รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม42
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6518233 นายกัณฐกะ เกตุวงค์  SPORTS SCIENCE10
2 B6518240 นายนรินทร์ฤทธิ์ ทองสายจันทร์  SPORTS SCIENCE10
3 B6518257 นางสาวศิรารัตน์ อินทร์มณี  SPORTS SCIENCE10
4 B6518264 นางสาวปรียานุช มิ่งขวัญ  SPORTS SCIENCE10
5 B6518271 นายสิริยศ คุ้มม่วง  SPORTS SCIENCE10
6 B6518288 นางสาวอัญมณี แย้มศิริวงศ์  SPORTS SCIENCE10
7 B6518295 นางสาวพรรณกฤศมน ประสพสินธุ์  SPORTS SCIENCE10
8 B6518301 นายณัชนันท์ ดอกไม้กุล  SPORTS SCIENCE10
9 B6518318 นายพชรพล สุขกุล  SPORTS SCIENCE10
10 B6518349 นายนิธิ สัตย์นาโค  SPORTS SCIENCE10
11 B6518356 นายวรากร ภิญโญ  SPORTS SCIENCE10
12 B6518363 นายนพวิชญ์ นพรุจิกุล  SPORTS SCIENCE10
13 B6518370 นายปฎิภาณ เพ็ญเขตรวิทย์  SPORTS SCIENCE10
14 B6518387 นายพิษณุ หลวงโป้  SPORTS SCIENCE10
15 B6518394 นายปวีณวัช จวงโคตร  SPORTS SCIENCE10
16 B6518400 นายประพลเดช สุขวงค์  SPORTS SCIENCE10
17 B6518417 นายภูตะวัน ถนอมโภชน์  SPORTS SCIENCE10
18 B6518431 นางสาวรุ่งนภา จันทร์สามารถ  SPORTS SCIENCE10
19 B6518448 นางสาวสุจารี กฤษดำ  SPORTS SCIENCE10
20 B6518455 นายสิทธิโชติ ทองแตง  SPORTS SCIENCE10
21 B6518462 นายเจษฎาภรณ์ ศิรินุพงศ์  SPORTS SCIENCE10
22 B6518486 นายปุริศร์ พิทยภูวไนย  SPORTS SCIENCE10
23 B6518493 นางสาวจุฑามาศ หาญณรงค์  SPORTS SCIENCE10
24 B6521561 นางสาวปภาดา ทองสงคราม  SPORTS SCIENCE10
25 B6521578 นางสาวปัทมาภรณ์ จุติ  SPORTS SCIENCE10
26 B6522964 นายวิชญ์ธวัช นันท์รัตนพงษ์  SPORTS SCIENCE10
27 B6528560 นางสาวภาณุมาศ เทียบแสน  SPORTS SCIENCE10
28 B6532840 นางสาวสุพิชชา ดีประเสริฐ  SPORTS SCIENCE10
29 B6532857 นายพงศธร เอี่ยมวรนิรันดร์  SPORTS SCIENCE10
30 B6532864 นายธีร์ธวัช หวังมีชัย  SPORTS SCIENCE10
31 B6532871 นางสาวสุจิตรา คำพันธ์  SPORTS SCIENCE10
32 B6533502 นายวศิน พืชเพียร  SPORTS SCIENCE10
33 B6535216 นายเกียรติชัย รัตนชัย  SPORTS SCIENCE10
34 B6535223 นายธนบูรณ์ พงษ์ศรี  SPORTS SCIENCE10
35 B6535735 นางสาวเกวลิน ติยะมัต  SPORTS SCIENCE10
36 B6535858 นายรัชชานนท์ พืบขุนทด  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
37 B6336455 นางสาวสิรินาถ นิละปะกะ  PRECISION ENGINEERING10
38 B6337520 นายนพปกรณ์ พุทธา  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.