รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม40
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6503956 นางสาววรัญญา ปักการะโต  IE10
2 B6505554 นายเกริกเกียรติ ยวนหมื่น  N/A10
3 B6505585 นางสาวมาคันทิยา พุทธโคตร  N/A10
4 B6508685 นางสาวสุกัญญา ดอนเตาเหล็ก  N/A10
5 B6508753 นายธีรวัฒน์ โสภาอุทก  N/A10
6 B6508777 นายวริทธิ์ จารุจิตร  N/A10
7 B6508791 นายจารุวัฒน์ สิงหเดช  N/A10
8 B6508869 นางสาวปัณฑิตา โชคบัณฑิต  N/A10
9 B6510671 นายสิทธิอนันต์ นุชนารถ  N/A10
10 B6510688 นางสาววสุรมย์ จิตวิจารย์  N/A10
11 B6510923 นายธนวัฒน์ ผ่านบุตร  N/A10
12 B6511593 นางสาวเพชรมณี อุ่นคำ  N/A10
13 B6511685 นางสาวมุทิตา พันธุชิน  N/A10
14 B6511814 นางสาวศิริลักษณ์ ยมราช  N/A10
15 B6511906 นางสาวขวัญจิรา สมานชม  N/A10
16 B6511913 นางสาวอันนา วงศ์กาฬสินธุ์  N/A10
17 B6511944 นายบวรวิทย์ ธุระสาร  N/A10
18 B6512026 นางสาวสิรินยา ถนอมพล  N/A10
19 B6513191 นายจักรินทร์ บัวอิ่น  N/A10
20 B6513245 นายอิทธิกร จันทร์หงษ์  N/A10
21 B6513290 นางสาวปาวรินทร์ ประหา  N/A10
22 B6513306 นางสาวศุภจิตร์ มหาเนตร์  N/A10
23 B6513313 นางสาวณัฐชามญชุ์ เจือมา  N/A10
24 B6513320 นายฆนาการ ทะคำวงศ์  N/A10
25 B6513443 นายรชฏ มั่นเกษวิทย์  N/A10
26 B6515164 นางสาวเมริสา จิตรกล้า  N/A10
27 B6515171 นายพิพัฒน์ กุยรัมย์  N/A10
28 B6515256 นายเจษฎางค์ ใจฟู  N/A10
29 B6515270 นายกฤษณพงศ์ เสวะนา  N/A10
30 B6515294 นางสาวปิ่นปินัทธ์ พวงสันเทียะ  N/A10
31 B6515331 นางสาวร่มฉัตร เงินมาก  N/A10
32 B6515348 นางสาวสมใจ ศรีปัญญา  N/A10
33 B6515355 นางสาวพิจิตตรา พิมพ์โคตร  N/A10
34 B6515379 นายฤทธิชัย กันญาลือ  N/A10
35 B6515386 นายธนิศร นครธรรม  N/A10
36 B6515447 นายกฤตภพ กันโรคา  N/A10
37 B6515485 นายอภินันท์ ด่านสูงเนิน  N/A10
38 B6524371 นายนที จุ้ยสวัสดิ์  N/A10
39 B6524548 นายเจษฎาภรณ์ ปิ่นใจ  N/A10
40 B6524555 นายกิรกร หัตถกรรม  N/A10
41 B6525217 นางสาวดวงพร พึ่งดอน  N/A10
42 B6525354 นายธีรภัทร กุลสิงห์  N/A10
43 B6525392 นางสาวทิพย์พิมล แก้วม่วง  N/A10
44 B6527242 นายเจษฎาพร กลางเมืองพล  N/A10
45 B6531393 นายพุทธิพงศ์ โตเทียม  N/A10
46 B6531409 นายภูมิภัทร แก้วมณี  N/A10
47 B6534394 นางสาวปวีณ์ธิดา รุกขสนธิ์  N/A10
48 B6534462 นายณัฐวุฒิ ภิญโญดม  N/A10
49 B6534578 นายรัชชานนท์ แขนโพธิ์  N/A10
50 B6534585 นางสาวกนิษฐา เหง้าเกษ  N/A60
51 B6534592 นายณัฐวุฒิ เจียมสูงเนิน  N/A10
52 B6534608 นายปฏิภาณ ปรีดี  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.