รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม23
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6504298 นางสาวพันธกานต์ แก้วลอย  N/A10
2 B6504311 นายยุทธนากร สีหาชาติ  N/A10
3 B6504434 นางสาวพาขวัญ กาบบัวไข  N/A10
4 B6504489 นางสาวน้ำตาล ธนะสิงห์  N/A10
5 B6504496 นางสาวขวัญใจ ฉ่ำทอง  N/A10
6 B6505363 นางสาวศิริพร โอริพันธ์  N/A10
7 B6506223 นายกฤษฎา พรมตัน  N/A10
8 B6506230 นายลัคนทิน พิจิตร  N/A10
9 B6506384 นายธีรภัทร ยอดโยธี  N/A10
10 B6506391 นางสาววรามาศ คุ้มศาสตรา  N/A10
11 B6506445 นางสาวเปรมฤดี ทองใบศรี  N/A10
12 B6507404 นางสาวฐิติรัตน์ ไชยลาด  N/A10
13 B6507619 นางสาวพลอยพรรณ คำหาญ  N/A10
14 B6507626 นางสาวปัทมา แววสูงเนิน  N/A10
15 B6507664 นายธนวัฒน์ ไชยศรี  N/A10
16 B6507718 นางสาวชวัลรัตน์ เหมือนชอบ  N/A10
17 B6507824 นางสาวณัฐชา จีรกรเรืองเจริญ  N/A10
18 B6509392 นางสาวหนึ่งฤทัย ไวแก้วสูน  N/A10
19 B6509439 นางสาวศศิธร นาสมกอง  N/A10
20 B6509453 นายศุภกานต์ หาฤทธิ์  N/A10
21 B6510190 นายปิยะพงษ์ ปะระทัง  N/A10
22 B6510206 นางสาวชรินรัตน์ สอนอาจ  N/A10
23 B6510930 นางสาวทิพาวรรณ อินทรานุรักษ์  N/A10
24 B6512088 นางสาวชุติมา สุขเสริม  N/A10
25 B6512132 นางสาวฐิติมาภรณ์ สตานิคม  N/A10
26 B6512972 นายณัฐวุฒิ ม่วงสถาน  N/A10
27 B6513832 นายอนันตสิงห์ ลาอ่อน  N/A10
28 B6514433 นางสาวธัญญาพร จันทะโสม  N/A10
29 B6514457 นายณัฐพงษ์ พงษ์พิษณุ  N/A10
30 B6514815 นายธีรวีร์ สุขถาวร  N/A10
31 B6515515 นายเพชรณพัฒน์ ไชยสุรินทร์  N/A10
32 B6524708 นางสาวขจีวรรณ เพียซ้าย  N/A10
33 B6524760 นายณภัทร ผาบจุงกุง  N/A10
34 B6525170 นายรัชต์กิตติ์ ขันธะเกษ  N/A10
35 B6525323 นายปกรณ์ ประเสริฐสังข์  N/A10
36 B6525415 นายพิชญพล ขุนทูน  N/A10
37 B6525477 นายธนวัฒน์ พรหมบุตร  N/A10
38 B6525514 นายภูตะวัน สุรฉัตร  N/A10
39 B6525576 นายไตรภูมิ ตุ้มขาว  N/A10
40 B6525736 นายขจรฤทธิ์ มูลศรี  N/A10
41 B6525750 นายศิรศักดิ์ ไชยบัน  N/A10
42 B6526061 นายอัษฎกร ต้นสาย  N/A10
43 B6526160 นางสาวภิญญดา วัฒนากลาง  N/A10
44 B6526245 นายรัฐพร ภูเด่นแดน  N/A10
45 B6526580 นายภาณุพันธ์ คะสุวรรณ  N/A10
46 B6526696 นายวสวัตติ์ สิงห์พันธ์  N/A10
47 B6526924 นายนัฐฐากูร อุปรีย์  N/A10
48 B6527402 นางสาวกัญญาณัฐ ศรสิทธิ์  N/A10
49 B6527747 นางสาวชนัญญา สิงคิบุตร  N/A10
50 B6531300 นางสาวภัทราวดี พันลาว  N/A10
51 B6531317 นางสาวจิรวรรณ พันธ์พรม  N/A10
52 B6531355 นางสาวปภาพิชญ์ เชี่ยวรอบ  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.