รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม12
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6500788 นางสาวขวัญจิรา ยืนยง  FOOD TECHNOLOGY10
2 B6502553 นางสาวญาณี ยอดนครจง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6502584 นางสาวสัญจิตา ปฏิพันโด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6502607 นางสาวภัทรสุดา เทพรัตน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6502645 นายธีรศักดิ์ สุริยรุ่งเรืองชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6502683 นางสาวปิ่นกมล คุ้มสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6502706 นายชัชวาล พลสว่าง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6502751 นางสาววริศรา บรรจงปรุ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6502775 นายพีรพัฒน์ บางศรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6502782 นายขวัญพิชัย เอมกลาง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
11 B6502799 นางสาวอริสรา พึ่งคำ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
12 B6502829 นางสาวกาญจนา สาริศรี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
13 B6502850 นางสาวอรอนงค์ นาคทรัพย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
14 B6502898 นายชวิศ คันทรุขา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
15 B6502904 นางสาวชลธิชา สุขภิรมย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
16 B6502942 นายภัทรพงศ์ เหล่ากอที  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
17 B6502980 นางสาววริศรา ถาดตะคุ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
18 B6502997 นายศุภกิตติ์ คงใจดี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
19 B6503116 นางสาวณัฎฐณิชา ตริตรอง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
20 B6503260 นางสาวณัฐวรรณ ปรุงโพธิ์  FOOD TECHNOLOGY10
21 B6503277 นางสาววิสสุตา รัตนสีหภูมิ  FOOD TECHNOLOGY10
22 B6503352 นางสาวชลณิชา เร่งเหิม  FOOD TECHNOLOGY10
23 B6503390 นางสาวปัตฐิตา ยินดี  FOOD TECHNOLOGY10
24 B6503420 นางสาวนิตยา บุญมาก  FOOD TECHNOLOGY10
25 B6503444 นางสาวบุษย์พิชชา อาลี  FOOD TECHNOLOGY10
26 B6503505 นางสาวกิตติยา ไชยพรรณา  FOOD TECHNOLOGY10
27 B6503512 นางสาวจิราวรรณ สมีงาม  FOOD TECHNOLOGY10
28 B6503567 นางสาวธนพร พลสวัสดิ์วานิชย์  FOOD TECHNOLOGY10
29 B6503581 นางสาวนภัสกร นามมะเริง  FOOD TECHNOLOGY10
30 B6503611 นายอำนาจ ชูแสง  FOOD TECHNOLOGY10
31 B6503697 นางสาวสาวิตรี สุริยะ  FOOD TECHNOLOGY10
32 B6503734 นายธีรภพ เกิดสุวรรณ  FOOD TECHNOLOGY10
33 B6503741 นางสาวปัญญวรี เชยโพธิ์  FOOD TECHNOLOGY10
34 B6503758 นางสาววารี สกุลณี  FOOD TECHNOLOGY10
35 B6503765 นายณัฐสุต จรรัตน์  FOOD TECHNOLOGY10
36 B6503772 นางสาวพรกนก ทนนุบล  FOOD TECHNOLOGY10
37 B6503796 นางสาวปภาวริน หวานสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY10
38 B6520045 นางสาววรมน พลเสนา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
39 B6521158 นางสาวชุติกาญจน์ กลิ่นเกษร  FOOD TECHNOLOGY10
40 B6521165 นางสาวณภัทร การบรรจง  FOOD TECHNOLOGY10
41 B6521226 นางสาวลักษณพร พุฒนอก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
42 B6521233 นางสาวพิมพ์ชนก ประสมทรัพย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
43 B6524210 นายอภิวันทน์ ศรีสว่าง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
44 B6524227 นายภูริ พงษ์สมบัติ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
45 B6524258 นางสาวธันย์ชนก นันโมง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
46 B6524319 นางสาวณัฐชยา ฤทธิวัชร  FOOD TECHNOLOGY10
47 B6524357 นางสาววนิสา ถิระกิตติพันธุ์  FOOD TECHNOLOGY10
48 B6529796 นางสาวนิรุชา โพธิ์เงิน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
49 B6534134 นายสุทธิศักดิ์ สินปรุ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
50 B6534165 นายปารเมษฐ์ งวงช้าง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
51 B6534172 นางสาวกัญญณัช ผาธรรม  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
52 B6534189 นางสาวธวัลรัตน์ ชัยมนตรี  FOOD TECHNOLOGY60
53 B6534219 นางสาวฐิติกานต์ ฟอกสันเทียะ  FOOD TECHNOLOGY10
54 B6537012 นางสาวกานต์ธินันท์ บุญศรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
55 B6537029 นางสาวมนัสนันท์ ประดับศรี  FOOD TECHNOLOGY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.