รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม15
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6502690 นายเหมวุฒิ บุญช่วย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6502713 นายปฏิภาณ สัตย์ฌุชนม์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6502812 นางสาวขวัญสกุล หาญสูงเนิน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
4 B6503123 นางสาวเกษมณี หมอกกระโทก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
5 B6535568 นางสาวน้ำเพชร วิปสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
6 B6508036 นางสาวพลอยศิริ บัวรอด  CE10
7 B6510978 นายต่อสกุล ศรีโพนงาม  N/A10
8 B6510985 นางสาวกัลยรัตน์ เจริญศิลป์  N/A10
9 B6510992 นายจิรยุทธ์ ทันกลาง  N/A10
10 B6511036 นางสาวอารยา สีดำ  N/A10
11 B6511043 นายคมกฤษ เกิดมงคล  N/A10
12 B6511104 นางสาวสโรชา เมฆบุตร  N/A10
13 B6511210 นางสาวเบญญาภา เยื่อสูงเนิน  N/A10
14 B6512392 นางสาวธัญสุดา อุปชิต  N/A10
15 B6512422 นางสาวศรัญญา ชงรัมย์  N/A10
16 B6512460 นางสาวเวทกา เพ็ชรโพธิ์  N/A10
17 B6512590 นายธีรภัทร รักษาแสง  N/A10
18 B6513009 นางสาวคัทลียา หวังวิชา  N/A10
19 B6513030 นายชาคริต นาคอ่วมค้า  N/A10
20 B6513061 นางสาวชลธิชา ประภาวนัง  N/A10
21 B6513108 นางสาวธนพร ปรีเดช  N/A10
22 B6513740 นายอิสระ สว่างแสงวัฒนา  N/A10
23 B6513757 นายฐาปกรณ์ ธัมมปที  N/A10
24 B6513764 นายชิษณุพงศ์ อิ้งชัยภูมิ  N/A10
25 B6513900 นางสาวชุติมา วงษ์ศรีจันทร์  N/A10
26 B6514006 นายพีระยุทธ ศรีบุตรตา  N/A10
27 B6514013 นายธรรมวิทย์ พละสาร  N/A10
28 B6514471 นายธนกฤต ปรุงเกียรติ  TCE10
29 B6514587 นายบุญญฤทธิ์ กิวสันเทียะ  N/A10
30 B6514631 นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว  N/A10
31 B6514686 นางสาวอภิญญา รักกิจ  N/A10
32 B6514709 นายทวีศักดิ์ สวนบุญ  N/A10
33 B6514761 นางสาวจิดาภา คำบันเทิง  N/A10
34 B6514785 นางสาวปภาวดี ชมฉิมพลี  N/A10
35 B6515706 นางสาวธีรดา เสือขำ  N/A10
36 B6515799 นายกิตติทัต นับเจริญ  N/A10
37 B6515843 นายพิตตินันท์ สุวะมาศ  N/A10
38 B6515911 นางสาวณัฐชยา เลิศนราพันธ์  N/A10
39 B6515928 นางสาววรนุช จุมปา  N/A10
40 B6515966 นายพงษ์ดนัย ฝ่ายสิงห์  N/A10
41 B6522025 นายชารีฟ ทรงเลิศ  Mechatronics Engineering10
42 B6524494 นายพายุพัด ชินสร้อย  N/A10
43 B6524845 นายธราดร สีมืด  N/A10
44 B6525101 นายอัครวิทย์ พลดง  N/A10
45 B6527112 นายพิพัฒนพล คงเย็น  N/A10
46 B6527655 นางสาวชนิภรณ์ ยุบุญชู  N/A10
47 B6527693 นางสาวกฤติมา สมภูงา  N/A10
48 B6529574 นายปริญญา แสงพุทธา  Mechatronics Engineering10
49 B6531232 นายสิทธิชัย เลือดกระโทก  N/A10
50 B6531249 นางสาวมุกสุดา ตรีชินะพงศ์  N/A10
51 B6531256 นายธนวัฒน์ ศรีเอี่ยม  N/A10
52 B6531515 นายชิษณุพงศ์ เจาะเหมาะ  N/A10
53 B6531553 นางสาวนภชล แต่งทรัพย์  N/A10
54 B6533205 นางสาวศศิกานต์ ขุนอินทร์  N/A10
55 B6534707 นายอภิรัตน์ แสงอรุณ  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.