รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม29
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6521981 นางสาวฐิตาภา เรืองรัมย์  Mechatronics Engineering10
2 B6522018 นายรัตนศักดิ์ คงพินิจ  Mechatronics Engineering10
3 B6522032 นายศิริวัฒน์ ดามัง  Mechatronics Engineering10
4 B6522094 นายนนทวัฒน์ มณุโชติ  Mechatronics Engineering10
5 B6522179 นายพงศธร คุณานุรักษพงศ์  Mechatronics Engineering10
6 B6525088 นายวริทธิ์ ศรีโสภา  N/A10
7 B6529543 นางสาวมุธิตา ยุระวงศ์  Mechatronics Engineering10
8 B6529550 นายยงวุฒิ พัฒนะคุณกนก  Mechatronics Engineering10
9 B6529826 นายณัฐพัชร์ เอื้อสินธ์  Mechatronics Engineering10
10 B6531416 นายปุณญพัฒน์ โมซา  N/A10
11 B6533069 นางสาวธณภร ฒมคงฆณ  Mechatronics Engineering10
12 B6533083 นางสาวยอดขวัญ กิ่งมะลิ  Mechatronics Engineering10
13 B6533106 นายฐิติสิทธิ์ ภูริวัตร์  Mechatronics Engineering10
14 B6533113 นางสาววริศรา ขันยา  Mechatronics Engineering10
15 B6533137 นางสาวกวินธิดา นาสินสอน  Mechatronics Engineering10
16 B6533144 นายอัมรินทร์ ต้นโพธิ์  Mechatronics Engineering10
17 B6533199 นางสาวพัชรพร อารีเจริญ  Mechatronics Engineering10
18 B6535346 นายกฤตเมธ สอนหลังสวน  Mechatronics Engineering10
19 B6535759 นายทศพล น่วมสำโรง  Mechatronics Engineering10
20 B6535773 นายจีรวัฒน์ ชูเชิด  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.