รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม17
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6425630 นางสาวกวินทิพย์ อยู่เปรม  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6409982 นายศุภเดช พันธ์แพง  TCE10
3 B6409999 นายภูมิรพี รุ่งแสง  TCE10
4 B6423773 นายประกาศิต แก้วอุดม  Polymer Engineering10
5 B6506148 นายนพรัตน์ ปิชุมแสง  N/A10
6 B6507176 นายหาญนรินทร์ เตชะธนกิจอนันต์  N/A10
7 B6508982 นายตั้งปณิธาน จันทร์จารุโรจน์  N/A60
8 B6509538 นายนวมินทร์ เปรี่ยมดี  N/A10
9 B6510947 นางสาวณัฏฐธิดา ลพสันเทียะ  N/A10
10 B6510961 นางสาวกุลธิดา มีเพียร  N/A10
11 B6511081 นายปุณณวัชช์ เทียมพงศ์  N/A10
12 B6511098 นางสาวชลธิชา คงเกษม  N/A10
13 B6511173 นายเลอศักดิ์ แช่มโสภา  N/A10
14 B6511203 นางสาวทิพยดา กงภูเวศน์  N/A10
15 B6511326 นายอัครเดช ปฐมเอม  N/A10
16 B6511432 นายสิทธินนท์ สิงห์คำ  N/A10
17 B6512378 นางสาวนภัสสร บทนอก  N/A10
18 B6512415 นายณัฐพล ทองชาลี  N/A10
19 B6512521 นายดนุพร สีสินธุ์  N/A10
20 B6512576 นางสาวธนพร ภาคย์วุฒินนท์  N/A10
21 B6512613 นายวรเมธ ทนแตะ  N/A10
22 B6512637 นายภาณุวิชญ์ คุรุกิจกำจร  N/A10
23 B6512767 นายอภิชิต ละคร  N/A10
24 B6512859 นายสขิล การบรรจง  N/A10
25 B6512880 นางสาวเกวลี แสงดาว  N/A10
26 B6513122 นางสาวญดา กะหล่ำพันธ์  N/A10
27 B6513153 นางสาวจุฑารัตน์ รูปงาม  N/A10
28 B6513856 นายธันพงศ์ ประสพหมู่  N/A10
29 B6514594 นายธนวรรธน์ แซ่จึง  N/A10
30 B6514617 นายเกริกฐิติ วราชัย  N/A10
31 B6514662 นางสาวธัญพิชชา วงค์สันทราย  N/A10
32 B6514679 นางสาววยากร รสหอม  N/A10
33 B6514716 นายวิศรุต นารีรักษ์  N/A10
34 B6514723 นางสาวอุสรา แดงชาติ  N/A10
35 B6514754 นายภัทรพล ผลโภค  N/A10
36 B6514808 นายณัฐนัย โหมดเอี่ยม  N/A10
37 B6515737 นายภราดร พงษ์สุทัศน์  N/A10
38 B6515836 นางสาวบุณณดา วิริยะศุภกิจ  N/A10
39 B6515904 นางสาวรวีพรรณ กองยา  N/A10
40 B6516147 นางสาวกัญญาภรณ์ คล้ายสุวรรณ  N/A10
41 B6525118 นางสาวอัญชสา สุระเสียง  N/A10
42 B6527037 นางสาวแก้วมณี ขอสินกลาง  N/A10
43 B6527129 นายสิรภพ จินตบุตร  N/A10
44 B6527143 นายศิริโชค วันเที่ยง  N/A10
45 B6527167 นางสาวอลิชา พรหมวงศ์  N/A10
46 B6527426 นายธีรพล ธัญญานนท์  N/A10
47 B6527457 นางสาวนวลหง สุวรรณหงษ์  N/A10
48 B6527570 นายเชษฐา มหาสาโร  N/A10
49 B6527594 นายอัมรินทร์ รักมิตร  N/A10
50 B6527600 นางสาวพิชชานันท์ โกฎหอม  N/A10
51 B6527662 นางสาวนิภาพร คำนาแซง  N/A10
52 B6527686 นายธนกร วอนเก่าน้อย  N/A10
53 B6531263 นายสรวิชญ์ เจริญวงค์  N/A10
54 B6531522 นางสาวอริสรา สว่างโคกกวด  N/A10
55 B6531690 นางสาวณัฐวดี สินจันทร์  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.