รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม38
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6506599 นางสาวกมลวรรณ พิพัฒน์สัจจา  Chemical Engineering10
2 B6507244 นายชเลศวร ศรีภูธร  N/A10
3 B6507268 นายพิสิฐ เลขกระโทก  N/A10
4 B6507633 นางสาวนัจฐภร บัวหอม  N/A10
5 B6508821 นายเจษฎาภรณ์ หัวดอน  N/A10
6 B6509828 นายวันชัย พลแดง  N/A10
7 B6510251 นางสาวอารีรัตน์ เดชจังหรีด  N/A10
8 B6510664 นายปิยวัฒน์ บาลี  N/A10
9 B6510701 นางสาวชญาณี หินผา  N/A10
10 B6510749 นายอนุชิต ประวัติศรี  N/A10
11 B6510862 นางสาวนุชจรินทร์ เทียมอินทร์  N/A10
12 B6510879 นายบัณฑิต ขนันไทย  N/A10
13 B6511500 นายน้ำทรัพย์ ถามูลเรศ  N/A10
14 B6511753 นายสวิชญ์ สีสุข  N/A10
15 B6511784 นายภูวดล ศิลารักษ์  N/A10
16 B6511791 นายนพรัตน์ งามขำ  N/A10
17 B6511852 นางสาวนัทธมน บุญรอด  N/A10
18 B6511876 นางสาวพรภิรมย์ ใจตรง  N/A10
19 B6512149 นายปารวัฒ นางาม  N/A10
20 B6512910 นางสาวกมลพรรณ สนทองหลาง  N/A10
21 B6513252 นายถิรวัฒน์ แย้มละม่อม  N/A10
22 B6513269 นายพศิน ศรีสุริยชัย  N/A60
23 B6513399 นางสาวสิรีธร เสียงแจ่ม  N/A10
24 B6513412 นายอานนท์ เกิดแก้ว  N/A10
25 B6514976 นายปพนธีร์ วรภัทรกุล  N/A10
26 B6515195 นายกฤษฎา ทศดร  N/A10
27 B6515249 นางสาวศิริพร มะลิรัมย์  N/A10
28 B6515287 นายธีปรัชญ์ เมธีภูริวัจน์  N/A10
29 B6515416 นางสาวศศิประภา จันทร์จำรัตร  N/A10
30 B6515423 นายพบธรรม ฟองชน  N/A10
31 B6515454 นายธนวัฒน์ วัฒนกิจจา  N/A10
32 B6515478 นายณัฐกิจ โตดประโคน  N/A10
33 B6515508 นายพชรดล บัววารี  N/A10
34 B6515577 นายธนพล เศรษฐมณี  N/A10
35 B6524456 นางสาวอณิตชา แวงสุข  N/A10
36 B6525378 นางสาวปัญญาวดี แซ่เตียว  N/A10
37 B6525408 นายเนติพงศ์ บุญคำ  N/A10
38 B6525606 นางสาวราชาวาดี พึงเกาะ  N/A10
39 B6525613 นางสาวณัชนันท์ บังสระน้อย  N/A10
40 B6525811 นายภูมิพัฒน์ ไขพันดุง  N/A10
41 B6525828 นายเธียรธาวิน รุ่งเรืองคำแก้ว  N/A10
42 B6525842 นางสาวศิรินภา ใสโยธา  N/A10
43 B6526344 นายชินดนัย หอขุนทด  N/A10
44 B6526504 นายจักรพันธ์ พรมเอี่ยม  N/A10
45 B6527068 นายภานุพัชญ์ เพ็ชรหงษ์  N/A10
46 B6527174 นางสาวโอปอ อินทร์กลาง  N/A10
47 B6527372 นายถิรวุฒิ หมอยา  N/A10
48 B6531324 นายนราธิป เอมกระโทก  N/A10
49 B6531751 นายณัฐดนัญก์ วิเศษสัตย์  N/A10
50 B6533601 นายบวรวัชร คำหารพล  N/A10
51 B6534332 นางสาวภรณ์นภัสกุล สีดา  N/A10
52 B6534448 นายพนม แสนสีลา  N/A60
53 B6534479 นางสาวชานิดา สุขแสน  N/A10
54 B6534530 นางสาวศศิประภา โภคสูงเนิน  N/A10
55 B6536831 นายสันต์ แสงมณี  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.