รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6504571 นายศุภกร สุขยา  Chemical Engineering10
2 B6504793 นางสาวภณิดา สายชุมดี  N/A10
3 B6504823 นายปิยวิทย์ จูงกลาง  N/A10
4 B6504830 นายธนิต นันทามิ  N/A10
5 B6504939 นายธนวัตน์ คลังสิน  N/A10
6 B6504960 นางสาวชัญญา ประทุม  N/A10
7 B6505028 นางสาวณัฐชญา สุกใส  N/A10
8 B6505059 นายเจนณรงค์ นะวะสิมพา  N/A10
9 B6505622 นางสาวจุฑามาศ ดาวัลย์  N/A10
10 B6505646 นางสาวกัญญาลักษณ์ โฆสิต  N/A10
11 B6505660 นางสาวศิรภัสสร ขบวนงาม  N/A10
12 B6505691 นางสาวโสภิดา ขจรโกวิทย์  N/A10
13 B6505783 นายอนุวัฒน์ ดงสันเทียะ  N/A10
14 B6505790 นางสาวศศิประภา พินิจมนตรี  N/A10
15 B6505806 นายศุภกร สุดสังข์  N/A10
16 B6505899 นายศิวฉัตร ลาวงศ์  N/A10
17 B6506018 นางสาวสุประวีณ์ แสงไชย  N/A10
18 B6506179 นางสาวญาณิศา อยู่สวัสดิ์  N/A10
19 B6506216 นางสาวอิงฟ้า แก้วศรี  N/A10
20 B6506810 นายสมชาย ศิริกาล  N/A10
21 B6506841 นายธรากร พวงพิมพ์  N/A10
22 B6506896 นางสาวสุกัญญา ปัญญา  N/A10
23 B6506988 นางสาวปณิดา เพ็ชรสุวรรณ  N/A10
24 B6509064 นางสาวปรีดา ผาสุข  N/A10
25 B6509095 นายจิรพัฒน์ งามศักดิ์  N/A10
26 B6509248 นายอภิวิชญ์ แยงไธสง  N/A10
27 B6510503 นางสาววงศ์รฎา วงศ์ฉลาด  N/A10
28 B6510565 นางสาวอรุณรัศมี หวังชอบ  N/A10
29 B6510589 นางสาวจินห์จุฑา เมตตา  N/A10
30 B6510657 นางสาวธวัลพร ไกรยศรี  N/A10
31 B6511135 นางสาวณัฏฐนิชา ตาสว่าง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
32 B6512057 นายธีรเดช หอมหวาน  CPE10
33 B6512279 นายภควัต บุญรักษา  N/A10
34 B6515058 นางสาวสุกัญญา นาควัน  N/A10
35 B6520090 นางสาวเพ็ญนภา เพชรสัมฤทธิ์  N/A10
36 B6521295 นางสาวศิริลักษณ์ ยังวงษ์  N/A10
37 B6521332 นางสาวมนัสนันท์ แมลงผึ้ง  N/A10
38 B6521363 นางสาวปภาดา มโนรถจตุรงค์  N/A10
39 B6521387 นายปัณณธร จิ๋วอ่อน  N/A10
40 B6521394 นายจีรวัช อินต๊ะวงค์  N/A10
41 B6521417 นางสาวกนกกร ยุวบุตร  N/A10
42 B6524616 นางสาวกุลธิญา สวมขุนทด  N/A10
43 B6525262 นายเอกภพ เพ็งบุญ  N/A10
44 B6525729 นางสาวพิมลรัตน์ ทองแก้ว  N/A10
45 B6526023 นายกรวิชญ์ ปลื้มวงษ์  N/A10
46 B6526108 นายกิตติอนันท์ ประชามาตย์  N/A10
47 B6526115 นางสาวจิราภรณ์ โกเศยะโยธิน  N/A10
48 B6526511 นายอัคคเณศร์ จันทรเสาวพักตร์  N/A10
49 B6526894 นายณัฐกรณ์ แก้วสาร  N/A10
50 B6532079 นางสาวอัฐราวรรณ จันทโยธา  N/A10
51 B6536039 นายธนากรณ์ วงคำจันทร์  PRECISION ENGINEERING10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
52 B6502423 นายณัฐกิจ หริ่มเพ็ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.