รายชื่อนศ.
รายวิชาENG25 2010 : FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6400347 นางสาวจิรัชญา เวียงอินทร์  Mechanical Engineering10
2 B6400378 นางสาวกนกวรรณ หมุนลี  Mechanical Engineering10
3 B6401962 นายปณชัย ประสงค์เสียง  Mechanical Engineering10
4 B6402075 นายรัชชานนท์ เเจสันเทียะ  Mechanical Engineering10
5 B6402686 นางสาวชนกนันท์ พัสดร  Mechanical Engineering10
6 B6402730 นางสาวธัญญพร ญาติกระโทก  Mechanical Engineering10
7 B6402747 นายนพสิทธิ์ ช่างบุ  Mechanical Engineering10
8 B6403379 นางสาวฉัตรกมล แลบัว  Mechanical Engineering10
9 B6403706 นายธนโชติ มงคลชาติ  Mechanical Engineering10
10 B6403737 นายฐิติกร นันทา  Mechanical Engineering10
11 B6403966 นายก้องเกียรติ พันธุ  Mechanical Engineering10
12 B6404079 นายวริศ สุทธิธรรม  Mechanical Engineering10
13 B6404086 นายสัญชัย สีลาแดง  Mechanical Engineering10
14 B6404093 นายทินภัทร ยันตพจน์  Mechanical Engineering10
15 B6404420 นางสาวศศิธร ฤาชา  Mechanical Engineering10
16 B6404550 นางสาวณัฏฐณิชา พันธ์ชัย  Mechanical Engineering10
17 B6404642 นายณัฐนันท์ เพชรพูล  Mechanical Engineering10
18 B6404659 นายเศรษฐวุฒิ โรจน์บูรณาวงศ์  Mechanical Engineering10
19 B6404895 นายธนกร เร่งสมบูรณ์สุข  Mechanical Engineering10
20 B6405106 นางสาวพัทธนันท์ ธนูศิลป์  Mechanical Engineering10
21 B6405229 นางสาวกัลยกร ชัยมีแรง  Mechanical Engineering10
22 B6405601 นางสาวปนัสยา ดอกไม้กุล  Mechanical Engineering10
23 B6406011 นางสาวชาลิสา กาเร็ว  Mechanical Engineering10
24 B6406134 นายต้นสิงหา ยางนอก  Mechanical Engineering10
25 B6407018 นายธัญวรัตม์ อ่อนประไพ  Mechanical Engineering10
26 B6407056 นางสาวผาณิตา กุมรัมย์  Mechanical Engineering10
27 B6407155 นางสาวสาธิดา ประจวบ  Mechanical Engineering10
28 B6407186 นายธนกร สมจันตา  Mechanical Engineering10
29 B6407193 นางสาวฐิติชญา นวลฉวี  Mechanical Engineering10
30 B6407278 นางสาวนภาพร สีหามาตย์  Mechanical Engineering10
31 B6407346 นางสาวสถิตาภรณ์ ทัพโยธา  Mechanical Engineering10
32 B6407506 นายภัทรพล แสงสารวัตร  Mechanical Engineering10
33 B6407520 นายนิติภูมิ จันทร์วัฒนะ  Mechanical Engineering10
34 B6407773 นางสาวพิมพ์ชนก แสนบุญรัตน์  Mechanical Engineering10
35 B6407827 นางสาวศุภลักษ์ พุทธชัยภูมิ  Mechanical Engineering10
36 B6407964 นางสาวสุภณิดา รัตนนท์  Mechanical Engineering10
37 B6408312 นายวสุ สุพล  Mechanical Engineering10
38 B6408336 นายสุรยุทธ ประคำแหง  Mechanical Engineering10
39 B6408497 นายธีรศักดิ์ คมขำ  Mechanical Engineering10
40 B6409074 นายจารุวิทย์ กองทอง  Mechanical Engineering10
41 B6409173 นางสาวชญาณี ศิริบุรม  Mechanical Engineering10
42 B6409319 นายตะวัน สวัสดิมงคล  Mechanical Engineering10
43 B6409579 นายพนธกร เมืองจินดา  Mechanical Engineering10
