รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม39
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6420963 นางสาวพิริญาพร เรืองงาม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6503826 นางสาวอริสดา ไชยา  N/A10
3 B6504342 นายพิชญุตม์ แก้วสา  EE10
4 B6505356 นางสาวนาถนารินทร์ ทับทิมทอง  N/A10
5 B6505394 นางสาวหทัยชนก ปวงสง่า  N/A10
6 B6505493 นายพุฒิพัฒน์ ณธีไชยวงศ์  N/A10
7 B6505530 นายพศิน วงศ์ดิษยนันท์  N/A10
8 B6505950 นางสาวอรัญญตา อุ่นตา  N/A10
9 B6507732 นายจิตติ ศรีหะโคตร์  N/A10
10 B6507923 นางสาวตีน่า ลาแซ  N/A10
11 B6508937 นางสาวพรณพรรณ นิจจอหอ  N/A10
12 B6508968 นายยศพล ดวงสาม  N/A10
13 B6509132 นายนพสิทธิ์ เนตรแสงศรี  N/A10
14 B6509842 นายชยวัศ คล่องแคล่ว  N/A10
15 B6510732 นายประกาศิต รักษาภักดี  N/A10
16 B6510787 นายศิริวัฒน์ วิริยะรัตนสินสุข  N/A10
17 B6510831 นายภูมินทร์ พิลายนต์  N/A10
18 B6510916 นายษมาจิต นิยมเดช  N/A10
19 B6511517 นายสัตยา ละเอียดตะคุ  N/A10
20 B6511555 นางสาวอภิสรา แดงเจริญ  N/A10
21 B6511661 นายภูลิภัฒน์ แรมฉิมพลี  N/A10
22 B6511746 นางสาวแพรพลอย กันทะวงค์  N/A10
23 B6511807 นางสาวรัชฎาภรณ์ พุดแดง  N/A10
24 B6511951 นายอาพันธ์ชนก ควรตะขบ  N/A10
25 B6512033 นายณัฐนนท์ คันธรินทร์  N/A10
26 B6512309 นายพรประธาน เหล็กเพชร์  N/A10
27 B6513368 นายศุภกร โพธิ์นอก  N/A10
28 B6513375 นางสาวปัญญาพร มาลีเเก้ว  N/A10
29 B6515188 นางสาวพิมพ์วิภา อินทรวิเศษ  N/A10
30 B6515522 นายณัฐวุฒ พนาลิกุล  N/A10
31 B6516215 นายสิรวุฒิ อันทะเดช  N/A10
32 B6524609 นายอภิสร ตระการรังสี  N/A10
33 B6524654 นางสาวสลิลทิพย์ ชมเชี่ยวชาญ  N/A10
34 B6525033 นางสาวนุสบา ไวสุวรรณโน  N/A10
35 B6525385 นายณัฐพงศ์ ไพรกระโทก  N/A10
36 B6525545 นายอลงกรณ์ แสงสุวรรณ์  N/A10
37 B6525620 นายกิตติพศ เอ็นดู  N/A10
38 B6525859 นางสาวบวรรัตน์ เวียงธรรม  N/A10
39 B6526467 นายศิรเมศร์ ภิพัฒน์กิตติชัย  N/A10
40 B6527235 นายธนวัฒน์ สานคล่อง  N/A10
41 B6527273 นางสาววนัชพร แถลงกลาง  N/A10
42 B6527419 นางสาวภัคจีรา พัฒรากุล  N/A10
43 B6534325 นางสาวพัทธนันท์ พัฒนาทองอินทร์  N/A10
44 B6534455 นางสาวมนัสวี เทพพะเนา  N/A10
45 B6534486 นางสาวศิริวรรณ ขันอาสา  N/A10
46 B6534509 นางสาวปุณยนุช มงคลชู  N/A10
47 B6534516 นายภราดร พันธุ์ดี  N/A10
48 B6535476 นางสาวสุภาพร สร้อยกลาง  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.