รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม47
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6518530 นายคมสันต์ แจ่มกลาง  MANAGEMENT10
2 B6518547 นางสาวนุชสรา วรรัก  MANAGEMENT10
3 B6518578 นายธีรภัทธ์ ภาชนะ  MANAGEMENT10
4 B6518622 นางสาวสุธินันท์ ย่านกลาง  MANAGEMENT10
5 B6518660 นายภูวดล นรสาร  MANAGEMENT10
6 B6518677 นายศิวกร งดสันเทียะ  MANAGEMENT10
7 B6518684 นายเขตตะวัน การุณรักษ์  MANAGEMENT10
8 B6518691 นางสาวเลลาน่า เซี่ยงฉิน  MANAGEMENT10
9 B6518721 นางสาวพิมนภัส ศรีสวัสดิ์  MANAGEMENT10
10 B6518738 นางสาวเกวลิน ศรีพรม  MANAGEMENT10
11 B6518769 นางสาวมัตสยา ประสาทนอก  MANAGEMENT10
12 B6518899 นางสาวชุติมณฑน์ ปักษา  MANAGEMENT10
13 B6518905 นางสาวณัฐระพีร์ มูลสันเทียะ  MANAGEMENT10
14 B6519018 นางสาวภรภัทร สินธุ  MANAGEMENT10
15 B6519032 นางสาวนิตยา ดีเข็ม  MANAGEMENT10
16 B6519070 นางสาวปารดา เพชรสำนัก  MANAGEMENT10
17 B6519117 นางสาวพรหมมนัส คงเศรษฐกุล  MANAGEMENT10
18 B6519124 นางสาวณัฐชา แจ่มเจริญ  MANAGEMENT10
19 B6519223 นางสาววัลลภา เปียวัฒน์  MANAGEMENT10
20 B6519230 นางสาวกิตติยาพร บุรัตน์  MANAGEMENT10
21 B6519247 นางสาวสุภัทรภรณ์ ฟักแก้ว  MANAGEMENT10
22 B6519278 นางสาวปวิริดา ศิริเวช  MANAGEMENT10
23 B6519339 นายขจรยศ ภูตาบนาค  MANAGEMENT10
24 B6519346 นายยศกร เรืองจันทึก  MANAGEMENT10
25 B6519360 นางสาวเกษมณี เติมกล้า  MANAGEMENT10
26 B6519445 นางสาวแพรวา ปะโสทะกัง  MANAGEMENT10
27 B6519506 นางสาวกัญญารัตน์ ม่วงสุขสี  MANAGEMENT10
28 B6519513 นายภัทรพล รัตนาพันธุ์  MANAGEMENT10
29 B6519575 นางสาวพิมผกา เอิบครบุรี  MANAGEMENT10
30 B6519582 นางสาวอลิชชา สองจันทึก  MANAGEMENT10
31 B6519599 นางสาวดาหลา สูญกิ่ง  MANAGEMENT10
32 B6519605 นางสาวพิยดา ปิ่นเกษ  MANAGEMENT10
33 B6519612 นางสาวคัทลียา บุญพูน  MANAGEMENT10
34 B6519643 นางสาวกนกลักษณ์ โนมขุนทด  MANAGEMENT10
35 B6519681 นางสาวศศิประภา ปลั่งหมื่นไวย  MANAGEMENT10
36 B6519698 นางสาวภาวิณี ศรีเชียงหวาง  MANAGEMENT10
37 B6519728 นางสาวธิดารัตน์ ชัยดี  MANAGEMENT10
38 B6519742 นางสาวนัทธ์ชนัน วงค์สันเทียะ  MANAGEMENT10
39 B6519780 นางสาวนันท์นภัส บรรดาศักดิ์  MANAGEMENT10
40 B6519797 นางสาวรัญชนา ปะนันโต  MANAGEMENT10
41 B6519803 นางสาวปนัสยา ชวดกลาง  MANAGEMENT10
42 B6519810 นางสาวนภสร อุส่าห์  MANAGEMENT10
43 B6519940 นางสาวสุดารัตน์ ดีนอก  MANAGEMENT10
44 B6519995 นายรชานนท์ วิศิษฐ์ชัยยากุล  MANAGEMENT10
45 B6521554 นางสาวอภิสรา รอบแคว้น  MANAGEMENT10
46 B6522810 นายไชยวัฒน์ ลายทอง  MANAGEMENT10
47 B6528690 นางสาวปัณณิกานต์ วันสันเทียะ  MANAGEMENT10
48 B6528713 นางสาววรวลัญช์ วันทาศิรวัฒน์  MANAGEMENT10
49 B6528720 นายเศรษฐพงษกร จันทร์ภัครดี  MANAGEMENT10
50 B6532888 นายวสวัส รัตนอักษรกุล  MANAGEMENT10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.