รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม16
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6503499 นางสาวจุรินทร์ ครจอหอ  FOOD TECHNOLOGY10
2 B6503604 นางสาวอทิติยา ประจิตร  FOOD TECHNOLOGY10
3 B6503628 นางสาวพัชรภรณ์ สินนอก  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6521134 นายปฐมพงษ์ ถิ่นขาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5 B6506452 นางสาวสิทธิดา สีหาทัพ  Electronics and Embedded System Engineering10
6 B6511012 นายศักรินทร์ พินิจ  N/A10
7 B6511197 นายพัฒนพงษ์ จานกลาง  N/A10
8 B6512187 นายวีระยุทธ เกิดทะเล  N/A10
9 B6512354 นายธนภัทร ทิ้งแสน  N/A10
10 B6512361 นายชัชวาล บุญสนาม  N/A10
11 B6512439 นายธนพล ชัยนาค  N/A10
12 B6512446 นางสาวกรรชรัฎ ปินะถา  N/A10
13 B6512453 นางสาวชนิดา ศรีอภัย  N/A10
14 B6512507 นางสาวศิรประภา ศิริคำ  N/A10
15 B6512514 นายอภิสิทธิ์ นามท้าว  N/A10
16 B6512552 นายเนติภูมิ สิงหอำไพ  N/A10
17 B6512583 นางสาวนงนภัส ประสิทธิ์นอก  N/A10
18 B6512606 นายชโยดม ดำเนิน  N/A10
19 B6512644 นายเจษฎาภรณ์ ดอนแถลง  N/A10
20 B6512675 นายสายกลาง เหมือนพรรณราย  N/A10
21 B6512682 นางสาวอาภัสรา คงนอก  N/A10
22 B6512699 นายจักรพงศ์ บุญช่วย  N/A10
23 B6512774 นางสาวเมยาวี สอนบุญ  N/A10
24 B6512781 นางสาวอทิตยา อุ่นเวียง  N/A10
25 B6512866 นายเจษฎา เชือดขุนทด  N/A10
26 B6512934 นายระพีพันธ์ มุ่งนากลาง  N/A10
27 B6512996 นางสาวฐิดาภา ปิ่นประดับ  N/A10
28 B6513085 นายธนบดี ยอดวิจิตร  N/A10
29 B6513160 นายปุริมปรัชญ์ ศรีชัย  N/A10
30 B6513863 นายจิรเมธ สัมฤทธิ์ดี  N/A10
31 B6513870 นายนัตกร สรรวิจิตร  N/A10
32 B6513894 นายธนาวุฒิ รุ่งเรือง  N/A10
33 B6514648 นายคณาธร สุดทอง  N/A10
34 B6514839 นางสาวมนัสวี เหล่าต้น  N/A10
35 B6515713 นางสาวสถลัชนันท์ เกยจอหอ  N/A10
36 B6515720 นางสาวนันทภรณ์ ปิดตาระพา  N/A10
37 B6515829 นางสาวพาฝัน ผงนอก  N/A10
38 B6515898 นายพัฒนศักดิ์ ตระกูลสะอาด  N/A10
39 B6515959 นางสาวสุรางคณา ทศปอ  N/A10
40 B6521790 นายอทิตย์ คำนึงชัย  Mechatronics Engineering10
41 B6521837 นายศุภกร เมฆสั้น  Mechatronics Engineering10
42 B6521868 นายธนากร วิ่งเดช  Mechatronics Engineering10
43 B6521950 นายณัฐพล ไพรประเสริฐ  Mechatronics Engineering10
44 B6524968 นางสาวฐิติกาญจน์ พละพิทักษ์  N/A10
45 B6525095 นายจักราวุฒิ อยู่ทองหลาง  N/A10
46 B6527464 นายเจษฎากรณ์ สุขกลาง  N/A10
47 B6527617 นายปฏิภาณ ทวีธนภัค  N/A10
48 B6527679 นางสาวรุ้งรักฟ้า สิ้นป่าโลกีย์  N/A10
49 B6529758 นายชนาธิป เจริญวงค์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
50 B6531492 นายปัณณธร สอนโว  N/A10
51 B6531539 นายเสกสรรค์ เอ้นแคน  N/A10
52 B6534660 นางสาววิรากานต์ ทะวันเวทย์  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.