รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม11
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6504557 นางสาวสุจินดา ใหมโบราณ  N/A10
2 B6504564 นางสาวชลธิชา ไชยแสง  N/A10
3 B6504809 นางสาวสุธิญากร พูลพล  N/A10
4 B6504915 นายชญานนท์ กฤษฎิ์โหรารัตน์  N/A10
5 B6504953 นายครองศักดิ์ วะทันติ  N/A10
6 B6504984 นางสาวฐิติยา แสนระเพ็ง  N/A10
7 B6504991 นายวราวุฒิ เหมือนด้วง  N/A10
8 B6505707 นางสาวกุลณัฐ วงษ์ชา  N/A10
9 B6505813 นางสาวศศิธร ถาวรวัตร์  N/A10
10 B6505875 นางสาวณัฐกานต์ ราชคฤห์  N/A10
11 B6505974 นายกฤษนัย ศรีเพชรพงษ์  N/A10
12 B6506063 นายชัยชนะ ดอนกลาง  N/A10
13 B6506094 นายปิยวัฒน์ สมพงษ์  N/A10
14 B6506162 นางสาววิราวรรณ วิระทูล  N/A10
15 B6506650 นายศุภวิชญ์ อย่างบุญ  N/A10
16 B6506711 นางสาวอภิชญา ภูคะลุน  N/A10
17 B6506728 นางสาวณันฐิติชญาภรณ์ อุ่นคำ  N/A10
18 B6506742 นางสาววรรณนิษา นิลสุวรรณ  N/A10
19 B6506865 นางสาวสุดารัตน์ ไกรรบ  N/A10
20 B6506872 นางสาวอรษา จันทวีป  N/A10
21 B6506919 นายณัฐวุฒิ ถินราช  N/A10
22 B6508395 นางสาวอภิภาวดี บัวจำนงค์  N/A10
23 B6508449 นางสาวณัฐธิดา พัฒเสน  N/A10
24 B6509088 นายศิรชัช ตรีกลาง  N/A10
25 B6510572 นายชิษณุพงศ์ พงษ์สุวรรณ  N/A10
26 B6510602 นางสาวณัฎฐณิชา ประสิทธิเวชชากูร  N/A10
27 B6510619 นายสราวุฒิ ฮาร่า  N/A10
28 B6520069 นายบุรินทร์ วงศ์เศรษฐทัศน์  N/A10
29 B6520076 นางสาวนาถวีณา บัวสระ  N/A10
30 B6520106 นายคุณานนท์ เจนจับ  N/A10
31 B6520113 นางสาวหัสพร น้อยคง  N/A10
32 B6520120 นางสาวณัทอักษร วิลาลัย  N/A10
33 B6520137 นายภัทรพล สิงห์สุวรรณ  N/A10
34 B6521257 นางสาวอารยา น้อยเกิด  N/A10
35 B6521301 นายธราเทพ คำจันทร์  N/A10
36 B6521370 นางสาวรินรดา จาบสันเทียะ  N/A10
37 B6524562 นายเกรียงไกร วรรณเดช  N/A10
38 B6524715 นายเจตภานุ เอื้ออารยะทัศนี  N/A10
39 B6525422 นายอัครเดช ปดไธสงค์  N/A10
40 B6525439 นายเสกสรรค์ ชอบมี  N/A10
41 B6525460 นางสาวธมนวรรณ ห้ามภัย  N/A10
42 B6525675 นายณัฐพล บุญอยู่  N/A10
43 B6526221 นายณัฐวุฒิ สำรวมจิตต์  N/A10
44 B6526252 นางสาวปิยากร ประสมพร  N/A10
45 B6526993 นายรพีพัฒน์ ภูนิลมัย  N/A10
46 B6527006 นางสาวรัตนาปรีดาพร วงษ์นามล  N/A10
47 B6531904 นายพีระพัฒน์ พันวอ  N/A10
48 B6531997 นายอิทธิพงษ์ แต้สุวรรณ  N/A10
49 B6532086 นายพรหมชนะ เพ็ชรนนท์  N/A10
50 B6534677 นายวัชรินทร์ วิเชียรซอย  N/A60
51 B6536077 นายปฐวีร์ วิวาโค  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.