รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม27
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6522513 นางสาวธิติรัตน์ แก้วภูบาล  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
2 B6522520 นายณัฐนันท์ สมนอก  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
3 B6522537 นายอนุวัฒน์ มีคำ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
4 B6522551 นายวัชรากรณ์ เพียรชัยภูมิ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
5 B6522605 นายปวีณ เเถลงกลาง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
6 B6522629 นายณปกรณ์ แบขุนทด  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
7 B6522643 นางสาววนัชพร อ่วมจิ๋ว  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
8 B6529697 นายปัฐวี วงษาเวียง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
9 B6529727 นายศิรัสธร ชุมพลรักษ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
10 B6529765 นางสาวพรรณระษา โนนทิง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
11 B6533366 นายกวินท์ ไลออน  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
12 B6533380 นางสาวน้ำฝน คงปลา  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
13 B6533397 นางสาวพิจิตรา วงศ์วิจิตร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
14 B6533403 นางสาวพุทธิมา คำอุ่น  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING60
15 B6533427 นางสาวภิรดา พิมพะสุทธิ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
16 B6533434 นายชยุตพงศ์ เกณท์สาคู  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
17 B6533458 นายรัชพล ยาสี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
18 B6533465 นายสุทธิคุณ โปร่งสันเทียะ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
19 B6533472 นางสาวจิตรี แสงคำ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
20 B6533489 นายอาทิตย์ แก้วโกย  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
21 B6535803 นางสาวพุทธิชา บุตรเวียงพันธ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.