รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม28
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6521714 นายจิรภัทร คำเดช  Mechatronics Engineering10
2 B6521738 นายฐิตามร แสนศรี  Mechatronics Engineering10
3 B6521745 นายทินกฤต สำเร็จ  Mechatronics Engineering10
4 B6521752 นายณัฐวัฒน์ วัชระวาณิชย์  Mechatronics Engineering10
5 B6521769 นายกฤษดา พลสิงห์ชาญ  Mechatronics Engineering10
6 B6521776 นายสุทธิพจน์ ปานสอน  Mechatronics Engineering10
7 B6521806 นางสาวสุภัสสร ชัยศิริ  Mechatronics Engineering10
8 B6521851 นางสาวสุธาสินี รัศมิ์ขาวพราย  Mechatronics Engineering10
9 B6521875 นายจิรายุทธ นาเลาห์  Mechatronics Engineering10
10 B6521882 นายศุภวัฒก์ อ่อนศรี  Mechatronics Engineering10
11 B6521899 นายอิทธิกร จันทร์อุดร  Mechatronics Engineering10
12 B6521912 นายอัครพล จำปาจันทร์  Mechatronics Engineering10
13 B6521936 นายพุทธวัฒน์ ทีคลัง  Mechatronics Engineering10
14 B6521943 นางสาวอมรรัตน์ เมืองกลาง  Mechatronics Engineering10
15 B6521967 นายปัณณวัฒน์ ขาวนอก  Mechatronics Engineering10
16 B6521974 นายภาณุวิชญ์ สืบบุตร  Mechatronics Engineering10
17 B6521998 นางสาวปารวี เปียวัฒน์  Mechatronics Engineering10
18 B6522001 นายพงศ์รวิช จิรพัฒนาพรสิน  Mechatronics Engineering10
19 B6522087 นายภัทรพล ลีรัชดานนท์  Mechatronics Engineering10
20 B6522100 นายคชา คณารักษ์  Mechatronics Engineering10
21 B6522124 นายนพรุจ ถาวรหงส์  Mechatronics Engineering10
22 B6522162 นายสิรภพ ไกรคุ้ม  Mechatronics Engineering10
23 B6522186 นายธีรภัทร์ พรมราช  Mechatronics Engineering10
24 B6522193 นายบุณยเณจฉ์ แสวงผล  Mechatronics Engineering10
25 B6522209 นางสาวอมรรัตน์ แช่มพุดซา  Mechatronics Engineering10
26 B6522216 นายปรีชา โกษา  Mechatronics Engineering10
27 B6522223 นายทักษิณ ฮึ้งเบี้ยว  Mechatronics Engineering10
28 B6522865 นางสาวสุชาระดา สุตะคาน  Mechatronics Engineering10
29 B6522971 นางสาวปานชีวา ปานทุ่ง  Mechatronics Engineering10
30 B6529413 นายสิรวิชญ์ จินาวัลย์  Mechatronics Engineering10
31 B6529420 นายธนานันท์ นะรานรัมย์  Mechatronics Engineering10
32 B6529437 นายคิมหันต์ วัฒนธรรม  Mechatronics Engineering10
33 B6529444 นายนาวิน นวนิล  Mechatronics Engineering10
34 B6529451 นายนันทวัฒน์ สังฆะบุตร์  Mechatronics Engineering10
35 B6529468 นายเรืองศักดิ์ นิลรัตน์  Mechatronics Engineering10
36 B6529475 นายสุธินันท์ กนกแก้ว  Mechatronics Engineering10
37 B6529482 นายอภิวัฒน์ ตะกุดแก้ว  Mechatronics Engineering10
38 B6529505 นายนริศ ทองโท  Mechatronics Engineering10
39 B6529512 นายศิวกร สุนิพันธ์  Mechatronics Engineering10
40 B6529529 นายศุภัฐพงศ์ ผลรักษ์  Mechatronics Engineering10
41 B6529536 นายธนวัฒน์ คเชนทร์ชาติ  Mechatronics Engineering10
42 B6529567 นางสาวชนัญชิดา พร้อมเพรียง  Mechatronics Engineering60
43 B6529581 นางสาวเขมิกา ยุหะประโคน  Mechatronics Engineering10
44 B6529604 นายพศวีร์ โตไทยะ  Mechatronics Engineering10
45 B6529611 นางสาวกัลย์สุดา สาสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
46 B6533021 นายณัฐพล ไอทา  Mechatronics Engineering10
47 B6533052 นายณัฐภณ สราญรมย์  Mechatronics Engineering10
48 B6533076 นางสาวปพัชฐกาญจน์ หลาบนอก  Mechatronics Engineering10
49 B6533151 นายไดมอน เพชรชนะ  Mechatronics Engineering10
50 B6533168 นางสาวสมชิด บุญกลาง  Mechatronics Engineering10
51 B6533175 นายอดิเทพ ป้องขันธ์  Mechatronics Engineering10
52 B6535742 นายสุรบดินทร์ แซ่เตีย  Mechatronics Engineering10
53 B6535766 นางสาวศลิษา สืบเพ็ง  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.