รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม49
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1 B6520168 นายปัณณวิชญ์ รักกสิกร  DOCTOR OF MEDICINE10
2 B6520175 นางสาวชัชชญา พันธ์นา  DOCTOR OF MEDICINE10
3 B6520199 นางสาววรนิษฐา ภัทรไพศาลสิน  DOCTOR OF MEDICINE10
4 B6520205 นายเตชณัฐ บุญประคม  DOCTOR OF MEDICINE10
5 B6520212 นางสาวกัญญาณัฐ ฟุ้งสกุล  DOCTOR OF MEDICINE10
6 B6520229 นางสาวธันยพร โสมสิริรักษ์  DOCTOR OF MEDICINE10
7 B6520267 นางสาวปาณิศรา เติมสมบัติ  DOCTOR OF MEDICINE10
8 B6520281 นางสาวเบญญา สนโสม  DOCTOR OF MEDICINE10
9 B6520298 นางสาวณิชาภัทร นาคดี  DOCTOR OF MEDICINE10
10 B6520328 นางสาวฐานิตา ทองนำ  DOCTOR OF MEDICINE10
11 B6520335 นางสาวภัทรมน สายแสงจันทร์  DOCTOR OF MEDICINE10
12 B6520342 นางสาวกัญญาวีร์ โมกศรี  DOCTOR OF MEDICINE10
13 B6520359 นายนันทพงศ์ ยะปะภา  DOCTOR OF MEDICINE10
14 B6520366 นายปัณณวิชญ์ สุริยพงศ์  DOCTOR OF MEDICINE10
15 B6520427 นายกิตติธัช หงส์ชู  DOCTOR OF MEDICINE10
16 B6520434 นายชอบธรรม อยู่วนิชชานนท์  DOCTOR OF MEDICINE10
17 B6520441 นางสาวณัฐชยา ชาญณรงค์  DOCTOR OF MEDICINE10
18 B6520465 นางสาวชิษณุชา โชควรกุล  DOCTOR OF MEDICINE10
19 B6520472 นางสาวปรียาภรณ์ เชื้ออินทร์  DOCTOR OF MEDICINE10
20 B6520496 นางสาววริษา สุขสำโรง  DOCTOR OF MEDICINE10
21 B6520502 นางสาวศิริกัญญา ยุทธอาจ  DOCTOR OF MEDICINE10
22 B6520519 นายชนะกราน กุลนาฝาย  DOCTOR OF MEDICINE10
23 B6520526 นางสาวสวรรณยา ชัยชนะ  DOCTOR OF MEDICINE10
24 B6520533 นางสาวมนัสชนก ทองรักสี  DOCTOR OF MEDICINE10
25 B6520571 นายปรเมศวร์ สินสระน้อย  DOCTOR OF MEDICINE10
26 B6520588 นางสาวลภัสรดา อังครงค์รักษ์  DOCTOR OF MEDICINE10
27 B6520595 นางสาวจิรัชญา มาสูงเนิน  DOCTOR OF MEDICINE10
28 B6520618 นายรัฐภูมิ คำมนตรี  DOCTOR OF MEDICINE10
29 B6520625 นางสาวพัชรพร โพธิลุน  DOCTOR OF MEDICINE10
30 B6520656 นางสาวพิชชาภา จิวะวิทูรกิจ  DOCTOR OF MEDICINE10
31 B6520670 นางสาวมะลิฉัตร สุขบรรณ์  DOCTOR OF MEDICINE10
32 B6520694 นางสาวภัทรภร คลังเงิน  DOCTOR OF MEDICINE10
33 B6522858 นายพิชญา ศรีงาน  DOCTOR OF MEDICINE10
34 B6528768 นายอัครวินท์ เรืองบุญ  DOCTOR OF MEDICINE10
35 B6528782 นายเหมรัฐ สักลอ  DOCTOR OF MEDICINE10
36 B6528799 นางสาวองุ่น โพธิ์ขุนทด  DOCTOR OF MEDICINE10
37 B6528843 นายพัสกร กองเมืองปัก  DOCTOR OF MEDICINE10
38 B6528867 นายสิปปวิชญ์ ชะนะ  DOCTOR OF MEDICINE10
39 B6528881 นายเพราพงศ์พันธุ์ เพิ่มปัญญา  DOCTOR OF MEDICINE10
40 B6528898 นายพีรพัทธ์ คนึงเพียร  DOCTOR OF MEDICINE10
41 B6528928 นางสาวณัฐธยาน์ ทานาแซง  DOCTOR OF MEDICINE10
42 B6528935 นางสาวบัณฑิตา กระจงกลาง  DOCTOR OF MEDICINE10
43 B6528942 นายณัชพล บินไธสง  DOCTOR OF MEDICINE10
44 B6528959 นางสาวพีรดา สุขยา  DOCTOR OF MEDICINE10
45 B6532895 นายเสฎฐวุฒิ เฉลิมวัฒน์  DOCTOR OF MEDICINE10
46 B6532901 นายทวีศักดิ์ สมพงษ์  DOCTOR OF MEDICINE10
47 B6532925 นางสาวโปรดปราน จันเซ่ง  DOCTOR OF MEDICINE10
48 B6532949 นางสาวรักษณาลี พลหิรัญรัตน์  DOCTOR OF MEDICINE10
49 B6532956 นางสาวณัชชา ชุ่มคำ  DOCTOR OF MEDICINE10
50 B6532970 นายฉัตริน เพ็ชรัตน์  DOCTOR OF MEDICINE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.