รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม9
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6504922 นางสาวรัญญา เกษไธสง  N/A10
2 B6505653 นายศุภโชค คิสาลัง  N/A10
3 B6505677 นายสุรวิช ธิษาไชย  N/A10
4 B6505714 นายจักรกฤษ จินากูล  N/A10
5 B6505738 นายพงศ์พิเชฐ รักษ์อัครทวี  N/A10
6 B6505820 นางสาวปภาวรินทร์ เอื้อกิดาการ  N/A10
7 B6505837 นางสาวกนกวรรณ เฮ้าแสง  N/A10
8 B6505912 นายธีรภัทร์ ประจำถิ่น  N/A10
9 B6505998 นายเอเปค พลสันเทียะ  N/A10
10 B6506070 นางสาวธณัฎฐา สดมสุข  N/A10
11 B6506766 นางสาวปริมลัดดา พลเยี่ยม  N/A10
12 B6506827 นางสาวจรินทร ซุยกระเดื่อง  N/A10
13 B6506834 นายชินวัตร ชลอกลาง  N/A10
14 B6506889 นายปธานิน ไอยรารัตน์  N/A10
15 B6506902 นางสาวชฎาพร มรกต  N/A10
16 B6506964 นายศราวิน ทิพสอน  N/A10
17 B6506995 นางสาวภริตา จงจิตกลาง  N/A10
18 B6507015 นางสาวธารวิมล ซอพรมราช  N/A10
19 B6508999 นายพชร จันทร์งูเหลือม  N/A10
20 B6509040 นายวัชรินทร์ ดวงตา  N/A10
21 B6509071 นายนนทกร น้อยสุวรรณ  N/A10
22 B6509101 นายเกรียงศักดิ์ บัวหลวง  N/A10
23 B6509149 นางสาวกนกพร ซ้อนจันทึก  N/A10
24 B6509156 นายเจษฎา แก้วอำไพ  N/A10
25 B6509163 นางสาวมณฑิตา หล่ำจันทึก  N/A10
26 B6509187 นางสาวธัญลักษณ์ บุตรศรีภูมิ  N/A10
27 B6509231 นางสาวพิชญา ดวงมาลา  N/A10
28 B6510466 นายณัฐกิตติ์ ชาลีเปี่ยม  N/A10
29 B6510480 นางสาวพิยดา ต่ายเนาว์ดง  N/A10
30 B6510510 นายอภิชาติ สิงหันต์  N/A10
31 B6510640 นายธนาดุล ณ ลิขิต  N/A10
32 B6511319 นางสาวนราวดี มานิตยกูล  N/A10
33 B6515072 นางสาวนันธิชา บัวมี  N/A10
34 B6515690 นายจุญโจทาน อัตตโน  N/A10
35 B6520083 นางสาวนภัสวรรณ มุ่งหมาย  N/A10
36 B6521424 นางสาวรุ่งอรุณ แสงจันทร์  N/A10
37 B6524395 นายวัชรกิติ โค้วกิม  N/A10
38 B6525668 นายอภิสิทธิ์ แซ่โค้ว  N/A10
39 B6526016 นางสาวจิดาภา พุทธขิน  N/A10
40 B6526085 นายชัยวัฒน์ ทิมา  N/A10
41 B6526092 นายธิติสรรค์ แก้วประกาย  N/A10
42 B6526191 นายทรงชัย เข็มอินทร์  N/A10
43 B6526238 นายศุภวิชญ์ เกษร  N/A10
44 B6526481 นายรักเกียรติ วิถี  N/A10
45 B6526535 นางสาวปัทมาสน์ ชมภู่  N/A10
46 B6531454 นางสาวทิฆัมพร ปะจะนัง  N/A10
47 B6531928 นางสาววิชชุดา ไชยปัญญา  N/A10
48 B6531942 นายจิระวัฒน์ ทัศคร  N/A10
49 B6532031 นายมิ่งเมือง ตงสาลี  N/A10
50 B6532048 นายพัฒนนันท์ สวนดับภัย  N/A10
51 B6532062 นายณัฐวุฒิ ฝาชัยภูมิ  N/A10
52 B6534257 นายภาคิณ สุวรรณโชติ  N/A10
53 B6534318 นางสาวอรทัย รัตนเพชร  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.