 นายนภสินธุ์ ลบบำรุง  N/A10
42 B6524517 นางสาวฐิติวรดา กวดนอก  N/A10
43 B6524753 นายณัฐพล ดวงบุญทัน  N/A10
44 B6524906 นายนวินฒฐ์ บัวภืธ  N/A10
45 B6524913 นายปัณณวิชญ์ งามยิ่ง  N/A10
46 B6525880 นางสาวธิดารัตน์ ช่างสีดา  N/A10
47 B6526290 นายภราดร วงพงคำ  N/A10
48 B6526757 นายจักรภัทร อินทรประเสริฐ  N/A10
49 B6526764 นางสาวพนิตวรรณ บุษเนตร  N/A10
50 B6526849 นายยศพร สอนมั่น  N/A10
51 B6527495 นายน้ำเพชร พิลาสมบัติ  N/A60
52 B6531737 นายนนทกานต์ ใสโสก  N/A10
53 B6531744 นางสาวกัญญาลักษณ์ คงบำรุง  N/A10
54 B6531843 นางสาวกฤษณา อุยะพิตัง  N/A10
55 B6531881 นายศุภกฤษณ์ บุญชูศร  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.