รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม13
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6502515 นางสาววรดา ตะเคียนศก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
2 B6502522 นางสาวธนาพร นวมขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
3 B6502539 นางสาวเกวลิน สาสุขวัฒน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
4 B6502560 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชุ่มเสนา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
5 B6502591 นางสาวศศิกานต์ ไพรเกาะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
6 B6502621 นายพิญญู ชุณหโอภาส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
7 B6502720 นายสหรัฐ พิทักษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
8 B6502737 นางสาวแพรวา มีกรอบทอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
9 B6502768 นายอาคีรา สูญกิ่ง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
10 B6502836 นายพัฒน์ภูวัต วรัมมานุสัย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
11 B6502867 นางสาวเบญญาภา แสงคำ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
12 B6502881 นายชยานันท์ ยะสูงเนิน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
13 B6502911 นางสาวกานติมา เที่ยงนนดา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
14 B6502928 นางสาวอรญา บุตมะ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
15 B6503000 นายธนภัทร์ อ่อนสา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
16 B6503017 นางสาวภูริชญา เอมโอฐ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
17 B6503048 นายสิทธิศักดิ์ โพธิ์เสือ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
18 B6503130 นางสาวปรมาภรณ์ คุดขุนทด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
19 B6503147 นางสาวตะวัน แซ่ตัง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
20 B6503178 นายนครินทร์ หวานแท้  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
21 B6503208 นางสาวชฎาภรณ์ กัลยา  FOOD TECHNOLOGY
22 B6503215 นางสาวนฤมนัส โชคทวีสุขเสถียร  FOOD TECHNOLOGY
23 B6503222 นางสาวนภัสสร แต้มพุดซา  FOOD TECHNOLOGY
24 B6503284 นางสาวธวัลรัตน์ พลพงษ์รัตน์  FOOD TECHNOLOGY
25 B6503338 นางสาวชญานี พบขุนทด  FOOD TECHNOLOGY
26 B6503376 นางสาวมนรดา ขจรมงคลบวร  FOOD TECHNOLOGY
27 B6503383 นายชนาธิป น้อยใจ  FOOD TECHNOLOGY
28 B6503406 นายธนัตถ์ แซ่กี้  FOOD TECHNOLOGY
29 B6503413 นางสาวทิพาภรณ์ อินทโชติ  FOOD TECHNOLOGY
30 B6503451 นางสาวสุปรียา สวัสดี  FOOD TECHNOLOGY
31 B6503475 นางสาวธนนันท์ สุขกลาง  FOOD TECHNOLOGY
32 B6503482 นางสาวแพรวา เดียงสา  FOOD TECHNOLOGY
33 B6503529 นางสาวสุรีรัตน์ แสงวงศ์  FOOD TECHNOLOGY
34 B6503536 นายรัฐมนตรี เทียวสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY
35 B6503550 นางสาวมณีรัตน์ อินทร์ขาว  FOOD TECHNOLOGY
36 B6503598 นางสาวจิรัชญา กุลี  FOOD TECHNOLOGY
37 B6503635 นางสาวกชพร คีมกลางดอน  FOOD TECHNOLOGY
38 B6503642 นางสาวณัชชา สุวรรณรัตน์  FOOD TECHNOLOGY
39 B6503659 นายณัฐพัฒน์ หัสสะครบุรี  FOOD TECHNOLOGY
40 B6503666 นางสาวศุภานิช ไอคอนรัมย์  FOOD TECHNOLOGY
41 B6503673 นางสาวสุภมาส นามเพิ้ง  FOOD TECHNOLOGY
42 B6503680 นางสาวพนิดา กุลบุตร  FOOD TECHNOLOGY
43 B6503789 นางสาววิลาวัณย์ หาดธรรม  FOOD TECHNOLOGY
44 B6521189 นางสาวจอมขวัญ เจริญพานิช  FOOD TECHNOLOGY
45 B6521219 นายสรศักดิ์ เหมือนด้วง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
46 B6522759 นายชยพัทธ์ คชเสนีย์  FOOD TECHNOLOGY
47 B6524241 นางสาวธาราทิพย์ ทองวิจิตร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
48 B6524289 นายวายุ งามจันอัด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
49 B6524296 นายจุฑาวัฒน์ ชัดดอน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
50 B6524326 นางสาวณัฐวดี จ่าพันดุง  FOOD TECHNOLOGY
51 B6524333 นายวุฒินันท์ วิชัยแสง  FOOD TECHNOLOGY
52 B6524340 นางสาวภัทราพร นากลาง  FOOD TECHNOLOGY
53 B6534141 นางสาวเกศรินทร์ พรรณอาราม  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
54 B6534158 นายวิชยานนท์ สองบุญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
55 B6534202 นางสาวณัฐธิดา จักพุดซา  FOOD TECHNOLOGY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.