รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม18
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6508357 นายชิษณุวงศ์ ศรีนาราง  CE10
2 B6511005 นางสาวเนตรนภา สารวัน  N/A10
3 B6511050 นายศุภกร วิลาจันทร์  N/A10
4 B6511067 นางสาวปริยากร ยอดแคล้ว  N/A10
5 B6511074 นางสาวชลธิชา เกิดหาญ  N/A10
6 B6511128 นายทศพร ภูปานทอง  N/A10
7 B6511142 นางสาวณัชชา คำเหลือง  N/A10
8 B6511166 นายวงศกร เณรชู  N/A10
9 B6512408 นายอนุรักษ์ หวังแววกลาง  N/A10
10 B6512477 นางสาวภัคทรานิษฐ์ พิสุทธิ์เสรีวงศ์  N/A10
11 B6512484 นางสาวกวินนา คำศรีพล  N/A10
12 B6512491 นางสาวธัญชนก ภิญโญ  N/A10
13 B6512538 นายณัฐดนัย ทองร่อน  N/A10
14 B6512545 นายเจษฎา งอยจันทร์ศรี  N/A10
15 B6512651 นายรัฐพล ผลไธสง  N/A10
16 B6512729 นายศรกล้า เทียมมาลา  N/A10
17 B6512736 นางสาววรินทิพย์ ชูชี  N/A10
18 B6512743 นางสาวฉัตรียาภรณ์ จันทะนาม  N/A10
19 B6512798 นางสาวสุพัตรา นาทาม  N/A10
20 B6512828 นายมธุรพจน์ จันทะศรี  N/A10
21 B6512897 นางสาวอธิชา วรรณพฤกษ์  N/A10
22 B6512941 นางสาวพรพิมล กองทอง  N/A10
23 B6513016 นายพรชัย ทองดวง  N/A10
24 B6513047 นายบุญรักษา สุรพัฒนชาติ  N/A10
25 B6513177 นายเทพพิทักษ์ จำปาจันทร์  N/A10
26 B6513788 นางสาวศุภาพิชญ์ เกษนอก  N/A10
27 B6513801 นายชัชชัย ชื่นชม  N/A10
28 B6513818 นางสาวสมิตานัน โทพันธ์  N/A10
29 B6513825 นายภควัต ติยะกุล  N/A10
30 B6513849 นายพสิษฐ์ บุญจิตร  N/A10
31 B6513887 นางสาวกรนันท์ ต้นจันทร์  N/A10
32 B6513917 นายศุภณัฐ ชวานนท์  N/A10
33 B6513924 นางสาวศิริวรรณ วอนพรมราช  N/A10
34 B6513948 นางสาวอภิญญา ใจเที่ยง  N/A10
35 B6513962 นายอภิวัฒน์ นามแสน  N/A10
36 B6513986 นางสาวอริสา ละลิ่ว  N/A10
37 B6514624 นายณัฐวุฒิ จันละคร  N/A10
38 B6514655 นางสาวศิวพร วัฒนศิริ  N/A10
39 B6514693 นายสิริพล ศิริจำรัส  N/A10
40 B6514747 นางสาวศุภารักษ์ ไชยราช  N/A10
41 B6514846 นายพงค์สวัสดิ์ อรรถวิเชียร  N/A10
42 B6515744 นายพีรณัฐ บุญมา  N/A10
43 B6515751 นางสาวนิธิธาดา พรมแสง  N/A10
44 B6515805 นางสาวอลิษา สะอาดนัก  N/A10
45 B6515881 นางสาวกมลพรรณ บุญใหญ่  N/A10
46 B6515973 นายชาญชัย -  N/A10
47 B6524838 นายจักรภัทร เลิศสิทธิสุทธิ์  N/A10
48 B6527150 นางสาวณัฎฐธิดา หลงวารี  N/A10
49 B6527433 นายต่อพงศ์ วัชระศิริบรรลือ  N/A10
50 B6527440 นายสรยุทธ อุดเสน  N/A10
51 B6527563 นางสาวกัณปภา รัตนพิทักษ์  N/A10
52 B6527587 นายศิวัช วงศ์ทองเจริญ  N/A10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
53 B6528171 นายนันทพงศ์ โรจน์สันเทียะ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.