รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม22
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6504267 นางสาวเยาวรินทร์ เหมือนเยี่ยง  N/A10
2 B6504335 นางสาวศศิธร ทำนุ  N/A10
3 B6504366 นายธนายุทธ เจือจาน  N/A10
4 B6504427 นางสาวเจนจิรา ไชยสุนทร  N/A10
5 B6504441 นายกัญจน์ดิศ เพ็งแสง  N/A10
6 B6504458 นายศุภณัฐ ไชยศรีทา  N/A10
7 B6504472 นายสิปปกร บุญอยู่  N/A10
8 B6504717 นางสาวศิริวรรณ ศรีพานทอง  N/A10
9 B6504755 นายพีระพันธ์ ชายเขียว  N/A10
10 B6506186 นายชนะชัย ชะนากลาง  N/A10
11 B6506254 นางสาวนันทพร คนองมาก  N/A10
12 B6506360 นางสาวชลิดา ลาภบุญเรือง  N/A10
13 B6506414 นางสาวสุวรรณี ใหญ่กระโทก  N/A10
14 B6507305 นางสาวณัฏฐณิชา การบรรจง  N/A10
15 B6507435 นางสาววดี ทรงราษี  N/A10
16 B6507442 นางสาวดารินทร์ จันทมาศ  N/A10
17 B6507459 นางสาวชลริดา รัตนสงคราม  N/A10
18 B6507558 นายรักษิต ตาไธสง  N/A10
19 B6507589 นายพัชรพล ทิพโกมล  N/A10
20 B6507695 นายธนวัฒน์ ธนกิจยืนยง  N/A10
21 B6507787 นายพงศกร อินอ่อน  N/A10
22 B6507794 นางสาวจุฑารัตน์ จงเผือกกลาง  N/A10
23 B6507800 นายสรเพชร ไงเกาะ  N/A10
24 B6507855 นายธนภัทร สีเถื่อน  N/A10
25 B6508456 นางสาววรรณวิสา พลกัน  N/A10
26 B6509385 นางสาวอารีรัตน์ เนียมขุนทด  N/A10
27 B6509491 นางสาวน้ำเพชร แหลมหลัก  N/A10
28 B6509507 นายวัณณุวรรธน์ ทอดเสียง  N/A10
29 B6510114 นางสาวพรรณษา ฟีสันเทียะ  N/A10
30 B6510138 นายบงกฏเพชร ภู่ตะขบ  N/A10
31 B6510145 นายธีรภัทร แก้วกัณหา  N/A10
32 B6510176 นายวรา จันทร์เทศ  N/A10
33 B6510909 นางสาวจีรวัลย์ พรรณาภพ  N/A10
34 B6512330 นายชัยชนก ปฐมเสรี  N/A10
35 B6514389 นายนัฐพัฒณ์ กอแก้ว  N/A10
36 B6514402 นายพงศกร จัดงูเหลือม  N/A10
37 B6514426 นายอรรถกร เพ็งศิริ  N/A10
38 B6514563 นางสาวณัฐษญา กลิ่นกุหลาบ  N/A10
39 B6514860 นายปวริศ สีนวลแล  N/A10
40 B6514952 นางสาวเบญญาภา บัวชุม  N/A10
41 B6516178 นายศุภชัย มูลชัยสุข  N/A10
42 B6524388 นางสาวขวัญกนก คำรัง  N/A10
43 B6524449 นางสาวพชนิดา วามะกันต์  N/A10
44 B6524463 นายนพคุณ เสริมแสง  N/A10
45 B6524500 นางสาวนรินทรา พิจุลย์  N/A10
46 B6524777 นายเกียรติศักดิ์ แสนจันทร์ดี  N/A10
47 B6525569 นางสาวปภาวรินท์ ราศรี  N/A10
48 B6526573 นางสาวสุพิชชามณฑฐ์ พุ่มเกลี้ยง  N/A10
49 B6526733 นางสาวปุณณดา แสงโยจารย์  N/A10
50 B6527716 นางสาวจุฬารัตน์ เพียงไธสง  N/A10
51 B6534271 นางสาวปริยาภัทร โนนกลาง  N/A10
52 B6534721 นางสาวกัญญาพร ขุนเดช  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.