รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม20
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6504304 นายธนาธิป ชมภูพื้น  N/A10
2 B6504373 นางสาวจุฑาภรณ์ ธรรมสุนา  N/A10
3 B6504403 นายยศศิริ นุตตะโร  N/A10
4 B6504502 นางสาวปภาวรินท์ การปลูก  N/A10
5 B6504519 นางสาวสุภาวดี อัครชาติ  N/A10
6 B6504526 นางสาวปัณฑิตา ปานทอง  N/A10
7 B6504601 นายธีรศักดิ์ ศรีกระจ่าง  N/A10
8 B6504656 นายสมวนัช พันธุ์ชัย  N/A10
9 B6504687 นางสาวมะปราง โพธิ์ชัย  N/A10
10 B6504694 นายธีระนิษฐ์ แก้วเล็ก  N/A10
11 B6504700 นายณัฐนนท์ ฉิมพินิจ  N/A10
12 B6504724 นายนันทพล ตังวรกุล  N/A10
13 B6505684 นางสาวชลธิชา สร้อยสมุทร  Environmental Engineering10
14 B6506209 นางสาวสุคนธรัตน์ สุชัยยะ  N/A10
15 B6506261 นายโชคชน กลิ่นจันทร์แดง  N/A10
16 B6506278 นายวธัญญู เดชโคบุตร  N/A10
17 B6506339 นายวรชัย ระหาร  N/A10
18 B6506407 นายนภสินธุ์ ทำดี  N/A10
19 B6506438 นายทนงศักดิ์ จันทร์สว่าง  N/A10
20 B6507312 นางสาวสุภนิดา ชูเมือง  N/A10
21 B6507336 นายกัณฑ์อเนก รัศมี  N/A10
22 B6507398 นางสาวปิยพร เชิดสูงเนิน  N/A10
23 B6507473 นายตรงตนัย เรืองกล้า  N/A10
24 B6507572 นางสาวอภิชญา ลาภามาตย์  N/A10
25 B6507596 นางสาวรวิสรา พิมพ์งาม  N/A10
26 B6507671 นางสาววนิดา พงษ์คำผาย  N/A10
27 B6507701 นางสาวชัชริดา นาสุริวงค์  N/A10
28 B6507817 นางสาวกมลชนก กองขุนทด  N/A10
29 B6508739 นางสาวสาลินี สุวรรณศรี  N/A10
30 B6509415 นายสุภษิต โสกุล  N/A10
31 B6509460 นายพัทธดลย์ พรหมประสิทธิ์  N/A10
32 B6510107 นายธนภัทร ทุ่มแห่ว  N/A10
33 B6510121 นายณัฐวัฒน์ ศิริพันธ์  N/A10
34 B6514365 นายภาณุพงศ์ งามโคกสูง  N/A10
35 B6514518 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีคำ  N/A10
36 B6514907 นายณัฐวุฒิ ตรียัน  N/A10
37 B6514921 นายไกรสรณ์ ชินวงศ์  N/A10
38 B6514990 นายเจษฎาวุฒิ มะโนแจ่ม  N/A10
39 B6515096 นางสาววรินทร์พร พณิชย์วรโชติ  N/A10
40 B6524432 นายภูมิพัฒน์ เค้านาวัง  N/A10
41 B6524685 นายธนชาต ปลั่งกลาง  N/A10
42 B6524852 นางสาวปราณปรียา เทศวงศ์  N/A10
43 B6524869 นายต่อตระกูล สืบค้า  N/A10
44 B6525187 นายภูมิใจ แหไธสง  N/A10
45 B6525774 นายติณณภพ พรมบุญ  N/A10
46 B6526146 นางสาวธันย์ชนก ผิดผาด  N/A10
47 B6526153 นายนพรุจ เสนบุญมี  N/A10
48 B6526627 นายนรินทร์ ศรีสุระ  N/A10
49 B6526672 นายฤทธิ์ชัย มลาวัน  N/A10
50 B6526689 นางสาวนวพรรษ วิษณุโยธิน  N/A10
51 B6526719 นายพสิน อังศุวัฒนา  N/A10
52 B6527709 นายอนวัช เกษาชาติ  N/A10
53 B6527723 นายพงษ์ระพี สุนทอง  N/A10
54 B6536527 นางสาวกานต์ธิดา ปลอยยิ้ม  N/A10
55 B6536763 นายสรวิชญ์ ศรีบุญเรือง  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.