รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม16
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6503499 นางสาวจุรินทร์ ครจอหอ  FOOD TECHNOLOGY
2 B6503604 นางสาวอทิติยา ประจิตร  FOOD TECHNOLOGY
3 B6503628 นางสาวพัชรภรณ์ สินนอก  FOOD TECHNOLOGY
4 B6521134 นายปฐมพงษ์ ถิ่นขาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5 B6506452 นางสาวสิทธิดา สีหาทัพ  Electronics and Embedded System Engineering
6 B6511012 นายศักรินทร์ พินิจ  Agricultural and Food Engineering
7 B6511197 นายพัฒนพงษ์ จานกลาง  TCE
8 B6512187 นายวีระยุทธ เกิดทะเล  TCE
9 B6512354 นายธนภัทร ทิ้งแสน  Agricultural and Food Engineering
10 B6512361 นายชัชวาล บุญสนาม  N/A
11 B6512439 นายธนพล ชัยนาค  Chemical Engineering
12 B6512446 นางสาวกรรชรัฎ ปินะถา  Agricultural and Food Engineering
13 B6512453 นางสาวชนิดา ศรีอภัย  N/A
14 B6512507 นางสาวศิรประภา ศิริคำ  N/A
15 B6512514 นายอภิสิทธิ์ นามท้าว  Geological Engineering
16 B6512552 นายเนติภูมิ สิงหอำไพ  Mechanical Engineering
17 B6512583 นางสาวนงนภัส ประสิทธิ์นอก  Electronics and Embedded System Engineering
18 B6512606 นายชโยดม ดำเนิน  N/A
19 B6512644 นายเจษฎาภรณ์ ดอนแถลง  N/A
20 B6512675 นายสายกลาง เหมือนพรรณราย  TCE
21 B6512682 นางสาวอาภัสรา คงนอก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
22 B6512699 นายจักรพงศ์ บุญช่วย  N/A
23 B6512774 นางสาวเมยาวี สอนบุญ  N/A
24 B6512781 นางสาวอทิตยา อุ่นเวียง  N/A
25 B6512866 นายเจษฎา เชือดขุนทด  CPE
26 B6512934 นายระพีพันธ์ มุ่งนากลาง  N/A
27 B6512996 นางสาวฐิดาภา ปิ่นประดับ  Environmental Engineering
28 B6513085 นายธนบดี ยอดวิจิตร  Electronics and Embedded System Engineering
29 B6513160 นายปุริมปรัชญ์ ศรีชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
30 B6513863 นายจิรเมธ สัมฤทธิ์ดี  N/A
31 B6513870 นายนัตกร สรรวิจิตร  Mechanical Engineering
32 B6513894 นายธนาวุฒิ รุ่งเรือง  Electronics and Embedded System Engineering
33 B6514648 นายคณาธร สุดทอง  IE
34 B6514839 นางสาวมนัสวี เหล่าต้น  Metallurgical Engineering
35 B6515713 นางสาวสถลัชนันท์ เกยจอหอ  Agricultural and Food Engineering
36 B6515720 นางสาวนันทภรณ์ ปิดตาระพา  N/A
37 B6515829 นางสาวพาฝัน ผงนอก  IE
38 B6515898 นายพัฒนศักดิ์ ตระกูลสะอาด  Transportation And Logistics Engineering
39 B6515959 นางสาวสุรางคณา ทศปอ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
40 B6521790 นายอทิตย์ คำนึงชัย  Mechatronics Engineering
41 B6521837 นายศุภกร เมฆสั้น  Mechatronics Engineering
42 B6521868 นายธนากร วิ่งเดช  Mechatronics Engineering
43 B6521950 นายณัฐพล ไพรประเสริฐ  Mechatronics Engineering
44 B6524968 นางสาวฐิติกาญจน์ พละพิทักษ์  N/A
45 B6525095 นายจักราวุฒิ อยู่ทองหลาง  N/A
46 B6527464 นายเจษฎากรณ์ สุขกลาง  Mechanical Engineering
47 B6527617 นายปฏิภาณ ทวีธนภัค  Electronics and Embedded System Engineering
48 B6527679 นางสาวรุ้งรักฟ้า สิ้นป่าโลกีย์  TCE
49 B6529758 นายชนาธิป เจริญวงค์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
50 B6531492 นายปัณณธร สอนโว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
51 B6531539 นายเสกสรรค์ เอ้นแคน  CPE
52 B6534660 นางสาววิรากานต์ ทะวันเวทย์  Mechanical Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.