รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม10
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6504236 นางสาวปนพร รอดชีวา  TCE
2 B6504816 นายสรศักดิ์ โคนกระโทก  EE
3 B6504885 นายธนินท์ ลิ้มถวิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
4 B6504908 นายจักรทิพย์ กฐินใหม่  CE
5 B6505035 นางสาววาริษา ทองนำ  Geological Engineering
6 B6505042 นายยศวริส ตีทศ  IE
7 B6505547 นางสาวณัฐณิชา สุวิทวัส  IE
8 B6505745 นายวริทธิ์ บุญเสริม  Transportation And Logistics Engineering
9 B6505752 นางสาวฮานีซะห์ ลาเตะ  N/A
10 B6505769 นางสาวจันทกานต์ เพชรสุข  IE
11 B6505851 นายธนสรณ์ กองทอง  N/A
12 B6505981 นายภูริวงษ์ นามวงษ์  EE
13 B6506025 นายพันธรัฐ กิจวัฒนชัย  IE
14 B6506285 นายพัชรพล ประดับค่าย  EE
15 B6506797 นายโยธิน นิพนธ์ไชย  N/A
16 B6507756 นายวิทวัส ทองกระโทก  TCE
17 B6509002 นางสาวกนกวลัย ทองเรือง  N/A
18 B6509033 นางสาวนวนันท์ ตลับแก้ว  N/A
19 B6509293 นางสาวปาริชาต สุจริต  CPE
20 B6509767 นายมนัสวิน เอมเจริญ  CERAMIC ENGINEERING
21 B6510398 นางสาวธัญนาฏ ดาแพง  TCE
22 B6510404 นางสาวศุริษา ทองสุขนอก  N/A
23 B6510473 นายเนตรพฤทธ์ ทับเอี่ยม  N/A
24 B6510527 นายภูพิภัทธ ญาติจันทึก  Polymer Engineering
25 B6510534 นางสาวศิริพร โชคอรุโณทัย  Polymer Engineering
26 B6510541 นายสินชัย ทวีสุข  Polymer Engineering
27 B6510596 นางสาวสุพัตรา รักกุศล  Chemical Engineering
28 B6510626 นายศุภาดล กุดโม้  TCE
29 B6514853 นายมนุชาธิป ภานุภรินทร์  EE
30 B6515638 นายนคเรศ วงค์ชำนิด  Transportation And Logistics Engineering
31 B6520144 นางสาวอาทิตยา กลีบม่วง  Mechatronics Engineering
32 B6521318 นางสาวดาวประภา หนองเสนา  N/A
33 B6521325 นางสาวสิริยากร อาจกิจ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
34 B6521356 นายวัชรพล วัชระภาสกร  Transportation And Logistics Engineering
35 B6521448 นางสาวธีรกานต์ กลอนจันอัด  Transportation And Logistics Engineering
36 B6522131 นายศุภณัฐ ดิษพงษา  Mechatronics Engineering
37 B6525026 นายธวัชชัย สินธุภูมิ  EE
38 B6525453 นายณัฐภัทร แก้วกลาง  Chemical Engineering
39 B6525521 นายวิศวกร เซ็นทองหลาง  Agricultural and Food Engineering
40 B6525699 นายธนภัทร ทวยศิริ  Metallurgical Engineering
41 B6526078 นายเฉลิมชัย สอนเวียง  CE
42 B6531270 นางสาวสุธินี บุญโสม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
43 B6531423 นายธัญเทพ หมั่นนันท์  N/A
44 B6531461 นายชานนท์ ชอบกองกลาง  EE
45 B6531478 นายพรประสิทธิ์ อุรากุล  Mechanical Engineering
46 B6531980 นายณัฐชนน สุวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
47 B6532055 นายกิติภูมิ สมณะ  Metallurgical Engineering
48 B6532093 นางสาวภิรดา รวงผึ้ง  Mechanical Engineering
49 B6532109 นางสาวปัญญณัฏฐ์ ชุมเสนา  Mechanical Engineering
50 B6536275 นางสาวขวัญใจ กฤษดี  N/A
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.