รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6504786 นางสาวปาริชาติ เดชบุรัมย์  N/A10
2 B6504847 นายกวีวัธน์ บำรุงตา  N/A10
3 B6504878 นายธราเทพ ป้องเรือ  N/A10
4 B6504892 นายภณวัจน์ บุญเครื่อง  N/A10
5 B6505004 นายพีรณัฐ เทียนนิมิตดำรง  N/A10
6 B6505011 นายชัยชนะ ทับหมื่นไวย  N/A10
7 B6505639 นางสาวจิรัชญา ฦๅชา  N/A10
8 B6505776 นางสาวธัญธร แสนเล้า  N/A10
9 B6505844 นางสาวชลิตา ฮ้อยก่ำ  N/A10
10 B6505882 นายญาณพัฒน์ สุขสมบัติ  N/A10
11 B6505929 นางสาวอาทิตยา กองศักดิ์  N/A10
12 B6505936 นายตรีคุณากรณ์ ชาวน้ำโมง  N/A10
13 B6505967 นางสาวสมฤดี ปรุงเกษม  N/A10
14 B6506100 นางสาวจิดาภา พานคำ  N/A10
15 B6506155 นายณฐพงศ์ เสนเพ็ง  N/A10
16 B6506759 นายอรรถวิช ฤทธิทิศ  N/A10
17 B6506773 นายกฤตณัฐ จันทร์ลิ้ม  N/A10
18 B6506858 นางสาวสุภัชชา อิ่มคำ  N/A10
19 B6506926 นางสาวสิทธิพร สุระทศ  N/A10
20 B6506971 นายอดุลเดช มูลสาร  N/A10
21 B6507008 นางสาวรัชนีพร ฉายา  N/A10
22 B6509019 นายปรัชญา กูบกระโทก  N/A10
23 B6509026 นายณัฐวุฒิ อิ่มขำ  N/A10
24 B6509057 นางสาววริศรา พนมเขต  N/A10
25 B6509118 นางสาวลลิตวดี วงศ์สูงเนิน  N/A10
26 B6509125 นางสาวตระการตา ถาวงค์กลาง  N/A10
27 B6509217 นางสาววไลลักษณ์ จอมไพรศรี  N/A10
28 B6510381 นายศิลาชัย ฟังสูงเนิน  N/A10
29 B6510442 นางสาวสุชานันท์ ทองหนองบัว  N/A60
30 B6510497 นางสาวปารวี พรหมมา  N/A10
31 B6510558 นางสาวอรุณกตี หวังชอบ  N/A10
32 B6510633 นางสาวพัณณิตา เบ้าโชติ  N/A10
33 B6515645 นายนันทวัฒน์ วะชุม  N/A10
34 B6515652 นายณัฐภัทร พุทธรักษา  N/A10
35 B6515683 นางสาวจณิสตา ตั้งกระจ่างจิตร  N/A10
36 B6521264 นายภัคณัฏฐ์ วชิรางกูร  N/A10
37 B6521271 นายนนทนา หินวิเศษ  N/A10
38 B6521349 นายพุฒิเมธ จงปลูกกลาง  N/A10
39 B6521431 นายชลสิทธิ์ เกศรี  N/A10
40 B6525446 นายกันจนนท์ แซ่จอหอ  N/A10
41 B6525651 นางสาวพิจิตรา ทองเบ้า  N/A10
42 B6525996 นางสาวพลอยเพชร เจริญยิ่ง  N/A10
43 B6526498 นายอลงกฤต ไชยบุบผา  N/A10
44 B6531430 นางสาวธวัลยา อนุกูล  N/A10
45 B6531973 นายวิธวินท์ วงละคร  N/A10
46 B6533595 นางสาวศตนันท์ ศุภะพินิ  N/A10
47 B6534233 นายซุลฮี สามะอาลี  N/A10
48 B6534240 นายตะวันฉาย บุราคร  N/A10
49 B6534264 นางสาวศุภนิจ ธรรมวิเศษ  N/A10
50 B6534288 นายพงศกร การงาน  N/A10
51 B6534295 นางสาววศิกา กองมี  N/A10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
52 B6533946 นางสาวกรรณิการ์ เกตุไธสง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.