รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม46
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6518523 นางสาวอภิสรา ปลั่งประเสริฐ  MANAGEMENT10
2 B6518561 นางสาวสุธาลักษณ์ ปั่นทองหลาง  MANAGEMENT10
3 B6518585 นางสาวรัตน์มณี ศรีบริบูรณ์  MANAGEMENT10
4 B6518592 นางสาวจิตติมา รักจันทึก  MANAGEMENT10
5 B6518653 นางสาวนวรัตน์ อติพงศ์ชัย  MANAGEMENT10
6 B6518714 นางสาวมัลลิกา สุกใส  MANAGEMENT10
7 B6518745 นางสาวสิริเพชร จันทร์ปัญญา  MANAGEMENT10
8 B6518752 นายจักรี การะหัตถ์  MANAGEMENT10
9 B6518776 นางสาวกมลชนก ปรากฏเกล้า  MANAGEMENT10
10 B6518790 นางสาวเปรมมิกา นิติสาพร  MANAGEMENT10
11 B6518813 นางสาวพิมพ์วิภา แววจะบก  MANAGEMENT10
12 B6518882 นางสาวจิรวรรณ ตั้งปฏิพัทธ์  MANAGEMENT10
13 B6518950 นางสาวกัลยาณี พันธุมาศ  MANAGEMENT10
14 B6518974 นายมนัส พันมะณีย์  MANAGEMENT10
15 B6519056 นางสาวจิดาภา แสงตา  MANAGEMENT10
16 B6519094 นายสิทธิชัย สุวะศรี  MANAGEMENT10
17 B6519186 นางสาวสมปรารถนา เอี่ยวเจริญ  MANAGEMENT10
18 B6519261 นางสาวนันท์นภัทร จันทจิต  MANAGEMENT10
19 B6519407 นางสาวธนพร แก้วพลงาม  MANAGEMENT10
20 B6519414 นางสาวสกุณา แสนสันเทียะ  MANAGEMENT10
21 B6519452 นายธีร์ธวัช สอประโคน  MANAGEMENT10
22 B6519520 นายชนาธิป ยั่งกลาง  MANAGEMENT10
23 B6519568 นางสาวกฤตภัทร วงศ์กอบลาภ  MANAGEMENT10
24 B6519629 นายก่อเกียรติ ปะวันนัง  MANAGEMENT10
25 B6519636 นางสาวสุวิภา วิระบรรณ  MANAGEMENT10
26 B6519667 นางสาวของขวัญ คำดี  MANAGEMENT60
27 B6519704 นางสาวภัทราภรณ์ สมทรัพย์  MANAGEMENT10
28 B6519735 นายมัญญิกากรณ์ ปลื้มมะลัง  MANAGEMENT10
29 B6519827 นางสาวเพ็ญพิชชา ปลั่งกลาง  MANAGEMENT10
30 B6519865 นางสาวอารีรัตน์ แก้วยศ  MANAGEMENT10
31 B6519872 นางสาวสายธาร คมจิตร  MANAGEMENT10
32 B6519889 นางสาวชนากานต์ ธรรมสาลี  MANAGEMENT10
33 B6519896 นายชุติพนธ์ รักธรรม  MANAGEMENT10
34 B6519902 นางสาวโชติกา ทับทัน  MANAGEMENT10
35 B6519919 นางสาวศศิธร แซ่อุน  MANAGEMENT10
36 B6519926 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ประเสริฐแท่น  MANAGEMENT10
37 B6519957 นางสาวภูนิษา ปัทธิสามะ  MANAGEMENT10
38 B6519964 นางสาวรักษิตา ยอดไธสง  MANAGEMENT10
39 B6528584 นางสาวพรรณทิพย์ พลเสน  MANAGEMENT10
40 B6528591 นางสาวแพรวา พุ่มจันทร์  MANAGEMENT10
41 B6528607 นางสาวพัชริฎา จันสุวรรณ  MANAGEMENT10
42 B6528614 นายนวพล ใจหมั่น  MANAGEMENT10
43 B6528621 นางสาวพรรณพนัช จักร์กระโทก  MANAGEMENT10
44 B6528638 นางสาวสุชาดา ชื่นสระน้อย  MANAGEMENT10
45 B6528645 นางสาวดลฤดี ธรรมไธสง  MANAGEMENT10
46 B6528652 นางสาวณัฐธิชา จันทะวงษา  MANAGEMENT10
47 B6528676 นางสาวกัญญา กิ่งตะโก  MANAGEMENT10
48 B6528706 นางสาวอิสรีย์ ลบเมฆ  MANAGEMENT10
49 B6528737 นายณัฐภัค เพ็ชรัตน์  MANAGEMENT10
50 B6528751 นางสาวนฤมล พันคอง  MANAGEMENT10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.