รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม33
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6503970 นายก้องกิดากร เร้าสูงเนิน  N/A10
2 B6504182 นายธนากร ถนัดไธสง  N/A10
3 B6504199 นางสาวชลลดา ภูมิเขต  N/A10
4 B6506506 นางสาวนฤมล ยาวิชัย  N/A10
5 B6506520 นางสาวอาทิตยา นามพุดซา  N/A10
6 B6506537 นางสาวศศิภา เบี้ยกระโทก  CE10
7 B6506575 นายกิตติวัฒน์ ศิริจิตรจินดา  N/A10
8 B6506643 นายพีรพัฒน์ แก่นแก้ว  N/A10
9 B6506681 นายวีรภัทร ลาสนธิ  N/A10
10 B6507343 นางสาวฐานิกา มั่งมี  CPE10
11 B6508227 นายธนายุต เที่ยงไธสง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
12 B6508470 นายอภิลักษณ์ แท่นกระโทก  N/A10
13 B6508555 นายทรงวุฒิ วาดเขียน  N/A10
14 B6508630 นางสาวธนภรณ์ พูลเมือง  N/A10
15 B6508951 นายอิทธิพล หวังอ้อมกลาง  N/A10
16 B6509170 นายพงษ์มรินทร์ พรสี่  N/A10
17 B6509569 นายยศวีร์ แทนกลาง  N/A10
18 B6509613 นายพลจันทร์ ถานโอภาส  N/A10
19 B6509644 นายธนรัตน์ วิตันติวงศ์  N/A10
20 B6509651 นางสาวลักษิกา เข็มลัง  N/A10
21 B6509774 นายสิรวิชญ์ โบขุนทด  N/A10
22 B6509781 นายพชรพล กัปโก  N/A10
23 B6509811 นายณัฐพล สุพรรณศรี  N/A10
24 B6512118 นายวีร์ ประมะคัง  N/A10
25 B6512224 นางสาวสลิลทิพย์ จวบกระโทก  N/A10
26 B6512286 นายธนภัทร มาลุน  N/A10
27 B6512668 นายชัยวุฒิ เทศขันธ์  N/A10
28 B6513498 นางสาวพรรณภัทร บุญทองโต  N/A10
29 B6513504 นางสาวภาลินี กลิ่นศรีสุข  N/A10
30 B6513511 นางสาวโชติกา สาหลัง  N/A10
31 B6513658 นายเลิศวิริยะ มาลัย  N/A10
32 B6513696 นายภัทรดนัย บุญปลูก  N/A10
33 B6513733 นายทวีศักดิ์ โสภี  N/A10
34 B6515980 นายกฤษดา วันดาคุณ  N/A10
35 B6516000 นายเกียรติศักดิ์ บุญกลม  N/A10
36 B6516031 นางสาวฐิดาพร กิจเกียรติ์  N/A10
37 B6516208 นางสาวรวิพร แสงล้ำเลิศ  N/A10
38 B6516246 นายอัครวิชญ์ คำแก้ว  N/A10
39 B6521684 นายจิรัฐติกาล ทรงศรี  N/A10
40 B6524487 นายภาราดร จำปาพันธ์  N/A10
41 B6524739 นายภัทรพงศ์ ประทุมคำ  N/A10
42 B6524821 นางสาววรสา เปี่ยมแสง  N/A10
43 B6525002 นายคมกฤษณ์ เจียมทอง  N/A10
44 B6525064 นายสิทธิพล ฤทธิ์เดช  N/A10
45 B6525330 นางสาวประภาภรณ์ แข็งแอ  N/A10
46 B6525347 นายชนายุทธ บุญบุตร  N/A10
47 B6525989 นายสิทธิภัทร พลสัสดี  N/A10
48 B6526337 นายพลวัฒน์ ภูมิธิ  N/A10
49 B6526368 นางสาววิภาดา เหล่าวงษา  N/A10
50 B6526399 นายสิทธิโชค เชยงูเหลือม  N/A10
51 B6527396 นางสาวปัญณิษา ไตรณรงค์  N/A10
52 B6529819 นางสาวสิริปัญจรา พรหมนิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
53 B6534370 นายศักดิ์สิทธิ์ กฤตเวทิน  N/A10
54 B6536268 นายชลธร กระสังข์  N/A10
55 B6536824 นางสาวปริญารัตน์ แสงปาก  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.