รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม37
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6505134 นายธนพันธุ์ พัฒนดำรง  N/A
2 B6505400 นายพีรพัฒน์ จันทวงศ์  Chemical Engineering
3 B6505462 นางสาวพัชราภา แหมสันเทียะ  Transportation And Logistics Engineering
4 B6505509 นายสุริยะ ส่งสกุลวงศ์  IE
5 B6505608 นางสาวขวัญจิรา จันทร์ศิริ  Metallurgical Engineering
6 B6507893 นางสาวณัฏฐา กระออมกลาง  N/A
7 B6507954 นางสาวชัญญานุช พลเยี่ยม  TCE
8 B6508166 นายมงคล พนาจันทร์  Electronics and Embedded System Engineering
9 B6508203 นายณัฐกิตติ์ อ่อนอินทร์  CPE
10 B6508289 นายภัทรดนัย วิทยาอุดมพันธุ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
11 B6508371 นางสาวจารุวรรณ สิกขา  Polymer Engineering
12 B6508760 นายธีรชัย ปันสุวรรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
13 B6508883 นางสาวหทัยภัทร ศรีประเทศ  N/A
14 B6508975 นางสาวกนกกร พุทธสูงเนิน  Chemical Engineering
15 B6510022 นางสาวศศิกานต์ ทองจำรัส  Agricultural and Food Engineering
16 B6510794 นายปิติกร สุขศรีทอง  IE
17 B6510800 นายสิริชัย โค้งนอก  CERAMIC ENGINEERING
18 B6510824 นายปฏิภาณ ราชกิจกำธร  Polymer Engineering
19 B6510855 นางสาวณัฏฐณิชา ขอบุญส่งเสริม  CPE
20 B6510886 นางสาวปริญญา นาจอมทอง  CERAMIC ENGINEERING
21 B6511289 นายดนุกร งาขาว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
22 B6511630 นางสาวประภัสสร มีศิลป์  IE
23 B6511654 นางสาวฟารีดา สัตย์ซ้ำ  Chemical Engineering
24 B6511760 นายธีรวัต เที่ยงกระโทก  Mechanical Engineering
25 B6511838 นางสาวหทัยชนก ตะวัน  Environmental Engineering
26 B6511869 นายทิวากร สีระวงศ์  Chemical Engineering
27 B6511883 นางสาวมณฑาทิพย์ เชื้อจิตร์  Agricultural and Food Engineering
28 B6511890 นายธนวัฒน์ ปู่แตน  Environmental Engineering
29 B6511920 นายภูมิพิพัฒน์ ดุลสันเทียะ  Transportation And Logistics Engineering
30 B6512040 นายศุภกร ดวงตะวงศ์  TCE
31 B6513214 นายรามณรงค์ พันธเดช  CPE
32 B6513337 นายไตรทศ โพธิ์พยัคฆ์  Chemical Engineering
33 B6513382 นายฐิติวุฒิ พันธ์เนียม  Electronics and Embedded System Engineering
34 B6513436 นายอาคเนย์ จันทร์คง  N/A
35 B6513450 นางสาวบุญณิสา วิทิตพันธ์  IE
36 B6515157 นางสาวพรรณวดี จิตต์อ่อง  Transportation And Logistics Engineering
37 B6515492 นายปริวรรต โหยหวล  N/A
38 B6515539 นายธนากร กรำกระโทก  IE
39 B6515553 นางสาวนัยนา ผุดผาด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
40 B6515935 นางสาวสิริวิมล ประการแก้ว  Environmental Engineering
41 B6521608 นายวุฒิภัทร หาหัตถี  Agricultural and Food Engineering
42 B6521691 นายสรวิชญ์ แม้นดินแดง  Environmental Engineering
43 B6522896 นายศิวกร นกแก้ว  N/A
44 B6525200 นายทรัพย์สถิต สำเนาวงษ์  Mechanical Engineering
45 B6525590 นายชัยโรจน์ ตินนัง  Mechanical Engineering
46 B6525798 นายธนวิชญ์ ตระกูลดิษฐ์  N/A
47 B6525866 นายอมรเทพ อุปฮาด  Environmental Engineering
48 B6526474 นางสาวมนัสนันท์ ทิพย์รัตน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
49 B6526863 นายวรวัฒน์ วงศ์จีน  CERAMIC ENGINEERING
50 B6527211 นายเทวฤทธิ์ ชินกลาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
51 B6527259 นายนาคินทร์ ลาดบัวผัน  Metallurgical Engineering
52 B6531379 นายปณิธาน เถาพุทรา  Electronics and Embedded System Engineering
53 B6534363 นางสาวสุทธิดา หงษ์แสน  N/A
54 B6534646 นายสิทธิไกร ภักดี  IE
55 B6534653 นางสาวอภิสรา นะวะสิมมา  N/A
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.