44 B6409975 นางสาวอริสา อินอ่อน  Mechanical Engineering10
45 B6410278 นายชุติพงษ์ จันทร์ภักดี  Mechanical Engineering10
46 B6410643 นายรัตนพล นุชโยธิน  Mechanical Engineering10
47 B6410667 นายภาณุเดช ศรีแก้วน้ำใส  Mechanical Engineering10
48 B6410681 นายกมลสิทธิ์ คุณธนพงษ์  Mechanical Engineering10
49 B6410841 นางสาวพรรณประภา กุสะรัมย์  Mechanical Engineering10
50 B6410940 นายธัญพิสิษฐ์ อุบลครุฑ  Mechanical Engineering10
51 B6411190 นางสาวอรอนงค์ ชาวงษ์  Mechanical Engineering10
52 B6411206 นางสาวนัฏลดา มุ่งนา  Mechanical Engineering10
53 B6411398 นายณัฐวุฒิ กุสุริ  Mechanical Engineering10
54 B6411497 นายศรายุทธ ขอนแก้ว  Mechanical Engineering10
55 B6411626 นางสาวศศิประภา พัทธเสมา  Mechanical Engineering10
56 B6411640 นายเมธี อุ่นโทกาศ  Mechanical Engineering10
57 B6412081 นายสุขภกรณ์ ทบง่อม  Mechanical Engineering10
58 B6412111 นางสาวสุดารัตน์ พรหมสาขา  Agricultural and Food Engineering10
59 B6412197 นางสาวสุนิษา เสริฐศรี  Mechanical Engineering10
60 B6416973 นายต่อเกียรติ สารคล่อง  Mechanical Engineering10
61 B6417017 นางสาวชลิษา คูณขุนทด  Mechanical Engineering10
62 B6417727 นางสาวอาทิตยา อาป้อง  Mechanical Engineering10
63 B6417970 นายธีรภัทร แซ้นชัยภูมิ  Mechanical Engineering10
64 B6417994 นายธนพนธ พละศิลา  Mechanical Engineering10
65 B6418557 นายนัฐพล วิไธสง  Mechanical Engineering10
66 B6418663 นายวาคิม โคตรอาษา  Mechanical Engineering10
67 B6418687 นายนิติภูมิ จักรกะเสน  Mechanical Engineering10
68 B6419301 นางสาวพิยดา งาคม  Mechanical Engineering10
69 B6419769 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีตระการ  Mechanical Engineering10
70 B6419776 นางสาวทิพย์สุดา สว่างเนตร  Mechanical Engineering10
71 B6419967 นางสาวญาณินี โสมาบุตร  Mechanical Engineering10
72 B6419974 นางสาวชลลดา ไชยรินทร์  Mechanical Engineering10
73 B6420048 นางสาวจิราภรณ์ พลเจริญ  Mechanical Engineering10
74 B6420260 นางสาวปวีณา เขียวสว่าง  Mechanical Engineering10
75 B6422189 นายวรรณเกียรติ รักษาไพร  Mechanical Engineering10
76 B6423520 นางสาวสุมิตรา ดินแดง  Mechanical Engineering10
77 B6423650 นางสาวรัตตาภัค ดาวกระจาย  Mechanical Engineering10
78 B6424084 นายนิธิศักดิ์ ทิมา  Mechanical Engineering10
79 B6426088 นายณัฏฐชานนท์ เสนาะศัพย์  Mechanical Engineering10
80 B6426576 นายณัฐนนท์ อาจวิชัย  Mechanical Engineering10
81 B6426675 นายพลภัทร ศักดิ์วรรณกานต์  Mechanical Engineering10
82 B6426972 นายเจษฎาพร เอี่ยมทา  Mechanical Engineering10
83 B6427078 นางสาวจีรนันท์ ถิ่นคำบง  Mechanical Engineering10
84 B6431525 นายเทพฤทธิ์ คชาไพร  Mechanical Engineering10
85 B6431778 นางสาวณัชชากร บุญใหญ่  Mechanical Engineering10
86 B6431990 นายอาทิตย์ สมสันเทียะ  Mechanical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.