รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม10
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6504236 นางสาวปนพร รอดชีวา  N/A10
2 B6504816 นายสรศักดิ์ โคนกระโทก  N/A10
3 B6504885 นายธนินท์ ลิ้มถวิล  N/A10
4 B6504908 นายจักรทิพย์ กฐินใหม่  N/A10
5 B6505035 นางสาววาริษา ทองนำ  N/A10
6 B6505042 นายยศวริส ตีทศ  N/A10
7 B6505547 นางสาวณัฐณิชา สุวิทวัส  IE10
8 B6505745 นายวริทธิ์ บุญเสริม  N/A10
9 B6505752 นางสาวฮานีซะห์ ลาเตะ  N/A10
10 B6505769 นางสาวจันทกานต์ เพชรสุข  N/A10
11 B6505851 นายธนสรณ์ กองทอง  N/A10
12 B6505981 นายภูริวงษ์ นามวงษ์  N/A10
13 B6506025 นายพันธรัฐ กิจวัฒนชัย  N/A10
14 B6506285 นายพัชรพล ประดับค่าย  N/A10
15 B6506797 นายโยธิน นิพนธ์ไชย  N/A10
16 B6507756 นายวิทวัส ทองกระโทก  N/A10
17 B6509002 นางสาวกนกวลัย ทองเรือง  N/A10
18 B6509033 นางสาวนวนันท์ ตลับแก้ว  N/A10
19 B6509293 นางสาวปาริชาต สุจริต  CPE10
20 B6509767 นายมนัสวิน เอมเจริญ  N/A10
21 B6510398 นางสาวธัญนาฏ ดาแพง  N/A10
22 B6510404 นางสาวศุริษา ทองสุขนอก  N/A10
23 B6510473 นายเนตรพฤทธ์ ทับเอี่ยม  N/A10
24 B6510527 นายภูพิภัทธ ญาติจันทึก  N/A10
25 B6510534 นางสาวศิริพร โชคอรุโณทัย  N/A10
26 B6510541 นายสินชัย ทวีสุข  N/A10
27 B6510596 นางสาวสุพัตรา รักกุศล  N/A10
28 B6510626 นายศุภาดล กุดโม้  N/A10
29 B6514853 นายมนุชาธิป ภานุภรินทร์  N/A10
30 B6515638 นายนคเรศ วงค์ชำนิด  N/A10
31 B6520144 นางสาวอาทิตยา กลีบม่วง  N/A10
32 B6521318 นางสาวดาวประภา หนองเสนา  N/A10
33 B6521325 นางสาวสิริยากร อาจกิจ  N/A10
34 B6521356 นายวัชรพล วัชระภาสกร  N/A10
35 B6521448 นางสาวธีรกานต์ กลอนจันอัด  N/A10
36 B6522131 นายศุภณัฐ ดิษพงษา  Mechatronics Engineering10
37 B6525026 นายธวัชชัย สินธุภูมิ  N/A10
38 B6525453 นายณัฐภัทร แก้วกลาง  N/A10
39 B6525521 นายวิศวกร เซ็นทองหลาง  N/A10
40 B6525699 นายธนภัทร ทวยศิริ  N/A10
41 B6526078 นายเฉลิมชัย สอนเวียง  N/A10
42 B6531270 นางสาวสุธินี บุญโสม  N/A10
43 B6531423 นายธัญเทพ หมั่นนันท์  N/A10
44 B6531461 นายชานนท์ ชอบกองกลาง  N/A10
45 B6531478 นายพรประสิทธิ์ อุรากุล  N/A10
46 B6531980 นายณัฐชนน สุวรรณ  N/A10
47 B6532055 นายกิติภูมิ สมณะ  N/A10
48 B6532093 นางสาวภิรดา รวงผึ้ง  N/A10
49 B6532109 นางสาวปัญญณัฏฐ์ ชุมเสนา  N/A10
50 B6536275 นางสาวขวัญใจ กฤษดี  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.