รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม26
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6316822 นางสาวจุฑามาศ โตนสันเทียะ  Metallurgical Engineering10
2 B6522230 นางสาวเรวดี ประประโคน  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING10
3 B6522247 นายธีระเดช มีคุณ  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING10
4 B6522254 นายธีรภัทร พรวนกระโทก  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING10
5 B6522261 นางสาววรัทญา ขอสูงเนิน  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING10
6 B6522292 นางสาวสุภาพร มูลจุล  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING10
7 B6522308 นางสาวชนัญธิดา พักตรแก้ว  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING10
8 B6522346 นายก้องเกียรติ ยศกลาง  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING10
9 B6522353 นางสาววิลาวัณย์ พงษ์เพชร  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING10
10 B6522377 นายอาชาไนย หนูหนุน  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING10
11 B6522384 นายพงศ์ปณต ศรีอะภัย  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING10
12 B6522476 นายธวัชชัย ใสสด  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
13 B6522483 นายจิรายุ พึ่งกระบือ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
14 B6522490 นายธีรธรรม อนุจรพันธ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
15 B6522506 นายสหรัฐ สุโขพันธ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
16 B6522544 นายฉัตรชัย ศรีถาวร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
17 B6522568 นายปฏิภาณ เล้า  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
18 B6522575 นายวัชรพล พลเดช  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
19 B6522599 นางสาวภัควลัญชญ์ แก้วชัย  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
20 B6522612 นางสาวศิรินทร ขวัญพุก  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
21 B6522650 นายรัชศักดิ์ แสนอุบล  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
22 B6522674 นางสาวสุณิสา ซุยแป  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
23 B6522698 นายธนภณ ปัญญ์คำภูษา  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
24 B6522704 นางสาวปวันรัตน์ วันทมาตย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
25 B6522711 นายธนพัฒน์ คุ้มเงิน  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
26 B6522728 นางสาวรินรชา เชื้อเหิม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
27 B6522735 นางสาวนงลักษณ์ หอมดอกพุธ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
28 B6529628 นายเจษฎา จักรทุม  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING10
29 B6529635 นางสาวสุทธิดา คำพรม  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING10
30 B6529642 นายพีรพล ขันโท  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING10
31 B6529659 นายกรวิชญ์ ศรีภักดี  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING10
32 B6529666 นายสหรัถ คำแก้ว  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING10
33 B6529680 นายอภิสิทธิ์ จรรยา  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
34 B6529703 นายธวัชชัย สิงห์กิ้ง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
35 B6529710 นายพงศ์พล ทองเจริญ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
36 B6529734 นายจิรภัทรพนธ์ ดอกไม้  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
37 B6529741 นางสาวจีรญา ดวงใจ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
38 B6533212 นายพิยุชต แซ่ตัง  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING10
39 B6533229 นายชานนท์ มงคลทรัพย์  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING10
40 B6533236 นายอัษฎาวุธ บุญแย้ม  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING10
41 B6533243 นายจิรานุวัฒน์ บุราคร  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING10
42 B6533250 นางสาวนันทิตา พวกกระโทก  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING10
43 B6533267 นางสาวรมณีย์ ชะเทียนรัมย์  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING10
44 B6533274 นายพัฒนชาติ ทังโส  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING10
45 B6533281 นางสาววิภาภรณ์ กองพา  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING10
46 B6533298 นายอมรเทพ รุ่งเรือง  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING10
47 B6533304 นายสุทธิราช ธนานิตย์  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING10
48 B6533373 นางสาวไอลดา ชีกลาง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
49 B6533410 นายฉัตรมงคล บุญค้ำ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
50 B6533441 นายกิตติภณ ศรีนวลอ้าย  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
51 B6533496 นางสาวธัญรดา ขันทะศิลา  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING60
52 B6535353 นายกิตติธร พลทา  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING10
53 B6535384 นางสาวณัฐมน เพชรกิ่ง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
54 B6535810 นางสาวสุดารัตน์ กุไธสง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.