รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
1 B6501136 นางสาวกัญญารัตน์ พิลานนท์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
2 B6501181 นายยสินทร รุกขสนธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
3 B6501228 นายศรัณยู เลิศนรพันธุ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
4 B6501259 นายไวยวัฒน์ แซ่หลี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
5 B6501266 นางสาวรักษิกา แสงรอด  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
6 B6501341 นางสาวศศิธร ศักดิ์เสริมเกียรติ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
7 B6501433 นายชัยเมธ สริมา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
8 B6501457 นายพัชรพันธ์ มนธะนันท์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
9 B6501464 นางสาวศศิภา ปิณฑรัตน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
10 B6501518 นายนันทวรรธน์ จีนาวนิช  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
11 B6501525 นางสาวปนิศรา ด้วงคำจันทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
12 B6501532 นางสาวศิริภัสสร สืบกระแสร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
13 B6501549 นายยศวริศ ขันแก้ว  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
14 B6501587 นายธนวัฒน์ ไทยธานี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
15 B6501594 นายฤทธิ์นภา ประเสริฐศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
16 B6501617 นายศุภณัฐ สมบัติคำ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
17 B6501631 นายเจษฎา ปกรณ์ภักดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
18 B6501648 นายต้นปี ศรีสด  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
19 B6501747 นายธันวา ชนะสาร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
20 B6501754 นายสุกฤษฎิ์ ศรีพุทซา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
21 B6501853 นายภวัต แซ่กู้  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
22 B6501921 นางสาวธนิษฐา วายุโชติ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
23 B6501976 นายนิธิศ สุขไพบูลย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
24 B6501983 นายวิศวะ น้อยกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
25 B6502003 นายณัฏฐ์ฐิพล เจริญวัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
26 B6502201 นายคุณานนท์ แก้วมงคล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
27 B6502256 นางสาวอาคิระ ทองเสือ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
28 B6502485 นางสาวเปรมกมล ภานุมาตย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
29 B6523879 นายอนุภัทร ขัตทฤกษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
30 B6523886 นายกฤษด์สกุล ปัญญะสังข์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
31 B6523893 นายณัฐกวิณ วงศ์นรกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
32 B6523923 นายพรหมศิริ ศรีวีระมงคล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
33 B6523947 นางสาวอนุษรา ดวงลาดนา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
34 B6523992 นางสาวอัญชริฌา บัวสง่าวงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
35 B6524029 นายธนากร อัครเดชาเกียรติ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
36 B6524036 นายประชัย เยรัมย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
37 B6524074 นายธนพล ทองวัฒน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
38 B6524081 นางสาวเกศราภรณ์ มะลิวัน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
39 B6524098 นายณฤทธิ์ สรุจวรโชติ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
40 B6524128 นายภาสวิชญ์ ศรีรักษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
41 B6524180 นายกฤษฏิ์ มากมณี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
42 B6524203 นางสาวณัฐวรรณ วงศ์ท้าว  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
43 B6530679 นายธนิสร การบรรจง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
44 B6530785 นายศิรสิทธิ์ วงษ์ซีวะสกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
45 B6530792 นายปฏิภาณ เคนไชยวงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
46 B6531126 นางสาวภาสินี วงษ์ทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
47 B6533885 นางสาวกชพรรณ มหาชัยธวัช  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
48 B6533953 นางสาวมัญฑิตา มินจันทึก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
49 B6534004 นายธารธร ทองหอม  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.