รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม45
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6518516 นางสาวธันย์ชนก แต้มโคกสูง  MANAGEMENT10
2 B6518554 นางสาวสุชานันท์ พฤทธิพงศ์กุล  MANAGEMENT10
3 B6518608 นายอัษฎาวุธ นามประเทือง  MANAGEMENT60
4 B6518615 นายฐิติ เมธปรีชากุล  MANAGEMENT10
5 B6518646 นางสาวณัฐริกา ทนสระน้อย  MANAGEMENT10
6 B6518707 นางสาวณัฐกานต์ แพปรุ  MANAGEMENT10
7 B6518783 นางสาวสุพัตตรา ศรีวิชา  MANAGEMENT10
8 B6518806 นางสาววริยา พิทักษ์  MANAGEMENT10
9 B6518837 นางสาวจิรดา เเก้วน้อย  MANAGEMENT10
10 B6518844 นางสาวกนกวรรณ ปานน้อย  MANAGEMENT10
11 B6518868 นายปพนธีร์ ยินดี  MANAGEMENT10
12 B6518912 นายบดิศร คำเดช  MANAGEMENT10
13 B6518929 นางสาวจิดาภา เล็กชัยยง  MANAGEMENT10
14 B6518936 นางสาวภัทรวดี ศรีโสภา  MANAGEMENT10
15 B6518943 นายวสุรัตน์ มานะทัต  MANAGEMENT60
16 B6518967 นายสยามภูมิ วรรณจันทร์  MANAGEMENT10
17 B6518998 นายจารุพัฒน์ ฉั่วกุล  MANAGEMENT10
18 B6519001 นางสาวพุทธิดา โลกประโคน  MANAGEMENT10
19 B6519025 นางสาวสุพรรณิการ์ อินต๊ะวิชัย  MANAGEMENT10
20 B6519049 นางสาวทัศนีย์ จันทรังษี  MANAGEMENT10
21 B6519100 นางสาวชาลิสา ดีนิล  MANAGEMENT10
22 B6519131 นางสาวณิชมน ดังชัยภูมิ  MANAGEMENT10
23 B6519148 นางสาวนันทัชพร ปานคล้าย  MANAGEMENT10
24 B6519155 นางสาวศรีกัลยา สุนทรภักดี  MANAGEMENT10
25 B6519179 นายพิทวัส พาตา  MANAGEMENT10
26 B6519193 นายกฤษเรศ เพชรนนท์  MANAGEMENT10
27 B6519254 นางสาวจิรประภา นาคกระแสร์  MANAGEMENT10
28 B6519285 นายพีรพัฒน์ ชูรัตน์  MANAGEMENT10
29 B6519292 นางสาวสิริยากร แพ่งจันทึก  MANAGEMENT10
30 B6519308 นางสาวอมลวรรณ ประดาอินทร์  MANAGEMENT10
31 B6519315 นางสาวเปรมฤดี ศิริศักดา  MANAGEMENT10
32 B6519322 นางสาวอารีรัตน์ ทิศกระโทก  MANAGEMENT10
33 B6519353 นางสาวธัญกัญจน์ แสนธิ  MANAGEMENT10
34 B6519384 นางสาวณัฐปภัสร์ เดชกุลภากร  MANAGEMENT10
35 B6519421 นางสาววรดา ธีรเมธาทิพรัตน์  MANAGEMENT10
36 B6519438 นายณัชพล ไพบูลย์เรืองสุข  MANAGEMENT10
37 B6519469 นางสาวพิชญาภา มุขขุนทด  MANAGEMENT10
38 B6519483 นางสาวพิมพ์วิภา กินกิ่ง  MANAGEMENT10
39 B6519490 นางสาวสุนิตา มอมขุนทด  MANAGEMENT10
40 B6519537 นางสาวศิริยากร นพธรรม  MANAGEMENT10
41 B6519544 นางสาวณิชาทิมา สมประสงค์  MANAGEMENT10
42 B6519674 นายธีรวัฒน์ ศิลปะ  MANAGEMENT10
43 B6519711 นางสาวพณิตา สอยโว  MANAGEMENT10
44 B6519766 นางสาวกนกอร วรชาติ  MANAGEMENT10
45 B6519933 นางสาวเบญจกุล แข็งขัน  MANAGEMENT10
46 B6519988 นายวิริยะ บุญมา  MANAGEMENT10
47 B6520007 นางสาวอรัญญา สุภิษะ  MANAGEMENT10
48 B6520038 นางสาวโสภิตนภา จันทรเชย  MANAGEMENT10
49 B6521240 นางสาวพัชราพร คอมค้อ  MANAGEMENT10
50 B6522803 นางสาวชญณัฐ วิริยะอัศวกูล  MANAGEMENT10
51 B6528577 นางสาวอภิญญา หลวงธรรมเม  MANAGEMENT10
52 B6528669 นายอัครวินท์ ถินนอก  MANAGEMENT10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.