รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม34
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6503949 นางสาวกมลชนก พรมพันใจ  N/A10
2 B6504014 นางสาวณิชกมล วัฒนชัยประสิทธิ์  N/A10
3 B6504076 นางสาวพิไลพร ดารา  N/A10
4 B6504090 นายสิรวิชญ์ วงศ์ประเทศ  N/A10
5 B6504106 นางสาวสุนิดา พนมเขต  N/A10
6 B6504113 นายนพกฤช คำยันต์  N/A10
7 B6504120 นายก้องรัฐ เมฆสงค์  N/A10
8 B6504151 นายปธานิน วุฒิยา  N/A10
9 B6504168 นายวรจิตร สีระวัน  N/A10
10 B6504175 นายเดชธนา จันทน์เสนะ  N/A10
11 B6505240 นางสาวรวิพร นุกูล  Mechanical Engineering10
12 B6506544 นายจักรพรรดิ โพธิไพร  N/A10
13 B6506551 นายวสิษฐ์พงศ์ สุภาพการ  N/A10
14 B6506605 นายวัชรากร ถุระพัฒน์  N/A10
15 B6506629 นายวิทยา นาคเทียน  N/A10
16 B6506704 นายญาณโชติ อนุมาตย์  N/A10
17 B6507886 นางสาววรัญญา ไตรศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
18 B6508463 นายธนวัฒน์ ก้อนคำ  N/A10
19 B6508500 นายวรโชติ ไชยศรีทา  N/A10
20 B6508579 นายมงคล ชนะไชย  N/A10
21 B6508586 นายกรวิชญ์ แท่งทอง  N/A10
22 B6508623 นางสาวชุตินันท์ ลีโพนทอง  N/A10
23 B6508654 นายอิศวะ สว่างแสง  N/A10
24 B6508708 นางสาวคณิศร คมคาย  N/A10
25 B6508913 นางสาวนริศรา ทรงบรรพต  N/A10
26 B6509552 นางสาววารีรัตน์ คำจันทร์  Metallurgical Engineering10
27 B6509590 นายพุฒิพงศ์ นพคุณ  N/A10
28 B6509620 นางสาวเสาวนีย์ เทียนขุนทด  N/A10
29 B6509675 นายมิลินท์ โพธิ์ศรี  N/A10
30 B6512064 นายวิริทธิ์พล มาสังข์  N/A10
31 B6512071 นายพีรวิชญ์ ปัญญาโน  N/A10
32 B6512163 นางสาวฐิติกานต์ แสวงชัย  N/A10
33 B6512170 นายภาณุพงศ์ เกิดทะเล  N/A10
34 B6512255 นางสาวเบญจพร กลิ่นหอม  N/A10
35 B6512262 นางสาวรัตติกาล จอดนอก  N/A10
36 B6513573 นางสาวกฤติยาภรณ์ สุวรรณ์  N/A10
37 B6513580 นายกรัณฑ์ อินทรกำแหง  N/A10
38 B6513726 นางสาวอริศรา แสงทะรา  N/A10
39 B6514167 นางสาวศิรินภา คำชนะชัย  N/A10
40 B6514778 นายวีรวัฒน์ หลงทะเล  N/A10
41 B6515461 นางสาวนิตยา ราษีเมฆ  N/A10
42 B6515997 นางสาวรัตนสุดา บัวแก้ว  N/A10
43 B6516017 นางสาวฉันทิสา รื่นรวย  N/A10
44 B6516048 นายธวัชชัย คำโสภา  N/A10
45 B6521639 นางสาวสุรัชนี วรรณศรี  N/A10
46 B6521646 นางสาวจิระนันท์ กำบังกาย  N/A10
47 B6524807 นางสาวพัชรา ยางคำ  N/A10
48 B6525019 นางสาวรัชดาภรณ์ จันทรักษ์  N/A10
49 B6525316 นายชูสกุล เมี้ยนมิตร  N/A10
50 B6525507 นางสาวปรีติญากร ท่าไคร้  N/A10
51 B6525804 นายเกียรติภูมิ สาดมุณี  N/A10
52 B6525927 นางสาววรรณรัตน์ ทองเดช  N/A10
53 B6526405 นางสาวกมลชนก ทนโนนแดง  N/A10
54 B6527389 นางสาววิภาวี ค้าเลิศ  N/A10
55 B6531959 นายอนุชิต มิสา  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.