รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม35
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6407131 นางสาววราภรณ์ นวลข่า  Geological Engineering10
2 B6503987 นางสาวปานตะวัน โตชนก  N/A10
3 B6504021 นายศักดิ์สิทธิ์ เรืองศิริ  N/A10
4 B6504038 นายณภัทร โตโพธิ์กลาง  N/A10
5 B6504137 นางสาวกรรณิการ์ ชัยมา  N/A10
6 B6504205 นางสาวนัฐปสรณ์ แซ่ลิ้ม  N/A10
7 B6504212 นางสาวบัณฑิฏา แซ่เฮง  N/A10
8 B6504250 นายโสภณ พลเยี่ยม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
9 B6506469 นายรวิพล มุ่งดี  N/A10
10 B6506490 นางสาวสิมิลัน เครือสุคนธ์  N/A10
11 B6506568 นายธนชัย อัปมา  N/A10
12 B6506636 นายธนโชติ จันทะโข  N/A10
13 B6506667 นายแทนไท แก้วภาพ  N/A10
14 B6506698 นางสาวพงศ์ศุลี มโนรัตน์  N/A10
15 B6506735 นางสาวยุพารัตน์ วิปราชญ์  N/A10
16 B6508487 นางสาวศศิวิมล คนซื่อ  N/A10
17 B6508593 นายอนิรุทธิ์ บุตรหนองหว้า  N/A10
18 B6508647 นางสาวกนกภรณ์ ไกรกล  N/A10
19 B6508692 นายภูธน โชคมิ่งขวัญ  N/A10
20 B6509606 นายฉัตรมงคล อึ่งสูงเนิน  N/A10
21 B6509637 นายกวิน สายทอง  N/A10
22 B6509798 นางสาวขวัญเรือน แสนรักสงบ  N/A10
23 B6509804 นายวิวรรธน์ จันทร์ลี  N/A10
24 B6512095 นายณัฐวุฒิ วิรัชลาภ  N/A10
25 B6512101 นายพีร์นิธิ ลำเลียง  N/A10
26 B6512200 นายแทนไทย ภูชมชื่น  N/A10
27 B6512248 นางสาวชนาภัทร ลิ้มประยูรวงศ์  N/A10
28 B6512293 นายภูวดล ทิพรม  N/A10
29 B6512316 นายญาณพัฒน์ ชัยณรงค์  N/A10
30 B6512323 นายวิชญะ เหล่าขยัน  N/A10
31 B6512804 นางสาวแพรวพรรณราย ทนจังหรีด  N/A10
32 B6513474 นายศรัณญ์ สมบัติใหม่  N/A10
33 B6513481 นางสาวกัญญกาญจน์ ศรีจันดา  N/A10
34 B6513535 นายชาญชัย เลิศศรี  N/A10
35 B6513634 นายเจตนิพิฐ วิชิตโพธิ์กลาง  N/A10
36 B6513641 นายกันเกรา สอนเทศ  N/A10
37 B6513672 นายสิทธิภัทร แช่มช้อย  N/A10
38 B6513689 นายต่อตระกูล คุ้มคง  N/A10
39 B6513702 นางสาวณัฏฐธิดา กระมล  N/A10
40 B6516093 นายสุเมธ สาลีพันธ์  N/A10
41 B6516130 นางสาวอรกช ทองเรือนดี  N/A10
42 B6516154 นางสาวนลินทิพย์ ธันวิมา  N/A10
43 B6516161 นายกฤษฎา สาปุก  N/A10
44 B6516185 นางสาววนัสนันท์ มาตร์มงคล  N/A10
45 B6525484 นางสาวชลันดา ตุ่มพงษ์  N/A10
46 B6525491 นางสาวจริยา นันจำรัส  N/A10
47 B6525965 นางสาวมนทิรา แก้วบุตรดี  N/A10
48 B6525972 นางสาวณิชากร จันทร์ยุทา  N/A10
49 B6526382 นายวรชาติ แก้วคำศรี  N/A10
50 B6526870 นางสาวมุฑิตา เจริญศิริ  N/A10
51 B6526917 นายนนทนันท์ ทดกลาง  N/A10
52 B6527518 นางสาวเสาวภา เพชรอาษา  N/A10
53 B6527525 นางสาวประทินญา ขาวลาจันทร์  N/A10
54 B6527549 นายณัฐพงษ์ อยู่เจริญ  N/A10
55 B6536473 นายธนรัตน์ นามมนตรี  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.