รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม21
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6504274 นางสาวณัฐปภัสร จิตนุกูล  N/A10
2 B6504281 นายศุภสัณห์ ธานี  N/A10
3 B6504328 นางสาวภาวิณี เดชบรรทม  N/A10
4 B6504410 นางสาวอุไรวรรณ มนัสศิลา  N/A10
5 B6504588 นายนิธิพัฒน์ หงษ์เงิน  N/A10
6 B6504663 นายวันชนก สุพรม  N/A10
7 B6505370 นายปรเมษฐ์ พลตื้อ  N/A10
8 B6506308 นางสาววิลาสินี นิทัสนะศาสน์  N/A10
9 B6506315 นางสาวโสภิตนภา ยอดผักแว่น  N/A10
10 B6506322 นางสาวบุษรามินตรา เหล่าอัน  N/A10
11 B6506582 นางสาวอาภัสรา พิมพ์ภู  N/A10
12 B6507329 นายศุภวิชญ์ ทิศกระโทก  N/A10
13 B6507367 นางสาวสุพาพร แสงเขียว  N/A10
14 B6507503 นางสาวสุจิตรา เสนานิคม  N/A10
15 B6507640 นายพลวัฒน์ จินตวิเศษ  N/A10
16 B6507688 นางสาวพิมกมล พุ่มขจร  N/A10
17 B6507725 นางสาวรวรรณยา ม่วงเจริญ  N/A10
18 B6507831 นายสดายุ ขุนสูงเนิน  N/A10
19 B6507848 นายสิทธิศักดิ์ ปลอดกระโทก  N/A10
20 B6509262 นายขวัญเมือง เจียระกุล  N/A10
21 B6509286 นายภาณุวัฒน์ ลีพรม  N/A10
22 B6509330 นางสาวจุฑาทิพย์ โนนศรีภักดิ์  N/A10
23 B6509514 นายธราธร ขุมกระโทก  N/A10
24 B6510152 นายคณุตม์ สามัคคี  N/A10
25 B6512231 นายธีรนาถ จิตมะหัน  N/A10
26 B6512705 นางสาวธมลวรรณ แสนสระน้อย  N/A10
27 B6513276 นางสาวเปรมยุดา ศรีพรหม  N/A10
28 B6514327 นายอดิศร สิงห์งอย  N/A10
29 B6514372 นางสาวภักดิ์สุภา ไกรตรี  N/A10
30 B6514396 นางสาวณัฐกฤตา จรัญสิทธางกูร  N/A10
31 B6514419 นางสาวพนมวรรณ อินทพงษ์  N/A10
32 B6514525 นายณัฐพล ศรีอภิทรัพย์  N/A10
33 B6514549 นางสาวยศวดี อิ่มทอง  N/A10
34 B6514884 นายสุธินันท์ ปักเคทาติ  N/A10
35 B6515003 นายต้นกล้า นาน่วม  N/A10
36 B6515034 นางสาวพัชรพร รัตนพันธ์  N/A10
37 B6515089 นางสาววาริษา กริ่มใจ  N/A10
38 B6524593 นางสาวกัลยกร เนียนพลกรัง  N/A10
39 B6525163 นายพูลทรัพย์ นานาวัน  N/A10
40 B6525538 นายอธิบดี ปาปะไพ  N/A60
41 B6525781 นายสรวิชญ์ พูนในเมือง  N/A10
42 B6525958 นางสาวนะรินทร์ สัตนาโค  N/A10
43 B6526139 นางสาววริศรา ไทยทวี  N/A10
44 B6526177 นางสาวศศิธร วรรณดี  N/A10
45 B6526603 นายวันชัย ชูสกุล  N/A10
46 B6526610 นางสาวกิตติญากูล กฤษกระโทก  N/A10
47 B6526641 นายพีรพัฒน์ ผิวผ่อง  N/A10
48 B6526658 นางสาวนันท์นภัส เดชาโชติกุล  N/A10
49 B6526665 นางสาวสาวิตรี กมลบูรณ์  N/A10
50 B6531287 นางสาวสุมิตรตรา จันทนา  N/A10
51 B6534356 นายธีรภัทร หงษ์อินทร์  N/A10
52 B6534547 นายรัชชานนท์ ลิมปนานนท์  N/A10
53 B6534691 นางสาวรวิสรา ไชยวรรณ  N/A10
54 B6535414 นายณัฐวุฒิ นวลกิ่ง  N/A10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
55 B6516550 นายพันธกานต์ มมตะขบ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.