รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม30
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6521721 นายฐนวัฒน์ วชิรอนุพงศ์  Mechatronics Engineering10
2 B6521783 นายวรปรัชญ์ ทุมจังหรีด  Mechatronics Engineering10
3 B6521813 นางสาวพัชราวรรณ ชมเดชดี  Mechatronics Engineering10
4 B6521820 นายสมิทธิ์ วิไลจิตเลิศ  Mechatronics Engineering10
5 B6521844 นายคมกฤช สุขสงกลาง  Mechatronics Engineering10
6 B6521905 นายภาณุวัติ มาลัยพิศ  Mechatronics Engineering10
7 B6522049 นายจักรพงศ์ เกษวิทย์  Mechatronics Engineering10
8 B6522063 นางสาวเพชรศิริ ใจดุ  Mechatronics Engineering10
9 B6522117 นายปุญญพัฒน์ โล่ห์สวัสดิ์กุล  Mechatronics Engineering10
10 B6522155 นางสาวณิชกานต์ ปริญญานุสสรณ์  Mechatronics Engineering10
11 B6529499 นางสาวบัณฑิตา กลิ่นถาวร  Mechatronics Engineering10
12 B6529598 นางสาวสุพันภศา ดอนขุนทด  Mechatronics Engineering10
13 B6533014 นายกฤษฎา ใจเอื้อ  Mechatronics Engineering10
14 B6533045 นางสาวยุพารัตน์ สุยะต๊ะ  Mechatronics Engineering10
15 B6533090 นายพิศาล ธิอัมพร  Mechatronics Engineering10
16 B6533182 นายภาคภูมิ ภูมี  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.