รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม37
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6505134 นายธนพันธุ์ พัฒนดำรง  N/A10
2 B6505400 นายพีรพัฒน์ จันทวงศ์  N/A10
3 B6505462 นางสาวพัชราภา แหมสันเทียะ  N/A10
4 B6505509 นายสุริยะ ส่งสกุลวงศ์  N/A10
5 B6505608 นางสาวขวัญจิรา จันทร์ศิริ  N/A10
6 B6507893 นางสาวณัฏฐา กระออมกลาง  N/A10
7 B6507954 นางสาวชัญญานุช พลเยี่ยม  N/A10
8 B6508166 นายมงคล พนาจันทร์  N/A10
9 B6508203 นายณัฐกิตติ์ อ่อนอินทร์  N/A10
10 B6508289 นายภัทรดนัย วิทยาอุดมพันธุ์  N/A10
11 B6508371 นางสาวจารุวรรณ สิกขา  N/A10
12 B6508760 นายธีรชัย ปันสุวรรณ์  N/A10
13 B6508883 นางสาวหทัยภัทร ศรีประเทศ  N/A10
14 B6508975 นางสาวกนกกร พุทธสูงเนิน  N/A10
15 B6510022 นางสาวศศิกานต์ ทองจำรัส  N/A10
16 B6510794 นายปิติกร สุขศรีทอง  N/A10
17 B6510800 นายสิริชัย โค้งนอก  N/A10
18 B6510824 นายปฏิภาณ ราชกิจกำธร  N/A10
19 B6510855 นางสาวณัฏฐณิชา ขอบุญส่งเสริม  N/A10
20 B6510886 นางสาวปริญญา นาจอมทอง  N/A10
21 B6511289 นายดนุกร งาขาว  N/A10
22 B6511630 นางสาวประภัสสร มีศิลป์  N/A10
23 B6511654 นางสาวฟารีดา สัตย์ซ้ำ  N/A10
24 B6511760 นายธีรวัต เที่ยงกระโทก  N/A10
25 B6511838 นางสาวหทัยชนก ตะวัน  N/A10
26 B6511869 นายทิวากร สีระวงศ์  N/A10
27 B6511883 นางสาวมณฑาทิพย์ เชื้อจิตร์  N/A10
28 B6511890 นายธนวัฒน์ ปู่แตน  N/A10
29 B6511920 นายภูมิพิพัฒน์ ดุลสันเทียะ  N/A10
30 B6512040 นายศุภกร ดวงตะวงศ์  N/A10
31 B6513214 นายรามณรงค์ พันธเดช  N/A10
32 B6513337 นายไตรทศ โพธิ์พยัคฆ์  N/A10
33 B6513382 นายฐิติวุฒิ พันธ์เนียม  N/A10
34 B6513436 นายอาคเนย์ จันทร์คง  N/A10
35 B6513450 นางสาวบุญณิสา วิทิตพันธ์  N/A10
36 B6515157 นางสาวพรรณวดี จิตต์อ่อง  N/A10
37 B6515492 นายปริวรรต โหยหวล  N/A10
38 B6515539 นายธนากร กรำกระโทก  N/A10
39 B6515553 นางสาวนัยนา ผุดผาด  N/A10
40 B6515935 นางสาวสิริวิมล ประการแก้ว  N/A10
41 B6521608 นายวุฒิภัทร หาหัตถี  N/A10
42 B6521691 นายสรวิชญ์ แม้นดินแดง  N/A10
43 B6522896 นายศิวกร นกแก้ว  N/A10
44 B6525200 นายทรัพย์สถิต สำเนาวงษ์  N/A10
45 B6525590 นายชัยโรจน์ ตินนัง  N/A10
46 B6525798 นายธนวิชญ์ ตระกูลดิษฐ์  N/A10
47 B6525866 นายอมรเทพ อุปฮาด  N/A10
48 B6526474 นางสาวมนัสนันท์ ทิพย์รัตน์  N/A10
49 B6526863 นายวรวัฒน์ วงศ์จีน  N/A10
50 B6527211 นายเทวฤทธิ์ ชินกลาง  N/A10
51 B6527259 นายนาคินทร์ ลาดบัวผัน  N/A10
52 B6531379 นายปณิธาน เถาพุทรา  N/A10
53 B6534363 นางสาวสุทธิดา หงษ์แสน  N/A10
54 B6534646 นายสิทธิไกร ภักดี  N/A10
55 B6534653 นางสาวอภิสรา นะวะสิมมา  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.