รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม41
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6505417 นายศิริศักดิ์ ปัญญา  N/A10
2 B6505455 นายฤทธิ์ไกร พรมสร้อย  N/A10
3 B6505516 นางสาวเมทยา ฟากวิลัย  N/A10
4 B6505523 นางสาวพรนภัส ธรรมบุตร  N/A10
5 B6505592 นายอิทธิพัทธ์ รอดศิลา  N/A10
6 B6506087 นายเทพนิมิต มุ่งดี  N/A10
7 B6508722 นายสหรัฐ ภูขยัน  N/A10
8 B6508784 นางสาวพรรณิภา หงษ์ทอง  N/A10
9 B6508845 นางสาวศศิภา โพธิ์สาราช  N/A10
10 B6508852 นางสาวชัญญาณัฏฐ์ สอดศรี  N/A10
11 B6508876 นายพันธกานต์ วิบูลย์กุล  N/A10
12 B6509361 นายภูมิพัฒน์ พันธ์ธนามณี  N/A10
13 B6510756 นางสาวเบญญทิพย์ บรรจง  N/A10
14 B6510763 นายอมรเทพ พืมขุนทด  N/A10
15 B6510770 นางสาวชัญญานุช คงคาสอาด  N/A10
16 B6510817 นายรัชชานนท์ งีเกาะ  N/A10
17 B6510893 นางสาวธีรดา บุญสอน  N/A10
18 B6511531 นางสาวศิระประภา หวังบุญ  N/A10
19 B6511548 นายธีรพัฒน์ สีทะบาล  N/A10
20 B6511586 นายณิพิฐพนธ์ บุญชิต  N/A10
21 B6511692 นายสิปปกรณ์ ชายกลาง  N/A10
22 B6511739 นายวชิราธร พัชรธนาธร  N/A60
23 B6511821 นายปุญญพัฒน์ ศรีลาพัฒน์  N/A10
24 B6511937 นายธนภูมิ อ่วมปาน  N/A10
25 B6513184 นายอานนท์ ศรีวิเชียร  N/A10
26 B6513238 นายกิตติพัฒน์ จ้อยสาคู  N/A10
27 B6513283 นายสรณัฐ ธรรมมา  N/A10
28 B6513344 นายธเนศ สุขีเกตุ  N/A10
29 B6513351 นายณัฐพล กะลำพา  N/A10
30 B6513429 นายยุวา นิ่มสุวรรณ์  N/A10
31 B6515232 นายชนภัทร ประเสริฐดี  N/A10
32 B6515263 นายดาวิเด อัคควิสตาปาเช  N/A10
33 B6515300 นายกวี วรรณมน  N/A10
34 B6515317 นายวริทธิ์ศกร ดีล้อม  N/A10
35 B6515324 นางสาวขวัญกมล วีรภัทร์  N/A10
36 B6515430 นายชยุตพงศ์ ทองสุข  N/A10
37 B6515621 นายสหรัถ แวซู  N/A10
38 B6522940 นายภูวนาถ เมืองสันเทียะ  N/A10
39 B6522988 นายกฤษณะ รักษาชนม์  N/A10
40 B6524586 นางสาวบัณฑิตา ยิ่งมีมา  N/A10
41 B6524920 นางสาวชนาภา ฤทธิขันธ์  N/A10
42 B6526429 นางสาวณัฐธิดา พลดง  N/A10
43 B6527181 นางสาวมิรินทา พันหล้อ  N/A10
44 B6527204 นายธนารักษ์ พานุรักษ์  N/A10
45 B6527266 นางสาวฐานิดา แก่นคนชุม  N/A10
46 B6527280 นางสาวศุภรัตน์ กองทอง  N/A10
47 B6527297 นายสุริยะ สายเสมา  N/A10
48 B6534554 นางสาวณิชา นันกระโทก  N/A10
49 B6534622 นางสาวปัญญากร ชัยอมรนุกูล  N/A10
50 B6534684 นางสาวเบญจภรณ์ ชาวบ้านใน  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.