รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม48
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6517922 นายภูวนัย วัฒนรัตน์  Geoinformatics10
2 B6517939 นายวรพจน์ คงเพชรศักดิ์  Geoinformatics10
3 B6517946 นางสาวกุลปริยา บุญประสิทธิ์  Geoinformatics10
4 B6532499 นายวสุพร บุญเพ็ง  Geoinformatics10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
5 B6518639 นายธีระพัทธ์ พันธ์โสรี  MANAGEMENT10
6 B6518820 นายสิรวิชญ์ โขสูงเนิน  MANAGEMENT10
7 B6518851 นางสาวอัจฉรา ประคำนอก  MANAGEMENT10
8 B6518875 นายจารุพัฒน์ มอญขาม  MANAGEMENT10
9 B6518981 นางสาวทิพย์ทิมา น้ำคำ  MANAGEMENT10
10 B6519063 นายพุทธพงศ์ ภู่แก้ว  MANAGEMENT10
11 B6519087 นางสาวกัลย์สุดา วารีศรี  MANAGEMENT10
12 B6519162 นางสาวเยาวลักษณ์ เพ็งกุน  MANAGEMENT10
13 B6519209 นางสาวปาณิสรา เรืองประคำ  MANAGEMENT10
14 B6519377 นางสาวปิยฉัตร คงกล้า  MANAGEMENT10
15 B6519476 นางสาวสุภัตตรา เลิศอาชีวะ  MANAGEMENT10
16 B6519551 นางสาวปริชาติ ถีทัน  MANAGEMENT10
17 B6519650 นางสาวภาวิดา สรรพสุข  MANAGEMENT10
18 B6519759 นายพงศ์ปณต อุส่าห์ค้า  MANAGEMENT10
19 B6519858 นายก้องภพ เชยสระน้อย  MANAGEMENT10
20 B6519971 นางสาวณฐมน บ้วนกระโทก  MANAGEMENT10
21 B6528683 นายสรรพวัต วิชาเทียน  MANAGEMENT10
22 B6528744 นางสาวมลศิกา จิตต์ภักดี  MANAGEMENT10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
23 B6505431 นายเทิดทูน พันธุรักษ์  N/A10
24 B6505479 นายจารุวัฒน์ อนุสนธิ  N/A10
25 B6505486 นายจิรายุ ทันสมัย  N/A10
26 B6531614 นายกิตติพัฒน์ เพชรเฟื่องฟ้า  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.